Ilmastoriskien hallinta ja metsän monimuotoisuus ne yhteen sopii | Blogi Nora Arnkil

18.12.2019

Julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta dominoivat tiukat poliittiset ja tieteelliset väännöt hiilinieluista ja metsäpoliittisista linjauksista. Panostetaanko pitkäaikaisiin hiilivarastoihin vai keskitytäänkö korvaamaan fossiilisia tuotteita puupohjaisilla? Tulisiko hakkuita lisätä vai metsien kiertoaikoja pidentää?

Kaukana metsästä tapahtuva keskustelu jättää monen metsänomistajan kylmäksi, vaikka haluja ilmastonmuutoksen eteen toimimiseksi olisi. Toisaalta ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin ja niihin varautuminen jäävät keskusteluissa liian vähälle huomiolle.

Metsänhoidon suosituksista vipuvartta riskienhallintaan

Tänä vuonna olemme tuoneet Tapiossa esiin käytännön metsänhoidon toimenpiteitä, jotka jokaisen metsänomistajan kannattaa ottaa mukaan metsänhoidon työkalupakkiinsa ilmastoriskien hallitsemiseksi. Taustalla ovat äskettäin päivitetyt Metsänhoidon suositukset.

Kauaskantoisessa, erilaiset ilmastovaikutukset huomioon ottavassa metsänhoidossa korostuu paitsi hiilen sitoutuminen terveisiin ja elinvoimaisiin metsiin, myös metsien hoitaminen ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien tuhoriskien pienentämiseksi. Varautumisnäkökulmasta katsottuna kyse onkin ennen kaikkea riskienhallinnasta.

Ilmastoriskien hallinta vaatii metsässä ennakointia ja suunnitelmallisuutta

Ilmaston lämmetessä erilaiset tuhonaiheuttajat pääsevät leviämään ja lisääntymään tehokkaammin. Riski metsätuhoihin siis kasvaa. Esimerkiksi juurikääpä, joka on suomalaisten havupuiden taloudellisesti haitallisin sienitauti, hyötyy leudoista talvista.

Monimuotoinen metsä kestää kaikenlaisia ympäristön muutoksia paremmin – myös hyönteis- ja sienituhojen kasvanutta riskiä verrattuna vaikkapa yhden puulajin metsikköön. Luonnonhoitoon kannattaa panostaa kaikkien metsänhoitotöiden yhteydessä.

Metsänomistajan näkökulmasta ilmastonmuutos onkin vain yksi hyvä syy lisää hoitaa metsiään kestävästi ja monimuotoisuuslasit päässä. Metsätuhoja voi ehkäistä tehokkailla, mutta ennakointia ja suunnitelmallisuutta vaativilla toimenpiteillä.

Juurikäävän torjumiseksi havupuiden kannot on syytä käsitellä hakkuiden yhteydessä torjunta-aineella, kuten harmaaorvakkasienellä, metsälain vaatimusta tiukemmin. Kuusella juurikäävän torjuntaa suositellaan kuusen koko esiintymisalueella ja männyllä Lapin maakunnan eteläpuolella.

Monimuotoinen metsä on iskunkestävämpi

Hyvän metsänhoidon periaatteet tukevat ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallitsemista ja pienentämistä. Periaatteet jäävät kuitenkin vain kauniiksi ajatuksiksi, jolleivat ne jalkaudu kiinteäksi osaksi metsänomistajan toimintaa.

Ymmärrämme jatkuvasti paremmin ja paremmin, kuinka tärkeää luonnon monimuotoisuus on metsän hyvinvoinnin kannalta. Toiveeni ensi vuosikymmenelle on, että yhä useampi metsänomistaja vaalii metsänsä monimuotoisuutta suojakilpenä ilmastonmuutoksen moninaisia iskuja vastaan.

Ilmastokestävämpi metsänhoito on päätös, jonka metsänomistaja ja metsäammattilainen tekevät jokaisen hakkuu- ja hoitotyön yhteydessä. Tätä työtä helpottamaan olemme koonneet Kaukaa viisasta metsänhoitoa -sivustolle tietoa ja keinoja esimerkiksi luonnonhoitoon, vesiensuojeluun ja tuhoriskien hallintaan muuttuvassa ilmastossa.

Uuden vuoden lupaukseni on, että Tapio tarjoaa metsänomistajalle käytännön keinoja edistää edellä mainittuja teemoja metsässään myös ensi vuosikymmenellä. Pysy kuulolla!

Nora Arnkil
nora.arnkil(at)tapio.fi

Kirjoittaja on koulutukseltaan metsäekologi ja metsänhoitaja, ja toimii Tapiossa asiantuntijana kestävyyteen ja luonnonhoitoon liittyvissä hankkeissa.

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -sivusto on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Tapion koordinoimaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintähanketta. Toteutuksessa ja viestinnässä ovat olleet mukana maa- ja metsätalousministeriöTapioSuomen metsäkeskusMTK ja Luonnonvarakeskus.