Vastuullisuus on tärkeässä roolissa kaikessa Tapion toiminnassa. Tunnemme vastuumme metsäbiotalouden kehittäjänä, työyhteisönä ja kumppanina. Kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisellä sijalla kaikkien palveluidemme tuotannossa.

Työssämme metsien ja luonnon parissa korostuu kokonaiskestävyyden merkitys. Tiedontuottajana ja metsäbiotalouden kehittäjänä työmme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön konkretisoituvat, kun kehitystyön tulokset ja uusi tieto jalkautuu suomalaisiin metsiin metsänomistajien, yritysasiakkaidemme tai muiden sidosryhmiemme toiminnan myötä.

Tuottamamme metsätiedon taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset heijastuvat metsänomistajien ja muiden metsiä aktiivisesti hyödyntävien hyvinvointiin. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan kautta tuotamme lisäarvoa niin asiakkaille, sidosryhmille kuin muullekin yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti vastuullisuustyötämme ja olemme yritysverkosto FIBSin jäsen.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Tapion työ terveiden metsien puolesta on monimuotoista ja monipuolista. Tapion noin 90 metsäntuntijaa tekevät omilla erikoisalueillaan vastuullista työtä, jotta suomalaisilla metsänomistajilla ja metsäalan ammattilaisilla olisi puolestaan tietoa ja taitoa tehdä vastuullisia päätöksiä. Muita keskeisiä toimijoita, joiden linjauksiin Tapion työ vaikuttaa, ovat muun muassa investoijat ja sijoittajat sekä metsänhoito- ja neuvontapalveluja tarjoavat yritykset.

Vastuullisuusasennetta löytyy myös Tapion paikkatieto-osaajilta, jotka omalta osaltaan edistävät mm. vastuullista luonnossa liikkumista ja luonnosta nauttimista.

Sopeuttajarooli

Tapio on tunnettu tahona, joka pystyy oman riippumattoman roolinsa vuoksi saattamaan yhteen eriävienkin näkökantojen edustajia, joita viime vuosien metsäkeskustelussa on riittänyt. Syksyllä 2021 järjestetyn Tapion päivän webinaarin keynote-puhuja Risto E.J. Penttiläkin haastoi monipuolisesti metsäalaa edustaneita panelisteja kuuntelemaan toisiaan ja etsimään eroavaisuuksien sijaan yhteisiä tavoitteita sekä määrittelemään yhteisiä haasteita. Tässä on kiteytettynä Tapion asenne. Tapio pyrkii parantamaan sopeuttajan roolinsa avulla niin keskustelun kuin vastuullisen käytännön tekemisen tasoa.

Avoimuus, läpinäkyvyys, myönteisyys ja vuorovaikutus lisäävät luottamusta toimijoiden välille ja auttavat näin osaltaan yhteisymmärryksen syntymistä.

Uusia Metsäntuntijoita – huippuosaajia hiilensidonnan, ilmastoasioiden, biodiversiteetin ja suo- vesi- ja luonto-osaamisen alueilla

Tapio on tunnistanut ilmastonmuutoksen, ekologisen kestävyyden ja luontokadon aiheiksi, joissa haluamme vahvistaa osaamistamme. Vuonna 2021 palkkasimme asiantuntijajoukkoomme mm. metsäpatologian huippuosaajan, Päivi Lyytikäinen-Saarenmaan. Lisäksi IPCC-työstään Nobel-palkittu Markku Kanninen vahvistaa nyt merkittävästi Tapion ilmasto-osaamista. Luontotiimin vahvistukseksi Tapioon tuli ympäristöasiantuntija Matti Maajärvi.

Biodiversiteetin voimakas korostuminen ilmastonmuutoksen torjunnan ja hiilensidonnan rinnalla 2021

Metsätalouden ja sosiaalisen vastuun rinnalla monimuotoisuuden varmistamiseen tähtäävät ja puhtaisiin vesiin liittyvät kysymykset ovat Tapion ydintehtäviä. Tapiossa kehitetään vastuullisia, ilmastonmuutosta torjuvia tuotteita ja menetelmiä metsien hyödyntämiseen. Biodiversiteetti ohjaa niin suositusten kuin toimintamallienkin kehittämistä ja erilaiset ekosysteemipalvelut lisääntyvät. Tapion vastuullisuusasenne ja sen vaikutukset näkyvät voimakkaasti juuri näissä kysymyksissä.

Tarjoamalla uudenlaisia työkaluja metsänomistajille, Tapio myös edistää tasapainoa metsien hyötykäytön ja niiden terveyden edistämisen kesken. Suomen yli 600 000 metsänomistajan päätöksistä pitkälti riippuu, miten metsiä käytännössä hoidetaan ja käytetään.

DigiTapion ForestKIT- ja Etapio-sovellukset mahdollistavat monitavoitteisen metsänhoidon. Perustellulla tiedolla ja punnituilla vaihtoehdoilla lisätään järkevien, vastuullisten päätösten määrä. Metsälehti painottaa myös entistä enemmän monimuotoisuuskysymyksiä sisällöissään ja pureutuu artikkeleissaan erilaisiin monimuotoisuuden säilyttämisen keinoihin.

Kasvuliiketoiminta – Suomen metsien parhaat puut Tapion siemenviljelyksiltä

Tapion siemenviljelyksillä tuotetaan puiden siemeniä, joilla aikaansaadaan lisää metsän kasvua, tuloja ja hiilensidontaa.

Tapion vastuullisuusraportissa 2021 esittelemme Tapion kokonaisvaltaista vastuullisuusasennetta sekä toimintamme laajempia vaikutuksia metsäalalla.

Anne Ilola, Tapio-konsernin toimitusjohtaja 

Vastuullisuusraportit 2015–2021

Tapion vastuullisuusraportti vuodelta 2021

Tapion 2021 vastuullisuusraportin kansikuva

Tapion vastuullisuusraportti vuodelta 2020

Tapion yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2019