Metsäalan toimintaympäristö muuttuu, tavoitteet monipuolistuvat ja metsänhoidon vaihtoehdot lisääntyvät. Tämä tulee asettamaan uusia vaatimuksia metsäneuvonnalle nyt ja tulevaisuudessa. METNE-hankkeessa neuvontakäytänteitä kehitetään vastaamaan monitavoitteisen metsänomistajan vaatimuksia. Uusissa käytänteissä huomioidaan puuntuotannon kannattavuuden, hiilensidonnan, ekosysteemipalveluiden tuottamisen, luontomatkailun ja kulttuuripalveluiden näkökulmat. Hanke toteutetaan Lapin AMK:n, Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Tapion yhteistyönä.

Tausta

Metsäalan toimintaympäristön muuttuessa, tavoitteiden monipuolistuessa ja metsänhoidon vaihtoehtojen lisääntyessä metsänomistajille tällä hetkellä tarjottavat neuvonnan menetelmät ja palvelut eivät tarjoa riittävää tietopohjaa monipuolisten tavoitteiden saavuttamiseen. Metsänomistajat eivät nykyisillä tiedon esitystavoilla ja neuvontamenetelmillä saa riittävää tietämystä tavoitteidensa saavuttamiseen. Metsänomistajille ja metsäasiantuntijoille ei myöskään ole tarjolla riittävän tehokkaan ja havainnollisen kommunikoinnin mahdollistavia neuvonnan aineistoja ja menetelmiä. Metsänomistajan tavoitteiden mukaisen tietämyksen lisäämiseksi tarvitaan uudenlaisia neuvonnan aineistoja ja menetelmiä mahdollistamaan tavoitteiden mukainen metsätilan hoito.

Tavoitteet

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on metsänomistajien neuvontamenetelmien ja -aineistojen kehittäminen vastaamaan nykyisen toimintaympäristön ja monitavoitteisen metsänomistajan vaatimuksia.

Tavoitteena on löytää ratkaisut seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

 1. Millaisia neuvonnan menetelmiä, aineistoja ja sovelluksia tarvitaan nykyhetken ja tulevaisuuden lähi- ja etäneuvontatilanteissa?
 2. Millä tavalla paikkatietoaineistoja ja metsänkäsittelyratkaisuja tulee visualisoida metsänomistajan eri tavoitteiden toteutumisen ja neuvontapalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi?
 3. Miten metsäneuvonnassa voidaan vastata monitavoitteisen metsänomistajan tavoitteisiin ja miten vaihtoehtojen vertailua voidaan kehittää päätöksenteon tukena?
 4.  Millaisia tulevaisuuden näkymiä ja kehittämistarpeita on monitavoitteisten metsänomistajien neuvonnan menetelmissä ja niitä tukevissa aineistoissa?

Toiminta

Hanke kytkeytyy Kansallisen metsästrategian päivittämiseen ja se toteutetaan seuraavasti vuosien 2021–2023 aikana:

 • Selvitetään metsänomistajien neuvonnan tarpeet ja digitaalisten työkalujen toiminnallisuudet tulevaisuudessa
 • Virtuaalimallinnuksen ja digitaalisten välineiden kehittäminen etäneuvonnan tulevaisuuden tarpeisiin
 • Monitavoitteisten metsänomistajien neuvonnan uusien aineistojen ja menetelmien kehitys
 • Metsänomistajien neuvonta-aineistojen ja menetelmien pilotointi ja testaus

Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan Lapin AMK:n, Suomen metsäkeskuksen, luonnonvarakeskuksen ja Tapion yhteistyönä.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on osa Kansallisen metsästrategian päivittämistä.

Hankkeen kesto

Hanke toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana.

Lisätietoja

 • Esko Välimäki
 • Metsätietopalveluiden päällikkö
 • esko.valimaki(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6079