Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista teemoista ja laaditaan tiedosta synteesi sekä politiikkavaihtoehtoja, jotka tuodaan päätöksentekijöille keskusteltavaksi havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Metsäpolitiikkafoorumin toimintaa ja Tapio koordinoi sitä. 

Metsäpolitiikkafoorumin tausta ja konsepti

Tieteellisten tutkimustulosten hyödyntämisen tarve politiikkaohjauksen ja käytännön toiminnan tukena tunnistetaan laajalti. Metsäalalla tavoite tuoda politiikan, käytännön ja tieteen toimijoita lähemmäksi toisiaan on kirjattu tärkeimpiin kansallisiin ja kansainvälisiin julkilausumiin ja strategioihin, ml. Euroopan metsäministerikonferenssi (Forest Europe 2015), EU:n metsästrategia (2014), Suomen metsästrategia (2015) ja Suomen biotalousstrategia (2014).

Tutkimuksen rahoittajat velvoittavat tutkijat kiinnittämään raportoinnissa entistä enemmän huomiota tulosten hyödyntämiseen käytännössä ja politiikassa. Monet tutkijat ovat ansiokkaasti ottaneet roolin viestinviejinä politiikkaan ja mediaan. Myös erilaisia foorumeita on jo käytössä tieteen, käytännön ja politiikan vuorovaikutukseen.

Metsäpolitiikkafoorumi on kevyt ja joustava tapa mobilisoida tutkijaresursseja ja asiantuntijoita ilman uusien pysyvien rakenteiden luomista. Foorumin keskeisiä elementtejä ovat tutkimustiedon synteesi sekä prosessin ajan kestävä eri osapuolten dialogi metsäpoliittisista linjauksista ja tutkimustarpeista.

Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmä valitsee foorumin aiheet yhdessä sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa. Analyysiä varten kootaan kertaluonteiset tutkija- ja asiantuntijapaneelit, jotka käyvät keskustelua sihteeristön laatiman raporttiluonnoksen pohjalta. Foorumin tulokset tiivistetään muutamaan metsä- ja ympäristöpoliittiseen suositukseen sekä näitä tukeviin tutkimusaiheisiin.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmässä on edustettuna metsäpolitiikan, elinkeinojen ja tutkimuksen syvällinen tuntemus keskeisiltä hallinnonaloilta, metsän tuottajista, metsäteollisuudesta sekä metsän- ja metsäympäristön tutkimuksesta. Ohjausryhmään kuuluu yhteensä 10-12 pysyvää jäsentä. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa teemakohtaisia asiantuntijajäseniä.

Ohjausryhmän tehtävänä on tunnistaa aihealueet, joista tuotetaan tutkimustiedon analyysi ja synteesi kunkin ajankohdan tarpeiden mukaan.  Ryhmä myös hyväksyy foorumin lopulliset politiikka- ja tutkimussuositukset. Ryhmän jäsenet pyrkivät edistämään foorumin suosituksia metsäpolitiikan eri prosesseissa.

Paneelit

Paneelit ovat keskeinen osa foorumin toimintaa. Niissä laajennetaan dialogiin osallistuvaa asiantuntijoiden joukkoa. Tutkijapaneelissa arvioidaan sihteeristön ohjausryhmän linjausten mukaisesti kokoamaa tutkimuksen analyysiä, sen kattavuutta ja painotuksia sekä kehitetään sihteeristön alustavaa synteesiä. Sidosryhmäpaneelissa käytännön toimijat ja tutkijat työstävät yhdessä edelleen politiikkasuosituksia ja tutkimusaiheita sihteeristön luonnoksen perusteella. Paneeleiden osallistujamäärä on tyypillisesti 20-30 tutkijaa tai asiantuntijaa.

Sihteeristö

Foorumin sihteeristö toimii Tapio Oy:ssä. Sihteeristön tehtävänä on laatia prosessin kuluessa raporttiluonnoksia ja lopulta itse raportti ja mahdolliset tiivistelmät. Sihteeristö huolehtii foorumin prosessin aikataulutuksesta. Sihteeristö kerää myös luonnoksia tuleviksi teemoiksi ja pitää yllä foorumin sivustoa ja kokoaa sinne raportit ja paneeleiden esitykset yleisesti saataville.

Vaikuttaminen

Ohjausryhmä seuraa foorumin vaikuttavuutta säännöllisesti ja pyrkii edistämään suositusten toteutumista eri foorumeilla. Tällaisia foorumeita ovat mm.  Kansallisen metsästrategian, biotalousstrategian ja muiden relevanttien strategioiden päivitykset, metsäneuvosto, tutkimuksen rahoitusohjelmat jne. Foorumin suosituksia tuodaan esille loppuseminaarissa ja muissa tilaisuuksissa sekä painetussa ja sähköisessä mediassa.

Rahoitus

Metsäpolitiikkafoorumia rahoitti vuosina 2015-2017 Metsämiesten säätiö, ja vuodesta 2017 rahoituksesta on vastannut maa- ja metsätalousministeriö. Sihteeristö ja ohjausryhmä tutkivat lisärahoitusmahdollisuuksia.

Metsäpolitiikkafoorumista lausuttua

Juha Niemelä, pääjohtaja, Metsähallitus
”Politiikan perustuminen parhaaseen tutkimustietoon on yleisesti hyväksytty tavoite. Metsäala on eturivissä kehittämässä sitä varten uutta instrumenttia, politiikkafoorumia. Foorumi on kustannustehokas työkalu metsä- ja ympäristöpolitiikan valmistelussa. Sen tuloksia on jo käytetty Kansallisen metsästrategian päivitystyössä.”

Harri Hänninen, tutkija, Luonnonvarakeskus
”Tutkijan kannalta foorumin työ auttaa tuomaan esille tutkimusteemoja, jotka ovat ratkaisevia metsäpoliittisten linjausten perusteeksi. Foorumin suosituksella käynnistää metsänomistajien profiileja ja käyttäytymistä selvittävä tutkimus, oli osuutensa siihen, että tutkimus on saanut rahoitusta Suomen Metsäsäätiöltä ja Metsämiesten Säätiöltä lähivuosiksi.”

Jukka-Pekka Jäppinen, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus
”Metsäpolitiikkafoorumi jatkaa perinnettä, jossa eri tahojen välisen vuoropuhelun avulla pyritään kehittämään suomalaisen metsätalouden kestävyyttä. Foorumi on kartoittanut erityisesti uusimpia tutkimustuloksia ja pohtinut niiden soveltamista metsätalouteen. Esillä on ollut erityisesti metsätalouden ekologisen kestävyyden parantaminen, mikä voisi toteutuessaan lisätä suomalaisen metsäosaamisen kysyntää maailmalla.”

Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, SuFor Oy 
”Metsäpolitiikkafoorumin prosessiin osallistuminen on monella tavoin palkitsevaa. Tutkimuskatsaukset ja osallistujien eri näkökulmat auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Teemoista yhteisesti muodostettu kokonaisnäkemys toimii vankkana perustana metsäpoliittisille linjauksille, eli foorumilla on myös vaikuttavuutta.”

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumin teemat
Metsäpolitiikkafoorumin raportit
Metsäpolitiikkafoorumin organisaatio

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308