Puuta ja muuta – metsien ekosysteemipalveluita rinta rinnan

12.3.2018

Metsätalouden toimintaympäristön muuttuessa metsiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä tarjonta kasvavat selvästi. Tapion Metsäpolitiikkafoorumin mukaan Suomen metsien lisääntyvä kasvu antaa hyvän pohjan ja mahdollisuudet ekosysteemipalvelujen tasapainoiselle tuottamiselle. Metsien tuotteista ja palveluista saadaan samalta alueelta kestävästi enemmän irti tehokkaalla suunnittelulla.

Ilmaston muutos luo erityisiä paineita metsien monimuotoisuuden säilyttämiselle ja kestävälle metsänhoidolle. Sen torjumisessa tarvitaan enemmän uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia tuotteita ja tehokkaita kiertotalouden menetelmiä. Muovia, metallia ja puuvillaa voidaan jo korvata puupohjaisella raaka-aineella. Väestön lisääntyessä biomassan tarve kasvaa maailmanlaajuisesti ja metsien rooli mm. puhtaan veden takaamisessa korostuu. Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen luovat uusia tarpeita metsien käyttöön, virkistymiseen ja terveyden hoitoon. Sekä Euroopan Unionissa että Suomessa metsien monipuolinen käyttö on jo rakennettu sisään metsä- ja biotalouden periaatteisiin ja strategioihin.

Metsien monipuolisen tuotannon kehykseksi kansainvälisellä ja kansallisella tasolla on vakiintunut ekosysteemipalvelulähestymistapa. Ihmisen hyvinvoinnin eri osatekijöitä palvelevat metsän tuotteet ja palvelut luokitellaan tuotantoon – kuten puu ja marjat, säätelypalveluihin, esimerkkinä hiilensidonta ja tulvien säätely sekä kulttuuripalveluihin, esimerkkinä virkistys. Luonnon monimuotoisuus on kaikkien palveluiden edellytys. Metsä tuottaa samanaikaisesti useita ihmisille tärkeitä palveluja.

Metsien tuotteista ja palveluista saadaan samalta alueelta kestävästi enemmän irti tehokkaalla suunnittelulla. Tämän tekee mahdolliseksi moderni ja laajapohjainen metsävaratietojen keruu sekä älykäs logistiikka ja luonnonvarojen tuotannon ohjaus. Tähän tarvitaan lisätietoa ekosysteemipalveluiden keskinäisistä riippuvuuksista ja metsän käsittelytapojen vaikutuksesta muihin ekosysteemipalveluihin.

Ekosysteemipalvelujen yhteensovittamisessa on keskeisessä roolissa Kansallinen metsästrategia ja sitä maakunnissa toteuttavat alueelliset metsäohjelmat. Tietoa puuttuu erityisesti muiden kuin puuperäisten ekosysteemipalveluiden taloudellisesta merkityksestä ja metsien ekosysteemipalvelujen aluetason arvoverkoista. Myös ekosysteemipalvelujen koti- ja vientimarkkinoiden oletetuista vaikutuksista ja politiikkakeinoista tarvitaan lisää tutkimusta.

Muutoksissa menestyminen edellyttää, että meillä on riittävästi osaavia tekijöitä sekä metsässä että sen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja valmistamisessa. Työvoima- ja koulutuspolitiikassa tarvitaan uusia keinoja, jotta lisääntyvät työt metsässä saadaan tehtyä. Tuotteet ja palvelut pitää myös osata myydä.

Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen, Tapion raportteja nro 27 

Lisätietoja: 
Jouko Lehtoviita, puh. 040 586 2134, jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
Risto Päivinen, puh. 0500 577 308, paivinen.r(at)tapio.fi