Metsäsuunnittelun lähtöaineistot, toimintaympäristö ja vaatimukset ovat kokeneet lukuisia muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Tapion vetämässä projektissa laadittiin suositukset laadukkaaseen metsäsuunnitteluun, joka soveltuu metsätietostandardin tukemaan tietorakenteeseen ja vastaa erilaisten päätöksentekijöiden tarpeisiin. Uusi metsäsuunnittelun maastotyöopas julkaistiin tammikuussa 2023.  Lataa opas täältä 

Tausta ja tavoitteet

Työn lähtökohtana oli metsäsuunnittelun maastotyötä varten kirjoitetun SOLMU-oppaan (viimeisin versio 2009) uudistaminen siten, että uusi työopas tukisi metsäsuunnittelun monipuolistuneita tarpeita. Metsätietostandardia, metsänhoidon suosituksia ja metsäsertifiointia on päivitetty, eivätkä vanhan maastotyöoppaan tiedot olleet enää kaikilta osin ajan tasalla. Laserkeilaukseen perustuva avoin metsävaratieto on tuonut uudenlaisen lähtöaineiston metsäsuunnittelijan maastotyöhön, minkä lisäksi tiedon ajantasaistuslaskenta on tullut osaksi ammattilaisten käyttämiä metsätietojärjestelmiä. Metsänomistajien tavoitteet ovat myös monipuolistuneet, mikä tulee huomioida jo maastotyötä tehdessä.

Opas jakaa hyviä käytäntöjä ja ohjeistaa metsäsuunnittelun maastotyötä. Oppaan laadinnassa tukeuduttiin metsätietostandardiin, joka on metsäalan yhteisesti ylläpitämä käytäntö metsävaratiedon tallentamiseen ja jakamiseen. Tavoitteena oli tuottaa käsikirja, miten metsästandardin mukaisia tietoja ja koodeja olisi suositeltavaa käyttää metsäsuunnittelussa. Oppaassa kuvataan myös metsäsuunnittelun erilaisia menetelmiä ja vaihtoehtoja, sekä huomioidaan laajentuneet tietotarpeet esimerkiksi eri-ikäisrakenteisten metsien kuvaamisessa ja lahopuuston inventoinnissa. Vastaavaa tukimateriaalia metsäsuunnittelun maastotyöhön ei ole aiemmin ollut yleisesti saatavilla.

Tulokset ja aikataulu

Hankkeessa julkaistiin pdf-formaatissa vapaasti saatavilla oleva työopas laadukkaaseen metsäsuunnitteluun. Loppuvuodesta 2022 järjestettiin myös metsäsuunnittelun webinaari, jossa käsiteltiin uuden oppaan keskeisimpiä aihealueita.

Hankkeen rahoittajat ja toteuttajat

Hanketta rahoitti Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, ja sen toteutuksesta vastasi Tapio. Käsikirjoitusta kommentoivat UPM Metsä, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

  • Esko Välimäki
  • Metsätietopalveluiden päällikkö
  • esko.valimaki(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6079
  • Petri Latva-Käyrä
  • Metsätiedon kehittämispäällikkö
  • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6058