Suojelusoiden luonnontilan parantamiseen tarvitaan valuma-aluetason tarkastelua

29.12.2023

Vesienpalautuksessa suojelusoille tavoitteena on parantaa soiden luontoarvoja palauttamalla soiden vesitalous lähemmäs luonnollista tilaa. Vesienpalautuksen suunnittelussa tarkastellaan, mikä on ollut suon luontainen valuma-alue ennen ojituksia ja miten vesiä saadaan palautettua suolle mahdollisuuksien mukaan vesien luontaisia virtausreittejä mukaillen. Ilman valuma-aluetason tarkastelua merkittävä osa suolle aiemmin luontaisesti tulleista vesistä voi päätyä edelleen ojia pitkin suojelusuon ohi.

Valuma-aluetarkastelu auttaa kohdentamaan toimenpiteet sinne, missä niillä on eniten vaikuttavuutta

Ojitetut suometsät ympäröivät usein luonnontilaisia soita. Suolle luontaisesti tulleet virtausreitit ovat muuttuneet ojitusten seurauksena, mikä on vaikuttanut soiden vesitalouteen ja kuivattanut erityisesti luonnontilaisten soiden reuna-alueita. Vesienpalautuksen suunnittelussa onkin syytä tarkastella suolle tulevaa valuma-aluetta kokonaisuutena ja tunnistaa vesien pääasialliset luontaiset ja nykyiset virtausreitit. Tavoitteena on saada ohjattua vesiä lähemmäs luonnontilaisia virtausreittejään.

Maastokartoituksissa selvitetään vesienpalautuksen mahdollisuudet

Tapion kartoitushankkeessa kartoitetaan vuosittain noin 45 potentiaalista vesienpalautuskohdetta. Valituille kohteille tehdään ennakkosuunnitelma paikkatietoaineistotarkastelun ja maastokartoitusten pohjalta. Suunnittelussa huomioidaan riittävän kuivavaran säilyttäminen suojelusuon viereiseen metsätalousmaahan. Ennakkosuunnitelmaan kuuluu maastossa tehtyjen mittausten pohjalta potentiaalisten johdeojapaikkojen sijainti, niiden tarvittava pituus ja patojen paikat. Maastossa on mukana mahdollisuuksien mukaan Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelija sekä maanomistajan edustaja. Vuonna 2023 kartoitetuista kohteista on laadittu raportti, joka on saatavilla virkakäyttöön Metsähallitukselta, Suomen metsäkeskukselta ja ELY-keskukselta. Mittauspisteet ja johdeojat tulevat Suomen metsäkeskuksen Suometsänhoidon paikkatietoaineistot -karttapalveluun, josta löytyvät veden palauttamiseen soveltuvat suojelusuokohteet.

METKA edistää vesienpalautuksen toteuttamista yksityismaiden hankkeissa

Vuoden 2024 alusta voimaan tuleva metsätalouden kannustejärjestelmä METKA mahdollistaa vesien johtamisen suojelusuolle osana suometsän hoitosuunnitelman vesiensuojelun toimenpiteiden toteutusta. Jos vesiensuojelun toimet vaativat laajempia lisätöitä tai tavoitteena on yksityismaiden suoelinympäristöjen ennallistaminen, on METKAn kautta mahdollisuus hakea myös luonnonhoitotukea tarkemman suunnitelman laadintaan ja sen toteuttamiseen.

Kuva suosta, jota halkoo oja
Sukevan Vahtisuolla johdeoja tuo vesiä aiemmin kuivuneelle suoalueelle. Kuva: Tarja Anttila

Helmi-elinympäristöohjelma ohjaa toimintaa

Tapion kartoitushanke on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita. Helmi-elinympäristöohjelmassa on vuosina 2020–2030 tavoitteena palauttaa vesiä suojelusoille ympäröiviltä alueilta 400 kohteella. Hankkeita on toteutettu yhteishankkeina eri toimijoiden kesken. Osapuolina hankkeiden toteutuksessa ovat mukana Metsähallitus Luontopalvelut, Metsähallitus Metsätalous Oy, Suomen metsäkeskus, yksityiset maanomistajat sekä yksityiset suunnittelijat. Tapion kartoitushankkeessa vesien palautuksen mahdollisuuksia on kartoitettu vuoden 2023 loppuun mennessä jo yhteensä 156 kohteella.

Vesien palauttaminen suojelusuolle

  • on ennallistamismenetelmä, jossa suojelusuohon rajautuvalta ojitetulta metsätalousalueelta ohjataan vettä suolle johdeojien avulla
  • parantaa kuivuneiden soiden vesitaloutta ja suoluontotyyppien luonnontilaa
  • tehostaa valuma-alueen vesiensuojelua pidättämällä vesiä suolla
  • voidaan toteuttaa Metsähallituksen ennallistamistyönä, luonnonhoitohankkeena tai osana suometsän hoitosuunnitelmaa.

Lue lisää vesien palauttamisesta metsänhoidon suosituksista.

Tutustu Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeeseen.

  • Tarja Anttila
  • Suometsien asiantuntija
  • tarja.anttila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6014

Artikkelin pääkuva: Romi Rancken