Suomessa matkailun kasvunäkymät ovat myönteiset ja siksi matkailun hallittu kehittäminen on yhä tärkeämpää. Lisääntyvä matkailu suuntautuu entistä useammin myös kulttuuriympäristöihin, jotka hyvin hoidettuina ovat vetovoimaisia mutta samalla myös herkkiä matkailun haitallisille vaikutuksille. Lapin yliopiston vetämä konsortiohanke rakentaa uudenlaista kestävän matkailun mittaristoa. Mittarit tuottavat kulttuuriympäristöjen rakennusten, luonnon ja kulttuurin arviointiin työkalun kasvavan matkailun vaikutusten tasapainottamiseksi ja tunnistamiseksi.

Tausta

Maailman matkailujärjestön (UNWTO) ennusteiden mukaan kansainvälinen matkailu jatkaa kasvua tulevina vuosina. Myös Suomessa matkailun kasvunäkymät ovat myönteiset. Erilaiset kulttuuriympäristöt ovat vetovoimaisia matkailukohteita, esimerkiksi Unescon maailmanperintökohde Suomenlinna on yksi suosituimpia matkailukohteitamme.

Matkailijamäärien kasvaessa sen hallittu kehittäminen on yhä tärkeämpää. Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hanke (MAMOMI) vastaa matkailun kestävää ja hallittua kasvua koskevaan tiedontarpeeseen. Aihe on erityisen ajankohtainen sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti omaleimaisissa ja samalla arvokkaissa kulttuuriympäristöissä niin Suomessa kuin maailmallakin.

Tavoitteet

MAMOMI -hankkeen päätavoite on rakentaa uutta monitieteistä ja yhteistoiminnallista mittausmetodologiaa.

Hankkeen osatavoitteita ovat

  • Monitieteisen viitekehyksen laatiminen
  • Monialaisen mittaamisen ja arvioinnin metodologian rakentaminen käyttäjäystävälliseksi työkaluksi
  • Hankkeen etenemisen ja tulosten monipuolinen viestintä ja raportointi.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttavat Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Arktinen keskus yhdessä Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja KUOMA-koulutuksen, Tapio Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Harri Hautajärven kanssa.

Konsortio edustaa matkailun mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin perehtynyttä monitieteistä osaamista yhdistämällä yhteiskuntatieteitä, metsätieteitä, ekologiaa, matkailututkimusta, arkkitehtuuria sekä kulttuuriympäristöjä ja –perintöä koskevaa tutkimusta.

Konsortion työskentelyä tukevat monialaisen sidosryhmä- ja neuvonantajaverkoston ohella opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja sidosryhmien asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hankkeen kesto

Hanke on yksivuotinen, 28.1.-31.12.2019

Hankkeen tuloksia

Hanke tuottaa kirjallisina tuloksina loppuraportin suomeksi ja policy brief -tyyppisen tiivistelmän suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa

Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hanke (MAMOMI) | Lapin yliopisto

Matkailun vaikutuksia pitää mitata kulttuuriympäristöissä | Blogi Airi Matila

Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen, Tapio Oy, hannes.pasanen(at)tapio.fi, puh. +358 50 576 7010