Selvitys perustuu Monimetsä-hankkeessa vuonna 2016 kerättyyn aineistoon. Aineiston tuottamiseen on osallistunut noin 100 metsäammattilaista, jotka työskentelevät eri puolilla Suomea erilaisissa metsätalouden tehtävissä ja organisaatioissa. Monimetsä-selvitys on esittelee ainutlaatuiseen aineistoon perustuvan synteesin luonnonhoidon tasoa ja metsänkäytön kestävyyttä parantavista ratkaisuista. Selvitys vastaa kysymyksiin, millaiset asiat ovat pullonkauloina luonnonhoidon keinojen käytölle, ja millaiset uudet toimintamallit voisivat helpottaa luonnonhoidon keinojen käytön tehostamista?

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut -raportti:

  • Monimuotoisuuden turvaaminen ja vesiensuojelu osana metsänkäsittelyä.
  • Tuloksia, jotka on kerätty kysymällä käytännön työtä tekeviltä metsäammattilaisilta haastatteluilla, nettikyselyillä ja työpajoissa.
  • Tilannekatsauksen talousmetisen luonnonhoidon edistymisestä.
  • Esimerkkejä metsänhoidon suosituksissa kuvatuista metsän ja luonnonhoidon keinoista ja niiden toteutustavoista.
  • Asiantuntijanäkemyksiä käytäntöön heikosti juurtuneista luonnonhoitokeinoista ja niihin liittyvistä pullonkauloista
  • Yhteenveto tunnistettujen ratkaisujen tarpeesta
  • Ehdotuksia Monimetsä-hankeen kokeiluiksi
  • Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia metsänomistajille ja metsätyötä tekeville monimuotoisuuden ja vesiensuojelun turvaamiseksi

Lataa raportti

Monimetsähankkeen selvitys: Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut PDF

Lisätietoa Monimetsä-hankkeesta:

Sanna Kotiharju, Projektipäällikkö, puh. 050 911 9388, verkkosivut
Lauri Saaristo, Tapio, johtava asiantuntija, lauri.saaristo@tapio.fi, puh. 040 573 9168

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Saaristo, L., Seppälä, M., Vesanto, T. & Ruutiainen, J. 2017.
Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut. Tapion julkaisuja. 44 s.
ISBN 978-952-5632-47-7
© Tapio Oy