Vuonna 2021 biotalouden tuotos oli 78,7 mrd. euroa ja arvonlisä 27 mrd. euroa. Uuden biotalousstrategian mukaisesti biotalouden arvonlisä kaksinkertaistetaan vuoteen 2035 mennessä 50 mrd. euroon. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mahdollisimman selkeää kokonaiskuvaa nykyisistä biotalouden arvoketjuista sekä niiden arvonlisän muodostumisesta ja kasvattamisen mahdollisuuksista.

Tausta

Biotalousstrategian yhtenä toimenpiteenä on kasvattaa ekosysteemipalveluihin perustuvien elinkeinojen arvonlisää parantamalla ekosysteemipalveluiden tarjontaa ja vahvistamalla luonnontuotealaa. Yksilöitynä toimenpiteenä biotalousstrategian mukaan tullaan selvittämään ekosysteemipalveluiden kestävää arvonlisäpotentiaalia ja kehittämään niihin perustuvia liiketoimintamalleja ja markkinoita sekä tarvittaessa teknologioita.

Kokonaiskuvan saamiseksi biotalouden ekosysteemipalveluiden arvonlisäpotentiaalista ja niiden kehittämismahdollisuuksista tarvitaan tutkimusten ja selvitysten läpikäyntiä ja analysointia etenkin uusista ekosysteemipalveluista. Näihin lasketaan arvoketjut, jotka eivät ole vielä vakiintuneet markkinoilla tai joiden arvottamisesta on olemassa saatavilla heikosti tai vanhentunutta tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi keräilytuotteet ja niihin perustuvat palvelut sekä luonnon terveysvaikutuksiin ja maisemaan liittyvät palvelut.

Hankkeen tavoitteet

EKOARVO-hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa kehittyvistä ekosysteemipalveluiden arvoketjuista, niiden arvonlisästä, arvonlisän kehittymisestä ja kasvattamisen mahdollisuuksista sekä tarvittavista toimenpiteistä biotalouden arvonlisän kasvattamiseksi.

Päätavoitteen lisäksi tarkastellaan seuraavia osatavoitteita:
1. Tunnistetaan ja kuvataan markkinat, joita ekosysteemipalveluihin on Suomessa syntynyt tai syntymässä sekä mitkä ovat niiden haasteita ja mitkä mahdollisuuksia.
2. Analysoidaan valittujen ekosysteemipalvelujen arvoketjujen ja arvonlisän muodostuksen keskeisiä toimijoita, kysyntää sekä arvon ja kustannusten jakautumista arvoketjussa.
3. Arvioidaan kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti valittujen ekosysteemipalveluiden suhdetta muihin ekosysteemipalveluihin ja niiden arvoketjuihin.
4. Tehdään arvio ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattamisen pullonkauloista ja mahdollisista ratkaisuista.

Yhteistyökumppanit ja rahoittaja

Hankkeen toteuttavat Tapio, Pellervon taloustutkimus PTT ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankkeen rahoittaa valtioneuvoston kanslia.

          

Hankkeen kesto

Hankkeen kesto on maaliskuusta 2023 maaliskuuhun 2024.

Lisätietoja

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivusto

 

 • Airi Matila
 • Metsäasiantuntija
 • airi.matila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6041
 • Sara Turunen
 • Kestävyysasiantuntija
 • sara.turunen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6090
 • Jouko Lehtoviita
 • Senior advisor
 • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
 • +358 40 586 2134