Suositukset digitaalisesti läsnä päätöksenteossa -osaprojektin tulokset

Metsätalouteen ja metsienhyödyntämiseen liittyviä palveluita ovat metsänomistajille suunnattavat erilaiset metsäpalvelut, jotka liittyvät metsien hoidon ja käytön suunnitteluun tai urakointipalveluihin, esimerkiksi puunkorjuun toteutukseen. Lisäksi metsätalouteen liittyy erilaisia neuvontapalveluita sekä metsävaroihin liittyviä inventointi-, aluesuunnittelu-, hallinto-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Omistusrakenteen muutos lisää entisestään tarvetta sähköisille palveluille ja metsätalouden palvelumarkkinoiden kehittymiselle.

Hyvä tietopohja toimii paitsi päätöksenteon apuvälineenä myös auttaa tunnistamaan uusia metsiin perustuvia mahdollisuuksia ja kehittämään uutta liiketoimintaa. Toimialan ja sen yritysten kilpailukyky sekä uuden palvelu- ja muun yritystoiminnan syntyminen ovat sidoksissa uuden tiedon soveltamiseen, tuottamiseen ja tiedon avoimeen saatavuuteen.

Vuonna 2017 käynnistetyssä osahankkeessa ” Suositukset digitaalisesti läsnä päätöksenteossa” selvitettiin metsänhoidon suositusten tuomista osaksi metsätalouden sähköisiä palveluita. Projektissa muodostettiin käsitys tulevaisuuden metsänhoidon neuvontajärjestelmistä ja suositusten integroimisesta osaksi niitä. Työ aloitettiin metsäalan keskeisten toimijoiden haastatteluilla sekä toimintaympäristön kartoittamisella. Lisäksi kokonaiskuvan muodostamisessa käytettiin konsultointia yrityksiltä sekä yliopistoilta. Yhteensä haastatteluita tehtiin 22 kpl eri organisaatioihin sekä lisäksi käytiin tarkentavia keskusteluita useiden eri organisaatioiden kanssa.

Hankkeen keskeiset päätelmät voidaan jakaa kahteen osaan.  Ensinnäkin rajapintapalvelulle, joka lukee sähköisessä muodossa olevia metsänhoidon suosituksia, on selkeä tarve metsäalalla. Rajapintapalvelun toivottiin olevan standardoitu ja kytkettävissä organisaatioiden olemassa oleviin järjestelmiin. Palvelun kautta organisaatioilla olisi aina ajan tasalla olevat metsänhoidon suositukset ja tämä vähentäisi metsäalan organisaatioiden omaa päivitystyötä.

Toisena toiveena toivottiin kehitettävän päätöksenteon tukijärjestelmä, jonka avulla voitaisiin verrata metsänkäsittelyn vaihtoehtoja. Päätöksenteon tukijärjestelmän toivottiin tuottavan taloudellisia vertailuja sekä visualisointimahdollisuutta eri metsänkäsittelyvaihtoehdoille.

Selvitystyön perusteella on alettu valmistelemaan Digitaaliset metsänhoidon suositukset-hanketta, jossa suositustieto viedään sähköiseen sisällönhallintajärjestelmään ja luodaan rajapintapalvelu, jota kautta suositustieto on käytettävissä eri organisaatioilla aina ajantasaisena.

Hankeraportti ei ole tällä hetkellä julkisesti saatavilla. Raportti on toimitettu rahoittajalle.