Tapion raportti nro 66

EU:n luontodirektiivin luontotyyppien tilan parantaminen – Selvitys sitoumuksen edellyttämistä toimista

EU:n biodiversiteettistrategian mukaisten kansallisten sitoumusten valmistelun ja niihin liittyvän päätöksenteon tueksi Luodsi-hankkeessa kerättiin tietoa neljän luontodirektiivin luontotyypin (boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, harjumetsät ja lehdot) nykytilasta, määritelmistä, talousmetsien merkityksestä sitoumuksessa asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sitoumuksien mahdollisista taloudellisista vaikutuksista. Hankkeen tulokset on koottu oheiseen selvitykseen.

Lataa raportti (pdf)

EU:n luontodirektiivin luontotyyppien tilan parantaminen – Selvitys sitoumuksen edellyttämistä toimista

Arnkil, N., Salin, S. & Heinonen, P. 2024, EU:n luontodirektiivin luontotyyppien tilan parantaminen – Selvitys sitoumuksen edellyttämistä toimista. Luodsi-hankkeen loppuraportti. Tapion raportteja nro 66.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-7435-29-8

ISSN 2342-804X

Työn tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö