Puiden kaatamisen maisematyölupamenettelyä voidaan sujuvoittaa

31.1.2019

Tapio Oy selvittää parhaillaan maisematyölupamenettelyn sujuvoittamisen vaihtoehtoja. Tarkoituksena on helpottaa kuntien, metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien toimintaa sekä pienentää hallintokustannuksia. Tarkastelussa on seitsemän erilaista vaihtoehtoa menettelyn sujuvoittamiseen, joista osa on otettavissa käyttöön kunnissa melko pienellä panostuksella.

Maisematyölupamenettelyn vaihtoehtoja on kartoitettu haastattelemalla kuntia, sidosryhmiä ja metsätalouden toimijoita. Vaihtoehtoja kehitetään ja pilotoidaan tänä vuonna yhdessä kuntien kanssa, jotta sujuvoittaminen onnistuisi käytännössä mahdollisimman hyvin.

Kunta voi määrittää vähäiset toimenpiteet

Maisematyölupaa ei maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Maisematyölupamenettelyä voidaan sujuvoittaa kunnan sisäisellä ohjeella, jossa määritellään vähäiset metsätalouden toimenpiteet. Tämä keino on jo käytössä muutamassa kunnassa.

”Sisäisen ohjeen etuna on, että se luo yhtenäisen linjan kunnan päätöksenteolle ja lisää maisematyölupa-asioiden käsittelyn läpinäkyvyyttä. Ohjeen avulla sekä maisematyölupia käsittelevät viranhaltijat että metsänomistajat tietävät etukäteen, millaisilta toimenpiteiltä lupaa ei edellytetä”, toteaa projektipäällikkö Tommi Tenhola Tapiosta.

Eri kunnissa on käytössä hyvin erilaisia lomakkeita maisematyöluvan hakemiseksi. Hakuprosessia voidaankin sujuvoittaa yksinkertaistamalla lomaketta ja laatimalla kunnille malleja, joissa esitetään selkeästi, mitä tietoja maisematyölupahakemuksessa on tarpeen vaatia. Menettelyn yhtenäistäminen nopeuttaisi hakemusten käsittelyä.

Muita hankkeessa tunnistettuja mahdollisuuksia maisematyölupamenettelyn sujuvoittamiseksi:

  • opastetaan maanomistajaa hakemaan maisematyölupaa 10 vuodeksi kerrallaan maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n mahdollistamalla tavalla
  • siirretään maisematyölupamenettelyn päätöksenteko rakennusvalvontaviranomaiselta muulle viranhaltijalle ja kartoitetaan tarpeettomat työvaiheet
  • selvitetään maisematyölupakäsittelijöiden koulutus- ja pätevyystarpeet
  • selvitetään kaavamuutoksen, kaavan päivittämisen tai uudistamisen mahdollisuus
  • lisätään yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Vaihtoehdot on kuvattu hankkeen väliraportissa. Vuoden 2019 aikana toteutettavissa pilotoinneissa tarkennetaan edellä kuvattuja vaihtoehtoja sekä selvitetään kuntien kiinnostusta ja mahdollisuuksia ottaa niitä käyttöön.

Pilottikuntia haetaan parhaillaan

Pilotointiin haetaan parhaillaan osallistujakuntia. Ensimmäinen työpaja kunnille pidetään Lahdessa 6.3.2019. Lisätietoja työpajasta ja siihen osallistumisesta saa Suomen metsäkeskuksesta Mika Salmelta.

Vuonna 2018 käynnistynyt Metsät ja kaavoitus -hanke on kolmivuotinen. Hankkeen päätavoitteena on selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää tapoja, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista muutoin kuin kaavoituksen kautta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tapio Oy, Suomen metsäkeskus ja MTK. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Espoon kaupunki, Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry, Metsähallitus Metsätalous Oy, MTK ja Tapio Oy. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 

Lisätietoja antavat:

Tapio Oy, ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, tommi.tenhola@tapio.fi, 0400 981 652

Suomen metsäkeskus, projektipäällikkö Mika Salmi, mika.salmi@metsakeskus.fi, 050 449 4804

Maa- ja metsätalousministeriö, erityisasiantuntija Niina Riissanen, etunimi.sukunimi@mmm.fi, 029 516 2339

Metsät ja kaavoitus -hankkeen verkkosivu

Julkaistu 31.1.2019