Kansanterveyttä metsästä

  • Airi Matila, Metsäasiantuntija

Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteemme on lisääntynyt. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat terveyshyötyjä sekä uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen. Kansallinen metsästrategia 2025:n yhtenä päämääränä on, että metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa innostamme kuntia hyödyntämään metsien terveysvaikutuksia ja laadimme suositukset terveyttä edistävien metsien hoidolle. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kuntalain 1 § mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia. Hanketta varten tarvitaan ymmärrys kunnan hyvinvointityöstä. Tarvitaan myös tietoa tilanteista, joissa metsällä on rooli terveyshyötyjen tuottajana. Koulutuksen suunnittelu metsän terveyshyödyistä on tärkeä osa hanketta. Kehitystyön tuloksia tullaan testaamaan  viidessä kunnassa, joissa hallinonalat, kansalaisjärjestöt ja kuntalaiset osallistuvat kehittämiseen. Hankkeen tulokset kootaan toimintamalliksi kuntien käyttöön. Metsänhoidonsuositusten laadintaan osallistuu yli 20 metsä- ja ympäristöalan toimijaa.

Tavoite

Päätavoitteena on tarjota kansalaisille mahdollisuuksia hyödyntää riittävästi kehon ja mielen terveyttä edistäviä metsäympäristöjä. Hankkeen muina tavoitteina on kasvattaa metsän merkitystä kuntalaisten sujuvassa arjessa ja lisätä toimijoiden tietotaitoa metsien hoidossa kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi. Monipuolinen metsä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä.

Tausta

Kuntalain 37 § mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kunnat laativat valtuustokausittain hyvinvointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Kunnissa on tunnistettu metsien terveysvaikutuksia ja tarve on yhteiselle kehittämiselle. Hyvinvointimetsät voivat jopa vahvistaa kunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta.

Vuonna 2017 Tapio selvitti metsän eri käyttömuotojen mahdollisuuksia kuntoutus- ja terapiatyössä sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkemyksiä luontoavusteisen liiketoiminnan kasvulle. Luontoavusteisella terapialla ja kuntoutuksella tarkoitettiin tässä selvityksessä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen, Valviran laillistaman terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamaa palvelua. Selvityksessä tuli esiin, että luontoavusteiselle kuntoutukselle ja terapialle on kysyntää, mutta lisää tietoa tarvitaan. Metsien terveysvaikutukset tarjoavat kasvavia mahdollisuuksia terveydenhuoltoon. Luontoavusteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kytkeytyminen terveydenhuoltoon vaatii erityishuomiota.

Ajankohtaista

Kansanterveyttä Metsästä -seminaari 5.2.2020

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat kunnat ja kansalaisjärjestöt. Kehitystyötä ohjaa 12-jäsenen tukiryhmä, jossa on jäseniä terveydenhuollon ja metsäalan organisaatioista. Hanke on osa laajempaa konsortiota, johon kuuluvat Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Helsingin yliopiston metsätieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Tapio Oy.

Tiedote 24.5.2018: Parempaa kansanterveyttä metsäympäristöjen avulla

Tiedote 30.1.2018: Metsät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle

Raportti 24.1.208: Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle. Tapion raportteja nro 23.

Lisätietoa

Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Logo Tapio