Etusivu » Hantera klimatförändringen

Hantera klimatförändringen

 

Hantera klimatförändringen – Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig

Klimatförändringen är här. Klimatförändringen påverkar samhället, naturen och människorna på många sätt.  När klimatet blir varmare och extrema väderfenomen blir vanligare är det bäst att vi funderar ut sätt att anpassa oss till klimatförändringen.  Förutom att förbereda sig är det framför allt viktigt att aktivt begränsa klimatförändringen.

Klimatförändringen påverkar vår vardag på många sätt, och vi måste hitta de bästa metoderna att förbereda oss på och anpassa oss till exempel till långa heta perioder och torka samt till hällregn, översvämningar, ökande mängder fukt och hårda vindar. Alla har nytta av att förbereda sig på klimatförändringens konsekvenser. Hantera klimatförändringen – Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig samlar organisationer och andra som är intresserade av ämnet att informera om klimatförändringens konsekvenser och om metoder att anpassa och förbereda sig i vardagen.

Hur påverkar klimatförändringen vår vardag?  Hur kan man förbereda sig inför och anpassa sig till klimatförändringen?

Syftet med kampanjen Hantera klimatförändringen är att öka förståelsen för de förändringar klimatförändringen för med sig ur ett vardagligt perspektiv och stärka vår förmåga att förbereda oss på förändringarna. I kampanjen lyfter vi fram klimatförändringens konsekvenser genom konkreta exempel och föreslår hur man självständigt kan förbereda sig i den vardagliga närmiljön. I och med klimatförändringen kommer vi att behöva medborgarfärdigheter som hjälper till att förbereda oss på föränderliga förhållanden.

När man talar om klimatförändringen kan man inte nog betona betydelsen av att begränsa den. Åtgärder för anpassning främjar ofta även att klimatförändringen begränsas, och identifieringen av klimatförändringarnas inverkan aktiverar till att handla så att begränsningen främjas. Vardagliga handlingar som minskar klimatutsläppen räknas heltäckande upp till exempel på Sitras lista 100 smarta gärningar.

Organisationer är snabba med att informera om nya saker och förankra medborgarfärdigheter. Över 20 organisationer som listas nedan har bidragit med idéer till denna kampanj.  Organisationerna har haft en gemensam önskan att informera om saken på ett positivt och aktiverande sätt. De ansåg det vara viktigt att agera tillsammans både vad gäller innehåll i och genomförande av kampanjens information.

Kampanjen genomfördes vecka 41 (8–14.10.2018) när vi informerade tillsammans i sociala medier. Materialen kan också användas utanför kampanjveckan.

Material för kampanjen

En tecknad video som inledning till klimatförändringens konsekvenser har gjorts för kampanjveckan och för organisationernas information. En komprimerat informationspaket om och åtgärder för anpassning till klimatförändringens konsekvenser har samlats kring videons teman. Temana är boende, gård och trädgård, hälsa, natur och fritid samt störningar.

Organisationerna har även tillgång till bilder (15 st) som baseras på den tecknade videon och till en expertbank. Expertbanken består av experter på anpassning till klimatförändringen på olika områden, och de kan kontaktas till exempel om man vill ha kommentarer av eller intervjuer med experter i organisationstidningar eller i andra publikationer.

Allt material hittar du här.

#Hanteraklimatförändringen#igodtid

Vi informerar tillsammans

Dela information – dra nytta av det samlade materialet och länkarna, dela information
Inspirera – människor till att tillsammans fundera på åtgärder för anpassning till klimatförändringen och till att diskutera saken ansikte mot ansikte och på sociala medier
Utmana – andra organisationer och allmänheten till att dela information
Väck – folk till att fundera på lösningar på gemensamma svårigheter

 

Anmäl dig och kom med

Anmäl din organisation eller dig själv som informatör i kampanjen Hantera klimatförändringen  Vi sänder information om kampanjen Hantera klimatförändringen samt anvisningar och underlag för information för informationsveckan.  Flera personer från samma organisation kan anmälas som informatörer. Via anmälningarna kan vi även följa resultaten för de gemensamma ansträngningarna att informera. Utöver organisationerna är alla andra som är intresserade av ämnet lika välkomna att delta i informationsveckan!

Anmäl dig till kampanjen Hantera klimatförändringen

Bakgrundsinformation

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Över 20 föreningar och en del andra organisationer som listas nedan har bidragit med idéer till kampanjen.  Kampanjen är en del av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022).  Arbetet koordineras av Tapio och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

När bakgrundsmaterialet för kampanjen redigerades har statens färska bedömning Väder och klimatrisker i Finland (på finska) samt organisationernas eget material utnyttjats.

Följande organisationer har varit med om att genomföra kampanjen

Finans Finland, Andningsförbundet, Hyötykasviyhdistys, Medborgararenan, Konsumentförbundet, Luonto-Liitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Marttaliitto, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, ProAgria, Suomen 4H-liitto, Suomen Mehiläishoitajain Liitto, Finlands skogscentral, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Suomen Omakotiliitto, Finlands Scouter, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Grönmiljöförbundet, WWF Finland.

Också de organisationer som hör till uppföljningsgruppen Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022) har deltagit i informationen: jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, statsrådets kansli, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Institutet för hälsa och välfärd, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, Trafikverket, Helsingforsregionens miljötjänster och Finlands Kommunförbund.

Ilmastoystävällisiä arkivalintoja, Ilmasto.org
100 smarta vardagsgärningar, Sitra
Kontaktuppgifter och expertbank

#Hanteraklimatförändringen #igodtid

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Kampanjen är en del av förverkligandet av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022).  Kampanjen koordineras av Tapio Oy och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.