Julkisella sektorilla tärkeä rooli metsälogistiikan toimintaedellytysten turvaamisessa

10.6.2021

Tapion koordinoimassa Metsäpolitiikkafoorumissa keskitytään vuonna 2021 metsätalouden infrastruktuuriin ja logistiikkaan. Foorumin ensimmäinen asiatuntijapaneeli järjestettiin 8.6.2021. Paneelissa peräänkuulutettiin lisää vuoropuhelua ja uudenlaisia yhteistoimintamalleja eri ministeriöiden, julkisten organisaatioiden ja muiden puutavaran logistiikkaketjun toimijoiden kanssa.  

Metsälogistiikka on jatkuvassa muutoksessa. Muutokset vaikuttavat kuljetuksen infrastruktuuriin, johon kuuluu tiestön lisäksi raide- ja vesitiet. Myös metsätalouden tietoinfrastruktuuri on kehittynyt nopeasti. Muutoksen ajureita ovat tiedonkeruumenetelmien kehittyminen sekä metsä- ja olosuhdetiedon parempi saatavuus. Nykyinen toimintakonsepti perustuu teknologian tukemaan verkostoon, jossa työtehtävät ovat entistä laajempia ja itsenäisempiä.

Metsäpolitiikkafoorumin ensimmäiseen asiantuntijapaneeliin osallistui yli 40 metsälogistiikan asiantuntijaa, tutkijaa ja toimijaa. Paneelin teemana oli Kuljetusten ja puunkorjuun logistiikka ja infrastruktuuri. Puheenvuoroissa käsiteltiin puunkorjuun ja -kuljetuksen kokonaiskuvaa ja kehitysnäkymiä Suomessa.

Keskustelussa ja puheenvuoroissa nousi esiin, että vaikka metsälogistiikan keskeiset toiminnot ja niiden kehitystyö ovat yritysten varassa, jää julkiselle vallalle tärkeä rooli toimintaedellytysten turvaamisessa ja perustutkimuksen tukemisessa.

Kehitystarpeita väyläverkoston kehittäminen, laadukas data sekä ratkaisut alan työvoimapulaan

Kehitystarpeista nousi esiin väyläverkoston kehittäminen ja sen kunnosta huolehtiminen. Metsäteollisuuden puunkäytön ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, mutta samaan aikaan Suomen tie- ja rataverkko rapautuu. Eritysesti alemman tieverkon eli metsäteiden ylläpitoon penättiin lisää resursseja.

Laadukkaan pohjatiedon merkitys metsäalan tietojärjestelmissä on suuri. Laadukkaan datan päälle alan toimijat voivat rakentaa monenlaista liiketoimintaa. Keskustelussa nousikin esiin tietopohjan vahvistaminen ja metsätietostandardien kehittäminen. Lisäksi datan käyttöön ja omistukseen liittyvistä pelisäännöistä toivottiin voitavan sopia yhteisesti. Tärkeänä nostona todettiin, että uudet tutkimustulokset ovat erittäin tervetulleita, mutta tutkimustiedon täytyy olla valmiiksi sovitettavissa tietojärjestelmiin.

Loppukeskustelussa esiin nousi myös edelleen jatkuva haaste työvoiman saatavuudesta – sekä puunkorjuun että -kuljetuksen osalta. Alan houkuttelevuutta tulisi lisätä muun muassa oppisopimuskoulutukseen panostamalla.

Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tutkimustietoa vuosittain vaihtuvasta teemasta sekä laaditaan analyysin perusteella teemaan liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia. Teemaa käsitellään vuorovaikutuksessa metsäalan toimijoiden kanssa.

Ajankohtaista

Järjestämme vuoden 2021 aikana myös kaksi muuta tilaisuutta. Lisää ne jo kalenteriisi:

  • Metsätalouden tietoinfrastruktuuri 28.9.
  • Sidosryhmäpaneeli: politiikkasuositusten priorisointi 4.11.

Esitykset voi ladata täältä

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308