Metsätalouden tietoinfra kehittyy nopeaa tahtia – yhteistyötä tarvitaan erityisesti maaperä- ja tiestötiedon kehittämiseksi

15.10.2021

Tapion koordinoimassa Metsäpolitiikkafoorumissa keskitytään vuonna 2021 metsätalouden infrastruktuuriin ja logistiikkaan. Foorumin toinen asiatuntijapaneeli aiheesta Metsätalouden tietoinfra järjestettiin 28.9.2021. Puheenvuoroissa käsiteltiin metsätalouden tietohuollon kokonaiskuvaa ja kehitysnäkymiä Suomessa. Puheenvuoroissa nousi esiin, että vaikka metsätalouden tietoinfra kehittyy tällä hetkellä nopeaa tahtia, kehitystyötä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä tarvitaan erityisesti maaperä- ja tiestötiedon kehittämiseksi. 

Metsälogistiikka on jatkuvassa muutoksessa. Muutokset vaikuttavat kuljetuksen infrastruktuuriin, johon kuuluu tiestön lisäksi raide- ja vesitiet. Myös metsätalouden tietoinfrastruktuuri on kehittynyt nopeasti. Muutoksen ajureita ovat tiedonkeruumenetelmien kehittyminen sekä metsä- ja olosuhdetiedon parempi saatavuus. Nykyinen toimintakonsepti perustuu teknologian tukemaan verkostoon, jossa työtehtävät ovat entistä laajempia ja itsenäisempiä.

Metsäpolitiikkafoorumin toiseen asiantuntijapaneeliin osallistui noin 30 metsätiedon asiantuntijaa, tutkijaa ja toimijaa. Asiantuntijapaneelissa kuultiin esityksiä puunkorjuun, kuljetuksen sekä metsän- ja luonnonhoidon tietoinfrastruktuurista ja siihen liittyvistä tulevaisuuden tarpeista Suomessa. Tapahtumassa kuultiin myös esitys Ruotsin Mistra Digital Forest -tutkimushankkeesta. Esitysten jälkeen kuultiin kommenttipuheenvuorot työ- ja elinkeinoministeriöltä, MW Groupilta, Tapiolta ja Suomen metsäkeskukselta.

Maaperätietoa, tiestötietoa ja avoimen tiedon saatavuutta kehitettävä

Metsätalouden tietoinfran kehitystarpeiksi paneelin esityksissä ja keskusteluissa nousivat esiin erityisesti tarkempi metsävaratieto, dynaaminen paikkaan sidottu maaperä- ja tiestötieto sekä luontotiedon jatkokehittäminen. Panostuksia tietoinfran kehittämiseen tarvitaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoilta. Yhteistyö ja tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken nähtiin tärkeässä roolissa. Toimijoiden erilaiset mahdollisuudet osallistua kehittämiseen tulisi huomioida, jotta kehittämisresursseja hyödynnetään tehokkaasti. Paneelissa korostettiin myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeyttä. Muun muassa kattavan avoimen tiedon saatavuutta tulee jatkokehittää uudenlaisten palveluiden mahdollistamiseksi.

Julkisrahoitteisissa metsätalouden digitalisointia edistävissä hankkeissa on saatu aikaan edistystä mm. metsävaratiedon kehittämisessä ja digitaalisissa metsänhoidon suosituksissa. Kehitystyötä tehdään päätöstukisovellusten, maaperätiedon, sanaston määrittelyn, lajitiedon, metsätalouden laadunhallinnan ja ilmastonmuutokseen liittyvien tietotuotteiden parissa. Myös MELA-laskentajärjestelmää ja Metsään.fi-palvelua tullaan uudistamaan lähiaikoina. Sen sijaan tiestötiedon, kaavatiedon ja metsien suojelualuetilastoinnin kehittämisen panostukset ovat jääneet toteutumatta. Tiestötieto nousi esiin yhtenä tärkeimpänä kehityskohteena myös tapahtumassa toteutetussa lyhyessä kyselyssä, jossa kysyttiin osallistujien mielipidettä metsätalouden tietoinfran tärkeimmistä kehittämiskohteista.

Kattava data keskeistä tulevaisuuden tietotarpeisiin varautumisessa

Kommenttipuheenvuoroissa toimijat toivat esille, kuinka he ovat varautuneet tulevaisuuden tietotarpeisiin. Kattavan datan kerääminen ja hyödyntäminen nousivat keskeiseen rooliin puheenvuoroissa ja keskustelussa. Esimerkiksi kiertotalouden arvoketjujen mallintamiseen on kerätty jo nyt laajasti dataa. Luontotiedon jatkuva kehittäminen nähtiin keskeisenä luontokadon pysäyttämiseksi ja myös tiedon hyödyntämispotentiaali liiketoiminnassa nostettiin yhdeksi keskeiseksi kehittämistyön näkökulmaksi. Luontotietoa kehitetään käytännön metsätalouden ja luonnonhoidon tietopohjan tarpeellisuus edellä. Myös metsävaratietoa kehitetään monipuolisesti mm. hiililaskennan ja metsäteiden ja metsäojien osalta.

Puheenvuoroissa nostettiin esiin, että Suomessa on vallalla pyrkimys tehdä tehokkaasti samoja asioita. Nykyisen osaamisen ja tiedon avulla olisikin hyvä pohtia ja edistää uusia mahdollisuuksia ja avauksia. Yhtenä keskeisimpänä mahdollisuutena nähtiin jo olemassa olevan kerätyn tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tutkimustietoa vuosittain vaihtuvasta teemasta sekä laaditaan analyysin perusteella teemaan liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia. Teemaa käsitellään vuorovaikutuksessa metsäalan toimijoiden kanssa.

Ajankohtaista

Järjestämme vuoden 2021 aikana vielä sidosryhmäpaneelin aiheesta:

  • politiikkasuositusten priorisointi 4.11.2021
  • Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti julkaistaan vuoden 2022 alussa ja loppuseminaari järjestetään 10.2.2022.

Esitykset voit ladata täältä.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308