Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Suomessa syntyy metsä- ja energiateollisuudessa vuosittain merkittävä määrä puu- ja turvetuhkaa, joka sisältää puiden kasvun kannalta tärkeitä ravinteita, kuten kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia. Ravinteiden ohella tuhka voi sisältää myös pieniä määriä haitta-aineita, kuten ruokasieniin mahdollisesti kerääntyviä raskasmetalleja. Tapio Oy:n koordinoimassa hankkeessa selvitetään kuinka tuhka voidaan turvallisesti ja kestävästi kierrättää hyötykäyttöön kivennäismaiden metsien lannoitteeksi.

Ravinteiden kierrätyksen kannalta puutuhka on oiva luonnon lannoite, jonka käyttöä tulisi edistää. Tämä edellyttää paitsi kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, myös kaiken olemassa olevan tiedon jalostamista käytännön ohjeiksi ja teknisiksi sovelluksiksi.

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismaametsien lannoituksessa. Koska kivennäismaiden metsät ovat yleensä typpirajoitteisia, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa.

Käytännön tietoa ja kokemuksia tuhka- ja typpilannoituksen turvallisuudesta, eli raskasmetallien kerääntymisestä marjoihin ja ruokasieniin, lannoituksen vaikutuksista valumaveden laatuun, sekä sen teknisestä toteuttamisesta on kuitenkin vielä varsin rajallisesti. Tästä syystä hankkeen tavoitteena on selvittää kokeellisesti ja kirjallisuuskatsausten avulla:

1. Aiheuttaako tuhkalannoitus vaaraa ihmisen terveydelle?

2. Lisääkö tuhkalannoitus yhdistettynä typpilisään puuston kasvua kivennäismaalla?

3. Miten tuhkalannoituksen käytännön esteitä voitaisiin purkaa, jotta tuhkan kierrättäminen onnistuisi paremmin?

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kivennäismaiden tuhkalannoituksesta sekä kehittää tarpeet kohtaavia tuotteita, täydentää ja päivittää suosituksia ja standardeja sekä konkretisoida tuhkalannoitukseen liittyviä hyötyjä.

Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajina ovat metsäomaisuudestaan aktiivisesti huolta pitävät metsänomistajat sekä kestävästä ja turvallisesta ravinteiden kierrätysliiketoiminnasta kiinnostuneet yritykset. Näitä ovat muun muassa tuhkan tuottajat, lannoitevalmistajat ja muut tuhkan jatkojalostajat, kuljetusyritykset sekä metsäalan palveluntarjoajat. Hanke toimii yhteistyössä EU:n Valerie-hankkeen kanssa, jossa tutkimustietoa tuhkan hyötykäytöstä viedään käytäntöön. Tapio Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä LUKE:n, SYKE:n, Apila Group Oy:n ja Ecolan Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Samuli Joensuu, vesiensuojelun asiantuntija, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi
Raimo Heikkilä, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus, raimo.heikkila(at)ymparisto.fi
Hannu Ilvesniemi, professori, Luonnonvarakeskus, hannu.ilvesniemi(at)luke.fi

Puutuhkaseminaari 29.11.2016

Seminaarin aineistot:

Seminaarin ohjelma

Puutuhkan merkitys metsien kiertotaloudelle, Saara Lilja-Rothsten, Tapio Oy

Tuhkan mahdollisuudet metsikön ravinnetaloudessa, Hannu Iivisniemi, LUKE

Miksi boori on tärkeä metsänkasvulle? Mikko Räsänen, Ecolan Oy

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, Mervi Matilainen, Apila Group Oy

Aiheuttaako tuhkalannoitus vaaraa ihmisen terveydelle? Raimo Heikkilä, SYKE

Ask Valerie -hakukoneen testaus, Michael Den Herder EFI

Miten tuhkan hyotykäyttöä voitaisiin edistää, Samuli Joensuu, Tapio Oy