Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

Laskelmia ja analyysejä metsien hoidon ja käytön, puunhankinnan ja maankäytön suunnitteluun. Tarvitsetko tukea päätöksentekoon?

Tarjoamme asiantuntijapalveluja yrityksille, kunnille, kaupungeille, metsänomistajille ja muille organisaatioille, joita kiinnostaa joko omien metsien kehitys tai jokin muu tietty metsäalue. Tapion tuottamissa laskennoissa ja analyyseissa voidaan tarkastella metsien hoidon ja käytön vaikutuksia ja kannattavuutta myös pitkällä aikavälillä.

  Analyysit ja laskentapalvelut aina asiakkaidemme tarpeisiin

  Tapion laatimat metsäanalyysit tehdään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Olemme tuottaneet metsien kehitystä ennustavia laskentoja ja analyyseja useille suuria metsäomaisuuksia hallinnoiville kunnille ja kaupungeille, yrityksille, seurakunnille ja kartanoille.

  Yritysten ja julkisyhteisöjen omistamissa metsissä suunnitellut hakkuut ja metsänhoitotyöt on aina helpompi perustella, kun toimenpiteiden vaikutukset metsien kehitykseen, ilmastoon ja metsätalouden kassavirtaan tunnetaan pitkälle tulevaisuuteen.

  Esimerkkejä palveluistamme

  Metsien käsittelyyn liittyvä ilmastovaikutusten laskenta

  Tuotamme riippumatonta tietoa metsien käsittelyn ilmastovaikutuksista. Laskennan tuloksena syntyy ennuste metsien käsittelyn vaikutuksista metsien hiilivarastojen ja -nielujen kehitykseen halutulle aikavälille.

  Metsäomaisuuden arvonmääritys

  Tuotamme metsien tuloihin ja menoihin pohjautuvan arvonmäärityksen tuottoarvomenetelmällä esim. metsäomaisuuden hankinnan/myynnin tueksi. Laskennassa sovellettavat korkokannat ja laskentajakso määritetään asiakkaan toiveiden mukaan.

  Osaatko arvioida FSC-sertifiointiin liittymisen kannattavuutta?

  Sertifiointi rajoittaa metsänomistajan hakkuumahdollisuuksia, mutta puutavarasta saatava kantohinta saattaa olla FSC:n ansiosta korkeampi. Arvioimme FSC-sertifiointiin liittymisen taloudellista kannattavuutta.

  Biomassaselvitykset

  Biomassaselvitykset on tarkoitettu biomassaa käyttävien biojalostamoiden ja terminaalien sijoituspaikkojen arviointiin. Kartoitamme halutun raaka-aineen saatavuutta ja arvioimme tarvittavan raaka-ainemäärän kuljettamisesta aiheutuvia logistisia kustannuksia.

  Kaavoituksen metsätalousvaikutusten arviointi

  Arvoimme kaavamuutosten ja -ehdotusten metsätalouteen kohdistuvia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia mm. metsätalouden kannattavuuteen, metsäluonnon monimuotoisuuteen, metsien käytön ilmastovaikutuksiin, virkistyskäyttöön, puukauppaan ja työllisyyteen.

  Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

  • Esko Välimäki
  • Metsätietopalveluiden päällikkö
  • esko.valimaki(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6079

  Asiakkaan tavoitteet, paras mahdollinen metsävaratieto ja luotettavat ennusteet metsien kasvusta ja kehityksestä

  Laskennoissa käytämme aina parhaiten tilanteeseen sopivaa metsävaratietoa, joka voi olla joko asiakkaan omaan metsäsuunnitelmaan perustuvaa tietoa, Luonnonvarakeskuksen kartoittamaa VMI-tietoa tai Suomen metsäkeskuksen ylläpitämää metsävaratietoa.

  Metsien kehitystä ennustamme Luonnonvarakeskuksen laatimilla, alueellisesti kalibroiduilla kasvumalleilla, jotka toimivat sitä paremmin, mitä laadukkaampaa tietoa metsien nykytilasta on saatavilla. Laskentaennusteet tarjoavat asiakkaillemme arvion siitä, miten metsien rakenne ja metsästä saatavat hakkuutulot sekä metsien hiilivarasto ja -nielut kehittyvät pitkällä aikavälillä vaihtoehtoisilla metsän- ja luonnonhoidon toimintamalleilla. Hakkuut ja metsänhoitotyöt otetaan laskennoissa huomioon metsänhoidon suositusten asettamissa rajoissa siten, että asiakkaan metsätaloudelle asettamat tavoitteet toteutuvat. Tavoitteita määritettäessä voidaan esimerkiksi rajoittaa avohakkuiden määrää tai edellyttää tietyn suuruisia vuotuisia hakkuumääriä.

