TaimiSankari-kuusentaimi

Tapion kehittämä uudenlainen taimi kehitettiin taistelemaan juurikääpää vastaan

Kuusenjuurikäävän aiheuttama kuusentyvilaho on pahin kuusten vioittaja Suomessa. Juurikääpä lahottaa puiden juuristoa ja runkoa, usein monen metrin korkeudelle, ja tuhot kohdistuvat erityisesti arvokkaaseen tyvitukkiin.

Ruotsalaiset ja suomalaiset tutkijat ovat havainneet, että tietyillä kuusialkuperillä esiintyy vastustuskykyä juurikäävän leviämistä vastaan. Näissä puissa juurikäävän leviämistä hidastaa PaLAR3B alleeli – jopa 27 %. Tapion siemenviljelmiltä löytyi tutkittaessa kuusen klooneja, joiden jälkeläisillä on tämä PaLAR3B-alleeli. Tähän perustui idea tuottaa näiden kloonien jälkeläisistä taimia, joissa juurikääpä leviää hitaammin.

Mitä hyötyjä sankaritaimet tarjoavat?

Taloudellinen hyöty

Kuusenjuurikääpä leviää PaLAR3B-alleelin sisältävässä puussa jopa 27 % hitaammin kuin puissa, joissa tätä alleelia ei ole. Tästä on metsänomistajalle suurta taloudellista hyötyä siinä vaiheessa, kun puut kaadetaan, sillä arvokasta tyvitukkia säästyy laholta.

Vähentää tyvilahon riskiä, hidastaa juurikäävän edistymistä

Jalostetun TaimiSankari-kuusentaimen käyttö metsänuudistamisessa pienentää tyvilahon riskiä ja hidastaa juurikäävän etenemistä. Tästä on metsänomistajalle taloudellista hyötyä, sillä arvokasta tyvitukkia säästyy laholta.

TaimiSankarien saatavuus

Taimien myynti vuodelle 2024 on päättynyt Tapion Metsäkaupassa.

Ensimmäiset taimet istutettiin keväällä 2023. Taimia tuotetaan sitä mukaa lisää, kun siemeniä saadaan emopuista. Kuusilla hyvät siemenvuodet vaihtelevat, joten varmuutta ei joka vuosi taimien saatavuudesta ole.

Tapion yhteistyökumppanina toimii Fin Forelia, joka on Suomen suurin metsätaimien tuottaja. Heillä on kattava taimitarhaverkosto ja hyvät myyntikanavat, joiden avulla pystytään jatkossa toimittamaan tarvittava määrä TaimiSankareita metsiimme.

Tietopaketti

TaimiSankari taimet ovat 1-polven alustavasti testattua metsänviljelyaineistoa. Niiden kasvu (puun kokonaispituus ja läpimitta) on 5–10 % suurempi kuin jalostamattoman.

Kuusen perimässä PaLAR3B-geenin B-alleelin läsnäolo kuusen PaLAR3B lokuksessa on todettu hidastavan juurikäävän leviämistä puussa*, mutta ei estä kuusia infektoitumasta juurikääpään.**

Geeni eli perintötekijä on biologisen informaation yksikkö, joka on tallentanut DNA:han. Perimä on eliön koko perintöaines, joka siirtyy vanhemmalta jälkeläiselle. Alleelit ovat tietyn geenin vaihtoehtoisia muotoja. Lokus on geenin paikka kromosomissa.

* Nemesio-Gorriz, M., Hammerbacher, A., Ihrmark, K., Källman, T., Olson, Å., Lascoux, M., Stenlid, J., Gershenzon, J., & Elfstrand, M. (2016). Different alleles of a gene encoding leucoanthocyanidin reductase (PaLAR3) influence resistance against the fungus Heterobasidion parviporum in Picea abies.

** Terhonen, Eeva; Kashif, Muhammad; Piri, Tuula; Haapanen, Matti; Hantula, Jarkko (2022) Allele PaLAR3B in root rot resistance locus does not influence the infection pressure by Heterobasidion parviporum through root contacts.

Tapio Siemenkeskus tuottaa siemenviljelyksillään männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Viljelyksille on valittu Suomen metsäpuista parhaat yksilöt. Nämä emopuut tuottavat siemeniä, joista kehittyvien puiden kasvu- ja laatuominaisuudet on testattu pitkäaikaisissa kenttäkokeissa. Jalostetuilla siemenillä voidaan lisätä puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja ja uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöä sekä hiilensidontaa.

  • Juha Ruuska
  • Kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö
  • juha.ruuska(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6070