Tapiolle uusia Hiilestä kiinni -hankkeita

6.5.2021

Tapio on saanut rahoitusta yhteensä kahdeksalle eri hankkeelle maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -hankehaussa. Rahoitus on osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa on tiedon ja parhaiden käytäntöjen jalkautus käytäntöön.

Tapio toteuttaa hankkeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Rahoitettavat hankkeet

Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet -hankkeen tavoitteena on selvittää turvetuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäytön nykytilaa sekä kehittää ja jalkauttaa suonpohjien ilmastoviisasta jatkokäyttöä monimuotoisuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa luodaan jatkokäyttösuunnitelmat valituille pilottikohteille, kehitetään jatkokäytön suunnittelumenetelmää, toteutetaan maanomistajille kyselyt jatkokäytöstä sekä tuotetaan tietopaketti jatkokäyttötapojen ilmastovaikutuksista. Hanketta toteuttavat Tapio ja Luonnonvarakeskus.

Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta -hankkeella vahvistetaan metsien ilmastokestävyyttä kehittämällä uusia ratkaisuja riista- ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Erityishuomiota kiinnitetään sekametsien osuuden lisäämiseen. Sorkkaeläimet ovat tärkeä osa metsäluontoa, mutta ne aiheuttavat monin paikoin vahinkoja erityisesti mänty- ja lehtipuustoille. Hanketta toteuttavat Tapio, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus.

Lahohiili-hankkeen päätavoitteena on tuottaa metsäalan toimijoille yhtenäinen ja kustannustehokas käytäntö metsikön lahopuumäärän arviointiin. Kuollut puu on metsissä merkittävä hiilen varasto, ja talousmetsien lahopuilla on merkitystä monimuotoisuuden rinnalla myös ilmastotavoitteiden toteuttamiselle. Hankkeessa selvitetään metsikön lahopuumäärän arvioinnin käytäntöjä eri metsäorganisaatioissa ja kehitetään yhtenäinen käytäntö lahopuumäärän arviointiin. Tapio toteuttaa hankkeen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Metsäteollisuus ry:n, Sahateollisuus ry:n, MTK ry:n ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n kanssa.

HYTKY-hankkeen tavoitteena on parantaa hiilitaseen huomioimista suometsien hoitohankkeissa hyödyntämällä laserkeilausaineistoja. Hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla voidaan tunnistaa ne osat ojaverkostosta, joiden kunnostaminen on tarkoituksenmukaista ojien nykyisen kunnon ja maanpinnan muotojen perusteella, puuntuotos ja hiilivaraston muutos huomioiden. Hanketta toteuttavat Tapio, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Arbonaut Oy.

Hiilijemma-viestintähankkeen päätavoitteena on osaltaan selventää metsien käyttöön ja puutuotteisiin liittyvää hiilinielu- ja päästökeskustelua. Hankkeessa kootaan tietoa ja viestitään puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Hankekonsortion muodostavat Tapio, Puutuoteteollisuus ry ja Sahateollisuus ry.

Jalostustieto-hankkeen päätavoitteena on parantaa tietämystä metsänjalostuksesta ja jalostushyödystä erityisesti metsien kasvun, puuntuottamisen kannattavuuden, puumateriaalin laadun, metsien tuhonkestävyyden ja metsien ilmastovaikutusten suhteen. Tällä edistetään jalostetun viljelymateriaalin käyttöä. Metsänjalostusta ja jalostettua metsänviljelyaineistoa koskeva ajanmukainen tieto koostetaan hankkeessa kattavaksi helppokäyttöiseksi tietokokonaisuudeksi. Hankkeesta vastaa Luonnonvarakeskus. Muut toteuttajat ovat Helsingin yliopisto ja Tapio.

Madonluvut kuusikoille –hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen oloihin soveltuva kirjanpainajan ja juurikääpäsienen esiintymiseen, metsikkö- ja ympäristötekijöiden riskiluokitukseen ja kaukokartoitusaineistojen tulkintaan perustuva kuusikoiden tuhoriskien ennakointijärjestelmä, jonka avulla metsätalouden harjoittaminen voidaan sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin yliopisto. Muut toteuttajat ovat Tapio, Maanmittauslaitos, Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.

Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä (VaMeLa) –hanke keskittyy lannoituskäytäntöihin liittyvien kehittämiskohteiden ja lannoitusten vaikutusten tarkasteluun erityisesti yksityismetsissä. Hankkeessa selvitetään käytännön esteet, jotka hidastavat lannoituksen käyttöä ja kehityspolut, joilla metsälannoituksen avulla saatavia kokonaishyötyjä voitaisiin kasvattaa nopeasti. Hanke tuottaa ja jakaa tietoa ilmastotoimien tueksi viestimällä tehokkaasti metsälannoituksen kannattavuudesta ja ilmastohyödyistä. Hankkeesta vastaa VTT. Tapio koordinoi hankkeen ulkoista viestintää ja tulosten jalkauttamista. Luonnonvarakeskus vastaa metsälannoituksen vaikutusten tarkastelusta.

  • Olli Äijälä
  • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
  • olli.aijala(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6074