Vastuullisuus on tärkeässä roolissa kaikessa Tapion toiminnassa. Tunnemme vastuumme metsäbiotalouden kehittäjänä, työyhteisönä ja kumppanina. Kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisellä sijalla kaikkien palveluidemme tuotannossa.

Työssämme metsien ja luonnon parissa korostuu kokonaiskestävyyden merkitys. Tiedontuottajana ja metsäbiotalouden kehittäjänä työmme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön konkretisoituvat, kun kehitystyön tulokset ja uusi tieto jalkautuu suomalaisiin metsiin metsänomistajien, yritysasiakkaidemme tai muiden sidosryhmiemme toiminnan myötä.

Tuottamamme metsätiedon taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset heijastuvat metsänomistajien ja muiden metsiä aktiivisesti hyödyntävien hyvinvointiin. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan kautta tuotamme lisäarvoa niin asiakkaille, sidosryhmille kuin muullekin yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti vastuullisuustyötämme ja olemme yritysverkosto FIBSin jäsen.

Tutustu Tapion vastuullisuusraporttiin 2020.
Johdon palkat ja palkkiot 2020

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020

Tapion työn vaikutus koko suomalaisen metsäalan ajatteluun ja vastuullisuuteen on merkittävä
Metsien vastuullisen käytön tukeminen on Tapion tärkein tehtävä. Keskustelussa taloudellisuuden, metsätalouden ja sosiaalisen vastuun rinnalle ovat nousseet monimuotoisuuden varmistamiseen tähtäävät ja puhtaisiin vesiin liittyvät kysymykset. Suomen elinkeinoelämän ja suomalaisen yhteiskunnan kehitys on tapahtunut metsien ympärillä. Suomen suurin globaali vaikutus tapahtuu nk. kädenjäljen kautta, kun kehitämme vastuullisia, ilmastonmuutosta torjuvia menetelmiä metsien hyödyntämiseen.

Riippumaton metsäntuntija
Tapio näkee oman roolinsa tulevaisuudessakin metsäalan riippumattomana tiedon jakajana, keskustelun syventäjänä ja moderoijana. Alalla on vielä paljon oletuksia, jumiutuneita mielipiteitä ja mututuntumaa. Faktapohjaisen tiedon kautta ajatustenvaihtoa voidaan luotsata eri näkökulmista ja luoda kanava erilaisille vastuullisille metsäkeskusteluille aiheesta riippuen. Ääripäiden saaminen keskustelemaan samaan pöytään on askel parempaan.
Vuoden 2020 aikana ilmastoon liittyvät kysymykset ovat muodostaneet merkittävän osan kaikkia hankkeitamme. Tapio on tehnyt verkostonsa kanssa töitä, että ilmastonäkökulmaa on painotettu Hyvän metsähoidon suosituksissa. On laadittu ohjeita, joiden avulla metsät parhaiten sopeutuvat ilmastonmuutokseen.

Syvää substanssiosaaamista tieteeseen pohjautuen
Tapio on ajassa kiinni ja hyödyntää uusinta, objektiivista tutkimustietoa niin metsäalalta kuin muilta metsään liittyviltä aloilta. Tapion asiantuntijat eivät vain taustoita, vaan tarjoavat työkaluja päätösten perusteeksi ja niiden vaikutusten arviointiin eri toimijoille ministeriöistä metsäteollisuuteen, metsänomistajiin ja luonnossa liikkujille. Tapio vaikuttaa vastuullisesti virallisiin linjauksiin konsultointitoiminnalla.
Syvässä substanssissa katsotaan metsää eri näkökulmista ja luodaan välineitä, joiden avulla mahdollistetaan vastuullista metsien käyttöä.

Me ymmärrämme metsää ja teemme parhaamme, jotta Tapion liiketoiminta metsäalalla on todellista vastuullisuusliiketoimintaa
Positiivinen vaikuttaminen metsäasioissa ja niihin liittyvissä vastuullisuuskysymyksissä on Tapion ytimessä. Tapion taskukirjan ja Metsälehden kautta Tapio on perinteisesti tuonut esille erilaisten päätösten vaikutuksia. Monikanavaisten digipalveluiden, appien ja digitaalisen Metsälehden kautta Tapio on vahvistamassa rooliaan keskeisenä keskustelijana alalla. Tässä olemme vasta alkutaipaleella, mutta nykyteknologia tarjoaa meille suuria mahdollisuuksia auttaa palveluiden käyttäjiä, asiakkaita, näillä alueilla.

Pandemian vaikutus kaikkiin elämän alueisiin ja toimintaympäristöömme oli merkittävä vuonna 2020. Oleellinen osa vastuullisuutta liittyy ihmisiin.
Avoimuus, läpinäkyvyys, myönteisyys ja vuorovaikutus ovat Tapion viestinnässä keskeisiä periaatteita. Ne lisäävät luottamusta toimijoiden välille ja auttavat näin osaltaan yhteisymmärryksen syntymistä.

Anne Ilola, Tapio-konsernin toimitusjohtaja 

Yhteiskuntavastuuraportit 2015 -2020

Tapion vastuullisuusraportti vuodelta 2020

Tapion yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2019