Neuvoja miten otat huomioon liito-oravan metsänkäytön yhteydessä

Neuvontamateriaali on tehty maanomistajien ja metsätalouden toimijoiden käyttöön. Materiaalissa annetaan metsänhoidon suositusten mukaisia esimerkkejä metsätaloudesta metsätilalla, jolla elää liito-orava. Kaikki metsälain mukaiset hakkuutavat ovat mahdollisia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympärillä. Liito-oravan huomioon ottamisen keinot ovat kuitenkin hakkuutavasta riippuen osin erilaisia. Maanomistaja voi valita parhaiten sopivan tavan toimia.

Opas metsänkäsittelyn suunnitteluun ja toteutukseen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla:

 • Metsänkäsittelyn suunnittelu ja toteutus liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla
 • Liito-oravan suojelu – laki, suojelun käsitteet ja suojeluvelvoitteen kesto
 • Toimintamalli eri tilanteisiin, joissa liito-oravan esiintyminen todetaan
 • Kaikille metsänkäsittelytavoille yhteiset toimenpiteet
 • Metsäsuunnittelu
 • Avohakkuu ja muut hakkuut
 • Metsän vapaaehtoinen suojelu
 • Perustietoa liito-oravasta – tuntomerkit ja elintavat
 • Liito-oravan esiintymistieto
 • Viranomaisen oravatieto
 • Maanomistajan ja toimijan omat liito-oravahavainnot
 • Inventointiohje liito-orava esiintymän varmistamiseen
 • Korvaukset merkityksellisestä haitasta

Viranomaisen lakisääteinen velvollisuus tehdä päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnista ja sallitusta metsänkäsittelystä on poistunut luonnonsuojelulaista 15.4.2016 alkaen. Lakimuutos korostaa maanomistajan, hakkuuoikeuden haltijan ja puun korjuusta vastaavan tahon vastuuta ottaa huomioon liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat metsänkäsittelyn yhteydessä.

Neuvontamateriaali on tehty maanomistajien ja metsätalouden toimijoiden käyttöön. Materiaalissa annetaan metsänhoidon suositusten mukaisia esimerkkejä metsätaloudesta metsätilalla, jolla elää liito-orava. Kaikki metsälain mukaiset hakkuutavat ovat mahdollisia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympärillä. Liito-oravan huomioon ottamisen keinot ovat kuitenkin hakkuutavasta riippuen osin erilaisia. Maanomistaja voi valita parhaiten sopivan tavan toimia.
Neuvontamateriaali on laadittu Tapio Oy:ssä maa- ja metsätalousministeriön tilaamana työnä. Tapio on julkaissut materiaaliin perustuvan verkkokurssin, joka auttaa metsänomistajia ja metsässä työtä tekeviä ammattilaisia omaksumaan suositellut toimintatavat. Verkkokurssi löytyy suomeksi osoitteesta www.tapio.fi/liito-orava ja ruotsiksi www.tapio.fi/flygekorre

Lisätietoja: Lauri Saaristo, Tapio Oy, puh. 040 573 9168, lauri.saaristo(at)tapio.fi

Lataa neuvontamateriaali (pdf): Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali

Opiskele maksuttomalla verkkokurssilla: Metsänkäyttäjän liito-oravasimulaattori

Öppna rådgivningsmaterial (pdf): Beaktandet av flygekorren i skogsbruket. Rådgivningsmaterial

Grattis webbkurs: Skogsbrukarens flygekorrsimulator

 

 

Skogsbrukarens flygekorrsimulator, webbkurs