Metsäpolitiikkafoorumi: metsätuhojen torjuntaan ja ehkäisyyn panostettava enemmän

1.10.2020

Metsäpolitiikkafoorumin tämän vuoden teema on Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Foorumin osana Tapio järjesti tutkijapaneelin aiheesta Metsätuhojen torjunta ja ehkäisy. Tutkijapaneelin esityksissä keskityttiin kahden tärkeän tuhonaiheuttajan, juurikäävän ja kirjanpainajan tuhojen hillintään sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa metsänhoidon keinoin metsien tuhonkestävyyteen. Esitysten jälkeen hahmoteltiin ryhmätyönä alustavia politiikka- ja tutkimussuosituksia aiheisiin liittyen.

Metsätuhoriskien arvioidaan kasvavan selvästi ilmastonmuutoksen takia: Suomessa voi tulevaisuudessa vallita esim. kirjanpainajan suhteen samanlainen tilanne kuin tällä hetkellä Etelä-Ruotsissa.

Kirjanpainajatuhot Suomen lähialueilla suuret

Ruotsissa kirjanpainajatuhot ovat kahden viimeisen vuoden aikana olleet suuremmat kuin viimeisen 60 vuoden aikana yhteensä. Vuosina 2019 ja 2020 kirjanpainajatuhojen vuoksi on Ruotsissa kuollut noin 6,5 miljoonaa kuutiometriä kuusia. Tuhot keskittyvät Etelä-Ruotsiin, mutta ovat lisääntymässä myös Keski-Ruotsissa. Ilmastonmuutoksen takia kirjanpainajatuhot tulevat lisääntymään erityisesti Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa vuoteen 2050 mennessä.

“Kirjanpainajien varhainen havainnointi on oleellista. Kuuset joihin kirjanpainajat ovat iskeytyneet on poistettava metsästä ennen tuhojen leviämistä”, sanoo dosentti Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Helsingin yliopiston Metsätieteiden osastolta.

Juurikäävän leviäminen uusille kasvupaikoille estettävä

Kuusenjuurikääpä aiheuttaa vuosittain noin 60 miljoonan euron taloudelliset tappiot, jos mukaan lasketaan puutavaran laadun alenemisen lisäksi muun muassa puiden kasvun aleneminen, puulajin vaihdon kustannukset, puunkorjuun uudelleen järjestelyt ja torjuntatoimet.

“Juurikääpää torjutaan kesähakkuissa kantokäsittelyllä, jolla pystytään estämään juurikäävän leviämistä uusille kasvupaikoille. Alikasvoksiin perustuvaan kuusen uudistaminen ja poimintahakkuisiin perustuva jatkuva kasvatus tuottaa juurikäävän leviämiselle edulliset olosuhteet” sanoo tutkimusprofessori Jarkko Hantula Luonnonvarakeskuksesta.

Sekapuustoisuus, kuusen osuuden vähentäminen ja koulutus avainasioita

Ryhmätöissä keskeisinä tuhojen hillinnän keinoina nähtiin sekapuustojen suosiminen ja kuusen osuuden vähentäminen sekä parhaan viljelymateriaalin käyttö metsänviljelyssä. Hyvin tärkeänä nähtiin myös tuhoihin liittyvän koulutuksen ja neuvonnan lisääminen metsänomistajille ja metsäpalvelutoimijoille sekä organisaatioiden välisen tiedonkuluin yhteistyön parantamisen.

“Ennakkokyselyn perusteella osallistujat näkivät tärkeänä hirvieläinkantojen säätelyn. Valkohäntäpeuran, metsäkauriin ja kuusipeuran kantaa haluttiin vähentää voimakkaammin kuin hirvikantaa. Kuusen viljelyä halutaan vähentää ja suosia lehtipuusekoitusta jaksollisessa kasvatuksessa. Tuhojen torjuntanäkökulmasta haluttiin yhtä usein lisätä kuin vähentää jatkuvaa kasvatusta sille sopivilla kasvupaikoilla”, kertoo Metsäpolitiikkafoorumin projektipäällikköä Henry Schneider Tapiosta.

Politiikkasuosituksissa nostettiin esille riittävien voimavarojen turvaaminen tuhojen tutkimukseen ja seurantaan sekä lainsäädännän ajanmukaistaminen erityisesti puutavaran poiskuljetuksen aikarajojen tiukentamisena. Kansainvälisen yhteistyön tehostamista pidetiin tärkeänä. Keinoja siihen ovat tiedonvaihdon tehostaminen, yhteistoiminta tutkimuksessa ja parhaiden käytäntöjen välittäminen naapurimaiden kesken.

Lisätietoa

Henry Schneider, projektipäällikkö, Metsäpolitiikkafoorumi, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi
Risto Päivinen, senior advisor, Metsäpolitiikkafoorumi, puh 0500 577 308, risto.paivinen@tapio.fi
Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies, puh. 029 516 2162, tatu.torniainen@mmm.fi

Metsätuhojen torjunta ja ehkäisy – Metsä­politiikka­foorumin tutkijapaneelin 23.9.2020 materiaalit 
Metsätuhojen syntymekanismit seuranta ja ennusteet -tutkijapaneelin 5.5.2020 materiaalit
Metsäpolitiikkafoorumi 

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

Kuva: Lauri Saaristo

 

 

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308