Uusia menetelmiä suometsien ilmastokestävään käyttöön

15.6.2021

Tapio on käynnistänyt kaksi suometsien ja turvemaiden ilmastokestävään käyttöön tähtäävää hanketta. Hankkeissa keskitytään parantamaan hiilitaseen huomioimista suometsien hoidossa ja selvitetään turvetuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäytön nykytilaa ja mahdollisuuksia. Hankkeet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Ojat kuntoon kestävästi

Suomessa on ojitettu metsätaloutta varten kaikkiaan noin 5,9 miljoonaa hehtaaria soita. Nykyään ojia kunnostetaan noin 40 000 hehtaaria vuodessa. Pohjaveden pinnan tasolla on merkittävä vaikutus turpeen hajoamiseen sekä suometsien hiilinieluihin. Siksi hakkuissa ja ojien kunnostuksen suunnittelussa on tärkeää varmistaa, että veden pinta säilyy puuston kasvun ja hiilensidonnan kannalta sopivalla tasolla.

Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen (HYTKY) -hankkeen tavoitteena on parantaa hiilitaseen huomioimista suometsien hoitohankkeissa hyödyntämällä laserkeilausaineistoja. Hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla voidaan tunnistaa kunnostusta vaativat ojat, ja kohdentaa kunnostustoimenpiteet niihin ojaverkoston osiin, joissa niiden toteuttaminen on tarpeellisinta sekä puuston että ilmaston näkökulmasta. Optimaalista ojasyvyyttä haetaan Suosimulaattori-mallinnuksen avulla.

Hanketta toteuttavat Tapio, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Arbonaut Oy.

Turvetuotantoalueille ilmastokestävää jatkokäyttöä

Turvetuotannosta poistuvien alueiden määrä tulee lisääntymään runsaasti lähivuosina turvetuotannon vähentyessä. Alueiden jatkokäyttömahdollisuuksia on monia, esimerkiksi metsitys, peltoviljelyyn siirtyminen tai kosteikon perustaminen.

Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet (TuIJa) -hankkeen tavoitteena on selvittää turvetuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäytön nykytilaa sekä kehittää ja jalkauttaa suonpohjien ilmastoviisasta jatkokäyttöä monimuotoisuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa luodaan jatkokäyttösuunnitelmat valituille pilottikohteille, kehitetään jatkokäytön suunnittelumenetelmää, toteutetaan maanomistajakysely sekä tuotetaan tietopaketti jatkokäyttötapojen ilmastovaikutuksista.

Hankkeen tulokset auttavat maanomistajia ylläpitämään suonpohjan hiilivarastoja sekä muodostamaan monitavoitteisia jatkokäyttötapoja, joiden avulla voidaan myös edistää sopeutumista ilmastonmuutok-seen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan maanomistajille tietoa ilmastotoimien tueksi.

Hanketta toteuttavat Tapio ja Luonnonvarakeskus.

Nappaa hiilestä kiinni!

Edellä kuvatut hankkeet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Hankkeet toteutetaan vuosien 2021–2023 aikana.

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015