Metsäpolitiikkafoorumi: kuusettuminen riski metsien terveydelle

14.5.2020

Metsäpolitiikkafoorumin teemana on tänä vuonna Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Metsäpolitiikkafoorumin osana järjestetty Metsätuhojen syntymekanismit, seuranta ja ennusteet -tutkijapaneeli 5.5.2020 kokosi yli 50 tutkijaa ja käytännön metsätalouden toimijan edustajaa verkkokokoukseen. Tutkijapaneelissa nousivat esille erityisesti metsien kuusettuminen, hirvieläintuhot ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet. Myrsky-, juurikääpä- ja kirjanpainajatuhojen merkityksen uskotaan kasvavan. 

Metsäpolitiikkafoorumi kokoaa olemassa olevaa tietoa ilmastonmuutoksen ja muiden muutostrendien vaikutuksesta metsätuhoihin Suomessa. Ensimmäisen tutkijapaneelin aiheena oli Metsätuhojen syntymekanismit, seuranta ja ennusteet.

“Ilmastonmuutos lisää metsätuhoriskejä muun muassa sään ääri-ilmiöiden, kuten kuivuusjaksojen, roudattomien talvien ja kovien tuulien yleistymisen myötä. Lisäksi Suomessa aiemmin tuntemattomat tai merkityksettömät tuhonaiheuttajat voivat yleistyä ilmastonmuutoksen johdosta ja aiheuttaa laajoja tuhoja. Esimerkiksi Kanadassa laajat metsäalueet ovat muuttuneet hiilinielusta hiililähteeksi vuoristonilurin tuhojen johdosta. Ilmastonmuutoksen arvioidaan olevan syy vuoristonilurin ennätysmäiseen lisääntymiseen. Tuhoille vastustuskykyinen metsä sitoo tehokkaasti ilmakehän hiiltä”, sanoo tutkija Heikki Nuorteva Lukesta.

“Tutkijapaneeliin osallistui yli 50 tutkijaa ja käytännön metsätalouden toimijaa. Paneeli ja siihen liittyvien ryhmätöiden järjestäminen verkossa osoittautui hyväksi tavaksi koota laajalti näkemyksiä”, sanoo Metsäpolitiikkafoorumin projektipäällikkö Henry Schneider.

Tuhonaiheuttajat ja metsän terveys muuttuvassa ilmastossa

Paneelissa kuultiin tutkijoiden esityksiä metsäntuhojen aiheuttajista, tuhojen seurannasta ja metsän terveystilanteen muuttumisesta ilmastonmuutoksen takia. Kaikki esitykset, kyselyt ja ryhmätöiden materiaalit on koottu tutkijapaneelin sivulle: Metsätuhojen syntymekanismit, seuranta ja ennusteet -tutkijapaneeli 5.5.2020.

Tärkeimpinä tuhoihin vaikuttavina trendeinä nähtiin kuusen suosiminen metsänviljelyssä sekä talvien lämpeneminen.

“Ongelmien juurisyy, kuusettuminen, on hyvin monen tuhonaiheuttajan taustalla”, kommentoitiin paneelissa.

Juurikääpä- ja kirjanpainajatuhojen odotetaan kasvavan. Valkohäntäpeuran, metsäkauriin ja kuusipeuran aiheuttamien tuhojen arvioitiin lisääntyvän selvästi enemmän kuin hirvituhojen Etelä-Suomessa.

Metsien terveyteen liittyvät trendit

Tutkijapaneelissa käsiteltiin myös ryhmätyönä metsien terveyteen liittyviä trendejä sekä pohdittiin alustavia metsien terveyteen liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia. Aiheista tehtiin myös lyhyt verkkokysely paneelin aikana.

Tärkeimpinä politiikkasuosituksina nähtiin kuusettumiseen ja hirvieläinkantoihin vaikuttaminen sekä metsänhoitosuositusten päivittäminen niin, että niissä varaudutaan tuleviin olosuhteisiin.

Tunnistetut tutkimustarpeet liittyvät muun muassa metsäpuiden jalostukseen tuhonkestävyysnäkökulmasta, eri puulajien (mukaan lukien muut kuin Suomessa luontaisesti kasvavien) käyttömahdollisuuksiin tuhonkestävyyden lisäämiseksi sekä kaukokartoitusmenetelmien kehittämiseen tuhojen seurannassa ja ennakoinnissa.

Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa -teema

Vuoden 2020 teemasta Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa järjestetään kaksi tutkijapaneelia ja yksi sidosryhmäpaneeli. Metsäpolitiikkafoorumi laatii metsien terveyteen, sen seurantaan ja metsätuhojen ehkäisyyn ja torjuntaan liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia, jotka julkaistaan loppuraportissa ja loppuseminaarissa helmikuussa 2021. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin metsäalan päättäjiä kuin käytännön toimijoita. Metsäpolitiikkafoorumi tukee myös osaltaan Suomen aloitteesta järjestettävän Kansainvälisen kasvinterveysvuoden toimeenpanoa.

Lisätietoa

Henry Schneider, projektipäällikkö, Metsäpolitiikkafoorumi, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi
Risto Päivinen, senior advisor, Metsäpolitiikkafoorumi, puh 0500 577 308, risto.paivinen@tapio.fi
Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies,  puh. 029 516 2162, tatu.torniainen@mmm.fi

Metsätuhojen syntymekanismit, seuranta ja ennusteet -tutkijapaneelin 5.5.2020 materiaalit
Metsäpolitiikkafoorumi 

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308