Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Suomessa syntyy metsä- ja energiateollisuudessa vuosittain merkittävä määrä puu- ja turvetuhkaa, joka sisältää puiden kasvun kannalta tärkeitä ravinteita, kuten kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia. Ravinteiden ohella tuhka voi sisältää myös pieniä määriä haitta-aineita, kuten ruokasieniin mahdollisesti kerääntyviä raskasmetalleja. Tapio Oy:n koordinoimassa hankkeessa selvitetään, kuinka tuhka voidaan turvallisesti ja kestävästi kierrättää hyötykäyttöön kivennäismaiden metsien lannoitteeksi.

Ravinteiden kierrätyksen kannalta puutuhka on erinomainen luonnon lannoite, jonka käyttöä tulisi edistää. Tämä edellyttää paitsi kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, myös kaiken olemassa olevan tiedon jalostamista käytännön ohjeiksi ja teknisiksi sovelluksiksi.

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismaametsien lannoituksessa. Koska kivennäismaiden metsissä typpi yleensä rajoittaa puuston kasvua, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa.

Käytännön tietoa ja kokemuksia tuhka-typpilannoituksen turvallisuudesta, eli raskasmetallien kerääntymisestä marjoihin ja ruokasieniin, sekä tuhkalannoituksen teknisestä toteuttamisesta on kuitenkin vielä varsin rajallisesti. Tästä syystä hankkeen tavoitteena on selvittää kokeellisesti ja kirjallisuuskatsausten avulla:

1. Aiheuttaako tuhkalannoitus vaaraa ihmisen terveydelle?
2. Lisääkö tuhkalannoitus yhdistettynä typpilisään puuston kasvua kivennäismaalla?
3. Miten tuhkalannoituksen käytännön esteitä voitaisiin purkaa, jotta tuhkan kierrättäminen onnistuisi paremmin?

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kivennäismaiden tuhkalannoituksesta sekä kehittää tarpeet kohtaavia tuotteita, täydentää ja päivittää suosituksia ja standardeja sekä konkretisoida tuhkalannoitukseen liittyviä hyötyjä.

Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajina ovat metsäomaisuudestaan aktiivisesti huolta pitävät metsänomistajat sekä kestävästä ja turvallisesta ravinteiden kierrätysliiketoiminnasta kiinnostuneet yritykset. Näitä ovat muun muassa tuhkan tuottajat, lannoitevalmistajat ja muut tuhkan jatkojalostajat, kuljetusyritykset sekä metsäalan palveluntarjoajat. Hanke toimii yhteistyössä EU:n Valerie-hankkeen kanssa, jossa tutkimustietoa tuhkan hyötykäytöstä viedään käytäntöön. Tapio Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä LUKE:n, SYKE:n, Apila Group Oy:n ja Ecolan Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Samuli Joensuu, vesiensuojelun asiantuntija, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi
Raimo Heikkilä, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus, raimo.heikkila(at)ymparisto.fi
Hannu Ilvesniemi, professori, Luonnonvarakeskus, hannu.ilvesniemi(at)luke.fi

Puutuhkatyöpaja 23.3.2017
Työpajan ohjelma
Katsaus käynnissä oleviin hankkeisiin, Samuli Joensuu, Tapio Oy
Luomukeruualueet ja tuhkalannoitus, Birgitta Partanen, Helsingin yliopisto
Luomumetsistä moneksi -hanke
Ask Valerie -hakukoneen esittely, Michael den Herder, EFI
Enon Energia Osuuskunta -esittely, Teuvo Hirvonen, Enon Energia Osuuskunta
Maaseututoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet, Mauri Räsänen, ELY-keskus
Tuhkan käsittelymahdollisuudet, Mervi Matilainen, Apila Group Oy
Tuhkan levityslaitteet, Mikko Räisänen, Ecolan Oy
World café-työpaja
Tuhkatyöpajan kooste esitelmistä


Puutuhkaseminaari 29.11.2016
Seminaarin ohjelma
Puutuhkan merkitys metsien kiertotaloudelle, Saara Lilja-Rothsten, Tapio Oy
Tuhkan mahdollisuudet metsikön ravinnetaloudessa, Hannu Iivesniemi, LUKE
Miksi boori on tärkeä metsänkasvulle? Mikko Räsänen, Ecolan Oy
Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, Mervi Matilainen, Apila Group Oy
Aiheuttaako tuhkalannoitus vaaraa ihmisen terveydelle? Raimo Heikkilä, SYKE
Ask Valerie -hakukoneen testaus, Michael den Herder, EFI
Miten tuhkan hyotykäyttöä voitaisiin edistää, Samuli Joensuu, Tapio Oy

Aineistot
Puutuhka hankeraportti 2016-2017
Opinnäytetyö, Mervi Matilainen 28.11.2017
Puutuhkan vaikutus puun kasvuun
Tuhkalannoituksen esteiden purku
Tuhkalannoituksen vaikutus marjoihin ja sieniin

Valerie-hanke

Valerie-hankkeessa kehitetään sidosryhmäyhteistyötä ja siihen liittyvää työkalua. Hankkeessa on mukana useita eri maita ja osa-alueita niin maataloudesta kuin metsätaloudestakin. Suomen case study perehtyy etenkin metsäbiomassan kestävään tuotantoon ja siinä erityistarkastelussa on puutuhkan hyötykäyttö.

Valeriessa edistetään viestinnän keinoin tuhkan käyttöä ja levitetään tietoa tuhkan hyvistä puustovaikutuksista. Tavoitteena on lisätä muun muassa tuhkalannoituksen määrää niin kivennäismailla kuin turvemaillakin ja edistää tuhkan käyttöä metsätien rakennusmateriaalina.

Retkeilyn raportti 19.5.2017

Puutuhka-työpaja, Barriers guidelines
Valerie 4th meeting report 23.3.2017

Valeriehankkeen kansainvälinen esite