Tapion raportti nro 38

Suometsien kokonaisanalyysi – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti

Suometsien kokonaisanalyysin loppuraportissa julkaistiin politiikka- ja tutkimussuosituksen suometsien hoitoon. Politiikkasuositukset koskevat suometsien alueellisten ja paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamista, suometsien vesiensuojelun tehostamista, suometsäosaamisen vahvistamista sekä suometsiin liittyvän yhteistyöverkoston perustamista. Lisää tutkimusta tarvitaan puolestaan eri toimenpiteiden panos-tuotossuhteista, peitteisestä metsänkasvatuksesta ja turvemaiden kasvihuonekaasutasapainosta.

Suometsien kokonaisanalyysi – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti on tarkoitettu metsien ja ympäristöasioiden parissa toimiville: poliitikoille, valtion hallinnon työntekijöille, metsäteollisuudessa työskenteleville, metsänomistajille ja henkilöille jotka ovat kiinnostuneita suometsien hoidosta.

Suometsien kokonaisanalyysi – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti (pdf) →

Julkaisun sisältö

1. Suometsien puuvarat

 • Metsänparannusohjelmat muuttivat soiden maankäyttöluokkia
 • Heikkotuottoisiksi jäänyt 10-20 % ojitusalueista
 • Suopuustojen tilavuus ja kasvu 2,5 -kertaistuneet
 • Suometsät varttuneet
 • Suunnitteesta turvemailta viidennes
 • Turvemaiden osuus suunnitteesta kasvaa Pohjanmaalla ja Kainuussa

2. Suometsien hoidon erityispiirteet, puunkorjuu ja ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen

 • Lannoitus lisää puuston kasvua suometsissä
 • Aktiivinen metsänhoito suometsissä kannattavaa
 • Puunkorjuu kalliimpaa kuin kankailla – roudaton aika lisääntymässä
 • Uudet suunnittelumenetelmät tehostavat korjuuta
 • Ilmastonmuutos lisää turvemaiden puuston kasvua
 • Ilmastovaikutusten hallinta tasapainoilua maaperän ja puuston päästöjen välillä
 • Kestävään käyttöön ei yhtä helppoa ratkaisua
 • Uuden puusukupolven perustaminen hankalampaa kuin kangasmailla
 • Eri-ikäisrakenteinen kasvatus turvemailla
 • Yläharvennus vähentää turvemaiden hakkuukertymää

3. Soiden monimuotoisuus

 • Monimuotoisuus vaarassa etenkin rehevillä Etelä-Suomen soilla
 • Monimuotoisuutta luonnonhoidolla, suojelulla ja ennallistamisella
 • Soista suojeltu 13 %

4. Suometsätalouden vesistövaikutukset ja niiden hallinta

 • Ojitus muuttaa hydrologiaa
 • Päätehakkuut lisäävät päästöjä, lannoitus vähemmän
 • Vesistökuormituksen indikaattorit
 • Kiintoaine liettää ja samentaa vesistöjä
 • Ravinnekuormitus lisää kasviplanktontuotantoa ja vesikasvillisuuden leviämistä
 • Humuskuormitus vaikuttaa vesistön lämpötilaan ja happitalouteen
 • Käytössä olevilla vesiensuojelumenetelmillä ehkäistään lähinnä kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden aiheuttamaa kuormitusta
 • Peitteinen metsänkasvatus ehkäisee eroosiota
 • Metsätaloudesta aiheutuva vesistökuormitus suurempaa kuin aiemmin on arvioitu

5. Toimenpiteillä positiivisia tai negatiivisia yhteisvaikutuksia

6. Politiikka- ja tutkimussuositukset

 • Turvemaiden käsittelyssä korostetaan paikallisia erityispiirteitä
 • Suometsäosaamista vahvistetaan
 • Vesiensuojelua tehostetaan
 • Perustetaan suometsien yhteistyöverkosto
 • Laaja-alaiset vaikuttavuusanalyysit
 • Tieteellinen näyttö peitteisen metsänkasvatuksen tuloksista
 • Turvemaiden kasvihuonekaasutasapainon hallinta

 

Lataa Suometsien kokonaisanalyysi -raportti

Suometsien kokonaisanalyysi raportti

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot

 

Suometsien kokonaisanalyysi, loppuraportti

Henry Schneider, Risto Päivinen, 2020
Tapion raportteja nro 38.
Julkaistu 10.2.2020
ISBN 978-952-5632-85-9  ISSN 2342-804X(pdf)
© Tapio Oy