  Suuria pinta-aloja omistaville metsänomistajille, jotka tekevät vuosittain aina suunnilleen samansuuruisen määrän hakkuita, olemme laskeneet vaihtoehtoisia hakkuusuunnitteita helpottamaan päätöksentekoa ja strategista metsäsuunnittelua. Analysoimme, miten asiakkaamme metsät kehittyvät nykyisellä metsäsuunnitelmalla tai hakkuusuunnitteella. Tarjoamme perusteltuja vaihtoehtoja ja käytännön työtä helpottavia ratkaisuja nykyiseen toimintamalliin.

  Tapion metsäanalyysissa metsätalouden kannattavuutta tarkastellaan useimmiten metsän tuottoarvon kautta, eli metsästä tulevaisuudessa saatavat hakkuutulot ja metsänhoidon kustannukset diskontataan nykyhetkeen asiakkaan kanssa sovitulla, yleensä markkinakorosta johdetulla realistisella korkovaatimuksella. Metsän tuottoarvon laskenta kertoo, paljonko metsäomaisuutesi tuottaisi tietyllä korkokannalla, jos sitä hoidettaisiin taloudellisesti optimaalisesti. Tuottoarvon laskentaa on käytetty myös metsätilojen suojelusta aiheutuvan hakkuutulojen menetyksen arvottamisessa.

  Referenssit

  • Arvioimme Jyväskylän kaupungin vuonna 2018 laaditun metsäohjelman vaikutukset 50 vuoden päähän. Työssä selvitimme, miten kaupungin metsävarallisuus tulee kehittymään virkamiesten valmisteleman metsäohjelman mukaisilla metsänhoidon tavoitteilla ja rajoituksilla. Hoitoluokittain laaditut laskelmat löytyvät kaupungin metsäohjelman liitteestä.
  • Teimme Lappeenrannan kaupungille vertailun metsien kasvattamisesta joko tasaikäisrakenteisina tai jatkuvan kasvatuksen periaattein. Laaditun tilausraportin tarkoituksena oli kuvata päätöksentekijöille eri metsänkasvatusvaihtoehtojen pitkän aikavälin seurauksia. Taloudellisten vaikutusten lisäksi raportissa tarkasteltiin jatkuvan ja jaksollisen kasvatuksen eroavuuksia mm. luonnon monimuotoisuuden, metsätuhoriskien, vesistöjen, maiseman, virkistyskäytön ja hiilensidonnan kannalta.
  • Tarkastelimme Porin kaupungin omistaman Tammen tilan metsien kehitystä ja metsätaloudesta kertyvää kassavirtaa kolmella eri skenaariolla: talous-, virkistyskäyttö- ja suojelupainotteinen metsänhoito. Skenaariolaskelmat ovat olleet keskeinen osa Tammen alueelle vuosiksi 2019-2069 laadittavan metsienhoito-ohjelman valmistelutyötä.
  • Oy Stockfors Ab hallinnoi laajoja metsätilakokonaisuuksia Loviisasta käsin. Uusien metsäsuunnitelmien yhteyteen olemme laatineet useita pitkän aikavälin tarkasteluja, joissa on tarkasteltu laadittujen metsäsuunnitelmien vaikutuksia kyseiseen metsävarallisuuteen. Painopisteenä laskelmissa on ollut taloudellisesti optimaalisen ja pitkällä aikavälillä kestävän hakkuusuunnitteen määrittäminen.
  • Laskimme Vapo Oy:n koko metsäomaisuuden taloudellisen tuottoarvon eri korkokannoilla simuloimalla yhtiön metsävarallisuuden kehittymistä 100 vuotta eteenpäin ja diskonttaamalla tulevaisuudessa ennustetut kassavirrat nykyarvoon.
  • Laadimme FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n aliurakoitsijana arvioinnin Lahden kaupungin yleiskaavaluonnoksen vaikutuksista alueen metsätalouteen. Arvioinnissa tarkasteltiin metsätalouskäytössä olevan pinta-alan muutoksia, vaikutuksia hakkuutuloihin ja -kertymiin sekä maisematyölupavaatimusmenettelyn haittoja yksityisten metsänomistajien ja yhteismetsän metsätalouden harjoittamiseen.