Metsäsuunnittelun lähtöaineistot, toimintaympäristö ja vaatimukset ovat kokeneet lukuisia muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Tapion käynnistämässä projektissa laaditaan suositukset laadukkaaseen metsäsuunnitteluun, joka soveltuu metsätietostandardin tukemaan tietorakenteeseen ja vastaa erilaisten päätöksentekijöiden tarpeisiin. Uusi metsäsuunnittelun maastotyöopas tulee sähköisenä versiona avoimesti saataville vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tausta ja tavoitteet

Työn lähtökohtana on metsäsuunnittelun maastotyötä varten kirjoitetun SOLMU-oppaan (viimeisin versio 2009) uudistaminen siten, että uusi työopas tukisi metsäsuunnittelun monipuolistuneita tarpeita. Metsätietostandardia, metsänhoidon suosituksia ja metsäsertifiointia on päivitetty, eivätkä vanhan maastotyöoppaan tiedot ole enää kaikilta osin ajan tasalla. Laserkeilaukseen perustuva avoin metsävaratieto on tuonut uudenlaisen lähtöaineiston metsäsuunnittelijan maastotyöhön, minkä lisäksi tiedon ajantasaistuslaskenta on tullut osaksi ammattilaisten käyttämiä metsätietojärjestelmiä. Metsänomistajien tavoitteet ovat myös monipuolistuneet, mikä tulee huomioida jo maastotyötä tehdessä.

Hankkeessa kirjoitettavan oppaan on tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä ja ohjeistaa metsäsuunnittelun maastotyötä. Oppaan laadinnassa tukeudutaan metsätietostandardiin, joka on metsäalan yhteisesti ylläpitämä käytäntö metsävaratiedon tallentamiseen ja jakamiseen. Tavoitteena on tuottaa käsikirja, miten metsästandardin mukaisia tietoja ja koodeja olisi suositeltavaa käyttää metsäsuunnittelussa. Oppaassa tullaan myös kuvaamaan metsäsuunnittelun erilaisia menetelmiä ja vaihtoehtoja, sekä huomioimaan laajentuvat tietotarpeet esimerkiksi eri-ikäisrakenteisten metsien kuvaamisessa ja lahopuuston inventoinnissa. Vastaavaa tukimateriaalia metsäsuunnittelun maastotyöhön ei ole tällä hetkellä yleisesti saatavilla.

Tulokset ja aikataulu

Hankkeen tuloksena julkaistaan pdf-formaatissa vapaasti saatavilla oleva työopas laadukkaaseen metsäsuunnitteluun, joka valmistuu 31.12.2022 mennessä. Loppuvuodesta 2022 järjestetään myös metsäsuunnittelun webinaari, jossa tullaan käsittelemään uuden oppaan keskeisimpiä aihealueita.

Hankkeen rahoittajat ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Käsikirjoituksen kommentointiin ovat sitoutuneet UPM Metsä, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

 • Mikko Niemi
 • Metsätietoasiantuntija
 • mikko.niemi(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6001
 • Esko Välimäki
 • Metsätietopalveluiden päällikkö
 • esko.valimaki(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6079
 • Petri Latva-Käyrä
 • Metsätiedon kehittämispäällikkö
 • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6058