Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa

Tarkastelun kohteena on erityisesti laserkeilausaineiston ja avoimen metsävaratiedon hyödyntämistä suometsänhoitohankkeen suunnittelijan työkaluna. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka hyödyttää ojien kunnostuksen suunnittelijan käytännön työtä muun muassa kuivatuksen ja vesiensuojelun suunnittelussa ja veden johtamisessa eri tilanteissa.

Hankkeessa on tuotettu (2017-2018) Suomen metsäkeskuksen verkkosivuille kaikkien toimijoiden käyttöön palvelukokonaisuus; Suometsänhoidon paikkatietoaineistot -esittely ja siihen kuuluva Suometsänhoidon paikkatietoaineistot -karttapalvelu. Aineisto helpottaa ojien kunnostuksen suunnittelijan työtä ja parantaa suunnitelman laatua.

Hankkeen toisessa vaiheessa (2019-) palvelukokonaisuutta käytettiin ojien kunnostuksen suunnittelijoiden kouluttamisessa. Eri toimijaorganisaatioille järjestettiin räätälöityjä koulutustilaisuuksia, joiden tavoitteena oli varmistaa, että ojien kunnostuksen suunnittelija pystyy jatkossa hyödyntämään laserkeilausaineistosta tuotettua korkeusmallia ja avoimesta metsävaratiedosta saatavia puusto- ja maaperätietoja ojien kunnostussuunnitelman teon eri vaiheissa mahdollisimman täysimääräisesti.

Vinovalovarjostuskuvan avulla voidaan hahmottaa maanpinnan muotoja ja arvioida ojien kuntoa. Vinovalovarjostuskuva sekä veden virtausmalli löytyvät myös TAPIO ForestKIT-sovelluksesta.
Suometsänhoidon paikkatietoaineistoihin on kerätty ojasuunnittelijalle hyödylliset paikkatietoaineistot. Karttapalvelussa on myös valuma-alueen määritystyökalu jolla voi arvioida ojitushankkeen valuma-alueen kokoa.

Aineistot

Loppuraportti 2019

Ojien kunnostuksen suunnittelijoiden kyselyn tulokset:
Metsänhoitoyhdistys, koulutukseen osallistuneet
Otso – Metsäpalvelut, koulutukseen osallistuneet
Muut suunnittelijat, jotka eivät osallistuneet koulutukseen

Loppuraportti 2017-2018: Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa -loppuraportti 2018 (pdf)

Tiedote 20.11.2018: Laserkeilaus tuo tehoa ojien kunnostuksen suunnitteluun ja auttaa vesiensuojelussa

Suo-OHKE hankkeen raportti 10/2018: Veden palauttaminen kuivuneille suojelusoille kunnostusojitushankkeen yhteydessä – 10/2018 (pdf)

Väliraportti 12.12.2017: Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa -hankeraportti 2017 (pdf)

Lisätietoa

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043