Luonnonhoito on jatkuvasti mukana talousmetsän arjessa. Uusi tutkimustieto metsäluonnon tilasta sekä metsien käytön vaikutuksista luovat tarpeen tarkastella nykyisiä metsänhoidon suositusten tarjoamia vaihtoehtoja luonnonhoidon toteutukseen. Tämän hankkeen tavoitteena on varmistaa suositusten perustuminen uusimpaan tutkimustietoon ja käytännöstä saatuihin kokemuksiin.

Metsänhoidon suositukset luonnonhoitoon tarjoavat metsänomistajan tavoitteita vastaavia keinoja ekologisen kestävyyden edistämiseksi metsissään. Ekologisen kestävyyden painottaminen voi olla myös metsänomistajan strateginen valinta. Metsänhoidon suosituksissa tuetaan päätöksentekoa kertomalla, miten erilaiset toimet vaikuttavat talouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen puhtauteen, virkistykseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun liittyvät tarpeet ovat metsätaloudessa aikaisempaa korostuneempia. Metsätalouden toimijoilta edellytetään vaikuttavia tekoja luontokadon pysäyttämiseksi ja monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Suosituksilla on lainsäädännön ja sertifiointikäytäntöjen rinnalla merkittävä rooli tilannekohtaisten ja tutkimukseen perustuvien, ekologiset arvot turvaavien ratkaisujen tarjoamisessa metsänomistajille.

2010-luvulla on kehitetty uudenlaisia paikkatietoaineistoja, jotka auttavat kohdentamaan luonnonhoitotoimia ja siten parantamaan ratkaisujen kustannusvaikuttavuutta. Luonnonhoidon suosituksia on mahdollista kehittää konkreettisemmaksi ja täsmällisemmäksi eli kohti ns. täsmäluonnonhoitoa. Samalla suositusten käyttökelpoisuus ja käytettävyys paranevat.

Logo: metsänhoidon suositukset.

Ajankohtaista

  Hankkeen tavoitteet ja toteutus

  Hankkeessa uudistetaan luonnon monimuotoisuuteen ja vesielinympäristöjen turvaamiseen liittyvät sisällöt. Uudistetut suositukset liitetään osaksi metsänhoidon suositusten verkkopalvelua. Uusia suosituksia julkaistaan 2023–2024 aikana porrastetusti.

  Hanke käynnistyi vuonna 2022, jolloin tuotettiin synteesi talousmetsien luonnonhoidon ekologisesta vaikuttavuudesta. Ekologiseen kestävyyteen liittyvät periaatteet metsänhoidon suositusten laadintaan liitettiin Metsien kestävän hoidon ja käytön perusteet -dokumenttiin. Vesielinympäristöjä ja luontokohteiden turvaamista koskevien suositusten uudistamisen tueksi koottiin asiantuntijaryhmät.

  Vesielinympäristöjen suosituskokonaisuus saatetaan valmiiksi ja julkaistaan verkkopalvelussa 2023 alkupuolella. Luontokohteita ja monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä koskevat suositukset työstetään 2023 aikana. Tiedon koontia tehdään pienvesi-, suo-, lehto-, ja paahde-elinympäristöistä sekä muista huomion arvoisista luontotyypeistä. Kallioelinympäristöjen osalta hyödynnetään METSO HardRock -hankkeen tuottamaa sisältöä. Rakennepiirteitä koskevat sisällöt käsittelevät mm. suosituksia säästöpuista, lahopuista ja luontotiheiköistä. Lajikohtaisten suositusten uudistaminen ajoittuu pääosin vuodelle 2024. Keskeisiin eliöryhmiin, kuten lintuihin ja riistaeläimiin liittyvät suositukset uudistetaan.

  Aikataulu

  Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024.

  Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

  Metsänhoidon suositusten laadintaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Kaikki metsänhoidon suositukset valmistellaan laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa.

  Tutustu myös:

  Projektipäällikkö ja asiantuntijat

  • Matti Maajärvi
  • Kehittämispäällikkö
  • matti.maajarvi(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6080
  • Teemu Huikuri
  • Luonnonhoidon asiantuntija
  • teemu.huikuri(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6081
  • Laura Nikinmaa
  • Metsien käytön asiantuntija
  • laura.nikinmaa(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6083
  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035
  • Nora Arnkil
  • Luonnonhoidon asiantuntija
  • nora.arnkil(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6021
  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067