Klimatförändringen ändrar förhållandena på våra gårdsplaner. Vegetationsperioden blir längre och de växtsorter som trivs i trädgården kan bli andra än de vanliga. De ökande regnmängderna betonar betydelsen av att dagvattnet hanteras. För att förhindra översvämningar är det viktigt att hantera dagvatten som bildas av regn- och smältvatten så bra som möjligt redan där det uppkommer. Å andra sidan kan jorden också vara mycket torr på grund av värmeperioder under våren och sommaren.

När klimatet blir varmare ökar antalet främmande arter som klarar sig här. Främmande arter är arter som inte ursprungligen hör till naturen på ett område. Många av dem tränger aggressivt undan våra ursprungliga växtarter. Man kan förhindra att främmande sprider sig genom att använda inhemska plantor och se till att främmande arter utrotas på ett ändamålsenligt sätt. Det bedöms även att växtsjukdomar och skadedjur ökar och trivs när temperaturen stiger och fuktigheten tilltar.

När stadsstrukturen blir tätare är det viktigt att värna naturens mångfald också på gårdarna kring småhus och bostadsaktiebolag. Genom att förgröna gården på ett mångsidigt sätt uppstår gynnsamma mikroklimat och mångsidiga livsmiljöer för insekter och djur i miljön. Mångfalden kan upprätthållas genom att göra gårdens vegetation mer mångsidig och utnyttja till exempel vilda växter och lokala arter.
En nyttoträdgård ökar också gårdens grönytefaktor och stöder samtidigt självförsörjningen. Trädgårdens gåvor har man glädje av hela året när de konserveras, och de är en värdefull hjälp också vid eventuella störningar. Vid trädgårdsskötseln lönar det sig att ta hand om jordmånen genom att återvinna näringsämnen genom kompostering.

Tips för att hantera förändringar

 • Dagvatten: Förbered dig på dagvatten genom anläggningar som bromsar upp vatten, t.ex. bassänger.
 • Ytor: Säkerställ att din gård har en yta som absorberar vatten tillräckligt. Asfaltera och stenlägg inte för tätt.
 • Regnträdgård: Anlägg en regnträdgård där vegetationen får vattnet att avdunsta och stöder absorberingen. En frodig regnträdgård fungerar även som blickfång på gården.
 • Gröna tak: Bygg ett grönt tak. Det binder och bromsar upp regnvatten, förbättrar luftkvaliteten och erbjuder livsmiljöer för djur och växter.
 • Vattning: Dra nytta av regnvattnet, som är gratis, för vattning av gården.
 • Mångsidighet: Gör en fjärilsträdgård, bygg ett insekthotell och upprätthåll en mångsidig vegetation på din gård. Groparna i murkna träd som lämnas på gården erbjuder livsmiljöer för insekter och fåglar.
 • Trädbestånd: Plantera träd. Trädbeståndet på gården ger, utöver mycket annat nyttigt, värdefulla skuggiga platser vid hetta.
 • Främmande arter: Var mycket noga med att utrota främmande arter som sprider sig på gården. Kontrollera vilka anvisningar för utrotning som gäller arten. Hindra främmande arter från att sprida sig genom att plantera inhemska plantor.
 • Odling: Höj din grönytefaktor. Odla mat på gården eller hyr en odlingslott. Odling av nyttoväxter ger glädje och nytta.
 • Kompostering: Skaffa en kompostbehållare till din gård eller för hela grannskapet. Med hjälp av kompostmyllan får ni näringsämnen för nyttobruk till en nyttoträdgård och till glädje för hela gårdsplanen

Sätt att begränsa klimatförändringen

 • Välj vegetarisk mat på tallriken genom att utnyttja gåvorna i din trädgård
 • Låt näringsämnena cirkulera genom att ta hand om återvinning och kompostering av organiskt avfall.
 • Välj gröna växter för gården och plantera träd. Varje växt som växer binder koldioxid i luften