Sekametsien kasvatuksen metsänhoidon suositukset päivitetään – parhaita käytäntöjä haettiin asiantuntijatyöpajasta

29.11.2023

Sekametsien kasvatusta koskevat metsänhoidon suositukset päivitetään vuoden 2024 aikana. Päivitystyö aloitettiin Tapion järjestämällä asiantuntijatyöpajalla, jossa alan ammattilaisten näkemykset suositusten päivitystarpeista koottiin yhteen. Keskustelussa korostui kokemukset eri kasvatusketjuista sekä sopivan kasvupaikan valinnan merkitys. Työ jatkuu tutkimustiedon koonnilla.

Syksyistä sekametsää. Kuva: Ari Kotiharju

Sekametsät ovat puhuttaneet viime aikoina laajasti niin metsänomistajia kuin  alan ammattilaisiakin. Tarvetta tiedolle sekametsien vaikutuksista sekä toimivista kasvatusketjuista on paljon. Metsänhoidon suosituksiin tullaan kokoamaan tutkimustieto ja parhaiksi koetut käytännöt yleisistä kasvatusketjuista sekä vaihtoehtoja erilaisten sekametsien perustamiseksi.

Päivityksen pohjaksi Tapio järjesti 28.11.2023 työpajan, johon osallistui 22 asiantuntijaa metsäalan eri organisaatioista.

Sekametsien kasvatus tuo haasteita toteutukseen ja mahdollisuuksia metsien ilmastokestävyyden parantamiseen

Työpajan tavoitteena oli kerätä sekametsien kasvatuksen hyviä käytäntöjä sekä ratkaistavia ongelmia. Osallistujat näkivät sekametsien olevan hyvä yleisratkaisu, jolla on mahdollisuus saavuttaa monia tavoitteita. Kuitenkin tunnustettiin, että erityisesti tavoitteellisen yksijaksoisen sekametsän kasvatus voi olla haasteellista puulajien erilaisista kasvutavoista johtuen. Onnistunut sekametsän kasvatus vaatii oikeiden puulajien valintaa oikeille kasvupaikoille, maanmuokkauksen ja istutuksen ”kuumaa ketjua” sekä hoitotoimenpiteiden oikeaa toteutustapaa ja ajoitusta.

Keskusteluissa nousi korostuneesti esille kasvupaikan ja maalajin vaikutus valittaviin puulajeihin sekä sekametsän perustamisen menetelmät. Osallistujat kokivat tärkeänä, että myös sekametsien kasvatuksessa pidetään huolta siitä, että kasvatettavat puulajit ovat taloudellisesti tuottoisia kyseisellä kasvupaikalla. Lisäksi sekametsän perustamisen menetelmät herättivät keskustelua: istutetaanko kaikki kasvatettavat puulajit vai oletetaanko joidenkin tulevan sinne luontaisesti.

Haasteiksi koettiin sekametsien hoidon monimutkaisuus verrattuna yhden puulajin metsiköihin sekä sen ohjeistus metsänhoidon työn toteuttajille. Esimerkiksi istutuksessa ja taimikonhoidossa pitää aikaisempaa yksityiskohtaisemmin ohjeistaa työn toteutus, jotta saadaan haluttu puulajijakauma.

”Työpaja oli todella hyödyllinen. Saimme paljon kokeneiden ammattilaisten näkemyksiä sekametsien perustamisesta ja hoidosta sekä siitä, mitä asioita metsänhoidon suosituksissa tulisi esittää ja miten. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan suositusten päivitystä”, kertoo metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa Tapiosta.

Kaikissa metsänhoidon suosituksissa esitellyissä toimenpiteissä autetaan metsänomistajaa päätöksenteossa kertomalla työn vaikutuksista talouteen, luontoon, virkistyskäyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Työn seuraava vaihe on uusimman tutkimustiedon koonti sekametsien kasvatuksesta ja sen vaikutuksista sekä tutkimussynteesin laadinta.

Suositukset sekametsien kasvatukseen päivitetään Tapion johdolla hankkeessa Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys 2023–2024, joka saa rahoituksen maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmasta.

Lisätietoja

  • Laura Nikinmaa
  • Metsien käytön asiantuntija
  • laura.nikinmaa(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6083
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067