Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Hankkeessa aktivoidaan pienten ja keskikokoisten, pääasiassa metsäbiomassoja käyttävien lämpölaitosten tuhkan tuottajat, potentiaaliset jalostajat, käytännön toimenpiteistä metsissä vastaavat tahot ja tuhkan loppukäyttäjät. Tavoite on saada sidosryhmät verkostoitumaan ja ideoimaan, miten hajautetun energiantuotannon tuhkat saataisiin lähialueelle hyötykäyttöön. Hankkeen toimenpiteitä ovat haastattelut, seminaarit ja työpajat, joiden tuloksena syntyy kaksi alueellista tuhkan hyödyntämisen ekosysteemiratkaisua. Hanke toteutetaan Keski-Suomessa ja sen on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Tausta

Uusiutuvan energian tavoitteiden ohjaamana Suomeen on syntynyt paljon pieniä metsäbiomassan polttoon perustuvia polttolaitoksia, joista syntyy hyödyntämiskelpoista tuhkaa. Metsäbiomassasta saatava tuhka soveltuu lannoitevalmisteeksi, sillä se sisältää kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia, jotka ovat tärkeitä puiden kasvuun vaikuttavia ravinteita. Tuhka soveltuu myös maanrakentamiseen. Osa käyttökelpoisesta tuhkasta päätyy kuitenkin jäteasemille, sillä etenkin pienten tuhkamäärien hyödyntämiseltä puuttuu kustannustehokas toimintamalli.

Hankkeen tarve on noussut esille Tapio Oy:n vetämässä hankkeessa ”Puutuhkan käyttö kivennäismaametsien lannoitteena 2016-2018”, jossa yhtenä tehtävänä on ollut selvittää, miten voitaisiin purkaa tuhkalannoituksen käytännön esteitä, jotta tuhkan kierrättäminen onnistuisi paremmin. Osana hanketta ja Mervi Matilaisen opinnäytetyötä toteutettiin alueellinen tarkastelu, jossa Pohjois-Karjalan tuhkaa tuottavat hajautetun energiantuotannon toimijat kartoitettiin, ja heidän välilleen luotiin yhteistyön pohjaa. Hankkeessa huomattiin, että samalla toimintamallilla voitaisiin aktivoida alueellisia yhteistyöverkostoja myös muualla Suomessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää kahden alueellisen tuhkan hyödyntämisen ekosysteemimallin luomista Keski-Suomeen.  Hankkeessa toteutetaan kaksi seminaaria ja työpajaa, joiden tavoitteena on verkostoida pienet ja keskikokoiset lämpölaitosten tuhkan tuottajat ja tuhkan käyttäjät ja samalla luoda heille yhteistyön pohjaa. Toimijat sitoutetaan ekosysteemin toteutukseen, ja heitä seurataan puolen vuoden ajan.

Toiminta

Yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttaja on Tapio Oy. Osatoteuttajana on Apila Group Oy Ab. Hankkeen ulkopuolisina asiantuntijoina ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (LUKE).

Hankkeessa pidettäviin seminaareihin kutsutaan esiintymään paikallisia pieniä ja keskisuuria lämpölaitosten tuhkan tuottajia. Muita yhteistyökumppaneita ovat hankealueen kaupungit ja kunnat, metsäpalveluntarjoajat, metsänhoitoyhdistykset, lannoitevalmistajat, koneurakoitsijat, metsänomistajat ja lainsäädännön edustajat kuten Keski-Suomen ELY-keskus ja Maa -ja metsätalousministeriö.

Hankkeen kesto

Hanke alkoi kesäkuussa 2018  ja se päättyy 31.12.2019.

Lisätietoja

Maija Kauppila, ympäristöasiantuntija, projektipäällikkö, Tapio Oy, maija.kauppila(at)tapio.fi, puh. 044 303 1301

Mervi Matilainen, FT Kemia, Apila Group Oy Ab toimitusjohtaja, mervi.matilainen(at)apilagroup.fi, puh. 045 111 3606

Samuli Joensuu, vesiensuojelun asiantuntija, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. 040 534 1043