Metsäpolitiikkafoorumin teemat

Metsäpolitiikkafoorumissa laaditaan politiikka- tutkimussuosituksia vuosittain vaihtuvista ajankohtaisista teemoista tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyönä. Teeman valinnassa otetaan huomioon metsään liittyvän politiikan kannalta relevantti ja ajankohtainen aihe. Aihe on luonteeltaan sellainen, että sen arvioidaan tulevan ajankohtaiseksi joko kansallisella tai Euroopan tasolla. Tavoitteena on, että Metsäpolitiikkafoorumin tulokset saadaan mukaan keskusteluun. Aiheen liittyminen Kansalliseen metsästrategiaan tai muihin metsäsektorille relevantteihin strategioihin on myös tärkeä kriteeri aiheen valinnassa.

Teema 2021: Metsälogistiikka

Vuoden 2021 teemana on Metsälogistiikka. Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tietoa puunkorjuun ja -kuljetuksen kokonaiskuvasta ja kehitysnäkymistä Suomessa, ja laaditaan alustavia politiikka- ja tutkimussuosituksia, jotka liittyvät metsälogistiikan toimintaedellytysten turvaamiseen. Metsälogistiikka-teeman käsittelyyn kuuluu sekä fyysinen infrastruktuuri (tiestö ja muu kuljetusinfra) sekä tietoinfra. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin metsäalan päättäjiä kuin käytännön toimijoita.

Viestintä ja tapahtumat
Lisää myös tulevat tapahtumat kalenteriisi
  • Asiantuntijapaneeli 28.9.2021: Metsätalouden tietoinfrastruktuuri
  • Sidosryhmäpaneeli 4.11.2021: Politiikkasuositusten priorisointi

Teema 2020: Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa

Tämän vuoden teemana on Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tietoa ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden vaikutuksesta metsätuhojen ennusteisiin Suomessa ja laaditaan alustavia politiikka- ja tutkimussuosituksia, jotka liittyvät metsätuhojen seurantaan ja ennusteisiin. Suositukset liittyvät myös metsätuhojen torjuntaan ja metsänhoidon sopeuttamiseen ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden aiheuttamaan ennakoituun muutokseen metsien terveysriskien kannalta. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin metsäalan päättäjiä kuin käytännön toimijoita. Metsäpolitiikkafoorumi tukee myös osaltaan Suomen aloitteesta järjestettävän Kansainvälisen kasvinterveysvuoden toimeenpanoa.

Viestintä ja tapahtumat

Teema 2019: Suometsien kokonaisanalyysi

Suometsien rooli Suomen puuhuollossa on merkittävä ja niiden merkityksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Soilla ja suometsien hoidolla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Suometsien hoidossa yhteensovitettavia kysymyksiä ovat suometsien metsävarat, puuhuolto, suometsien hoito ilmastonmuutoksen kannalta sekä monimuotoisuus- ja vesiensuojelukysymykset. Suometsien kokonaisanalyysiin aiheesta järjestettiin kolme tutkijapaneelia, loppuseminaarissa helmikuussa 2020 annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia.

Paneelit, seminaarit ja loppuraportit

Teema 2018: Monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen talousmetsissä

 

Monimuotoisuuden säilyttäminen on kansainvälinen tavoite. Luonnon monimuotoisuus nähdään perusedellytyksenä kaikille luonnosta saataville tuotteille ja palveluille. Monimuotoinen metsä turvaa luonnon elinvoimaa ympäristön muutosten myllerryksessä ja auttaa sopeutumisessa ilmastonmuutokseen yksipuolista ekosysteemiä paremmin. Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen. Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä. Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Metsäpolitiikkafoorumin loppuseminaari 19.3.2019: Monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen

Metsäpoltiikkafoorumin teemat 2015 – 2017

 

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 40 160 8564
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308