Vedenpalautus on tehokas keino parantaa ojituksista kärsineiden soiden tilaa. Ojasta allikkoon II – Yksityis-Vespa -hankkeessa pyritään vauhdittamaan vesienpalautuksen laajempaa käyttöönottoa yksityismailla.

Taustaa

Talousmetsien aiheuttamasta vesistökuormituksesta on saatu viime vuosina uutta tutkimustietoa, jonka myötä erityisesti ojitettujen turvemaiden roolin on havaittu olevan merkittävämpi ja pitkäkestoisempi, kuin aiemmin on ajateltu. Turvemailta huuhtoutuukin vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden, kuten fosforin ja typen, lisäksi kiintoainetta, humusta ja liukoista hiiltä, jotka värjäävät vesiä ruskeiksi, kuluttavat happea ja aiheuttavat pohjien liettymistä.

Tutkimusten valossa eräs tehokkaimmista metsätalouden vesiensuojelutoimista on pintavalutus, jossa ojitusalueen ravinne- ja kiintoainepitoiset vedet johdetaan ojittamattomalle suolle. Tämä on paitsi tehokas keino vähentää vesistökuormitusta, myös erinomainen tapa parantaa ojituksista kärsineiden soiden tilaa. Vaikka suota itsessään ei olisikaan ojitettu, voi se silti kärsiä ympäröivien ojitusten kuivattavasta vaikutuksesta. Erityisesti ympäröiviltä alueilta vetensä saavat, minerotrofiset, suot ovat viereisten ojitusten takia alkaneet kuivua ja karuuntua, kun niille luontaisesti valuvat vedet ohjautuvat ojia myöden niiden ohi. Ohjaamalla vedet takaisin suolle tämä kuivumiskehitys voidaan katkaista ja saavuttaa merkittävää vesiensuojelullista hyötyä, suhteellisen pienillä investoinneilla.

Vesienpalautukseen soveltuvia kohteita on aiemmissa hankkeissa (SuoOHKE, Hydrologia life, Ojasta allikkoon, VESPA) tunnistettu paikkatietoaineistojen perusteella. Osalla kohteista mallinnuksen tuottamia tietoja on myös tarkistettu maastomittauksin. Kohteiden tunnistamisesta huolimatta eteneminen käytännön vedenpalautustoimiin on ollut hidasta suojelualueiden ulkopuolella. Ojasta allikkoon II – Yksityis-Vespa -hankkeessa pyritään vauhdittamaan vesienpalautuksen laajempaa käyttöönottoa yksityismailla toteuttamalla yksityismaiden vesien palautusten pilotointeja, kehittämällä valmiita työkaluja, sekä jakamalla saatuja oppeja valtakunnallisesti kaikkien toimijoiden käyttöön.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa metsätalouden vesiensuojelua ja vesien tilaa edullisen, tehokkaan, monitavoitteisen vesiensuojelutoimen, eli vesien palauttamisen keinoin. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vesien palautuksia, sekä edistetään menetelmän laajempaa käyttöönottoa yksityismailla päivittämällä jo olemassa olevia työkaluja ja luomalla uusia.

Tavoitteena on saada aikaan toteutuksia yksityismetsiin, jotta menetelmän ja aiemmin luodun toimintamallin toimivuudesta saataisiin lisää varmuutta ja kokemuspohjaista tietoa käytännön kohteilta. Vesien palauttamista on tarkoitus kokeilla useammalla eri pilottikohteella. Tavoitteena on edistää valtakunnallisesti menetelmän käytettävyyttä päivitetyn toimintamallin, valmiiden sopimuspohjien, entistä hyödyllisempien paikkatietoaineistojen, sekä osaamisen lisäämisen kautta.

Toiminta

Hankkeen toteutus perustuu yksityismaiden vesien palautusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä vesienpalautuksen toimintamallin kehittämiseen.

Vesien palautuksen suunnittelu ja toteutus

Hankkeessa toteutetaan yksityismaiden vesienpalautuksen pilottikohteet. Työ alkoi halukkaiden maanomistajien kontaktoinnilla ja suunnittelusopimuksen laatimisella. Varsinainen suunnittelutyö sisälsi alustavan paikkatietopohjaisen suunnitelmaluonnoksen tekemisen sekä suunnitelman tarkentamisen maastokäynnillä. Maanomistajat olivat mukana suunnittelun jokaisessa vaiheessa ja suunnitelmia tarkennettiin ja muovattiin heidän toiveidensa mukaisesti. Myöhemmin hankkeessa suunnitellut kohteet toteutetaan. Pohjavedenpinnan tasoa kohteilla seurataan automaattisilla pohjavesiantureilla.

Toimintamallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään vedenpalautuskohteiden priorisointia, suunnittelua ja seurantamittauksia sekä luodaan sopimusdokumenttien mallit eri toimijoiden käyttöön. Lisäksi varmistetaan ja päivitetään Ojasta allikkoon -hankkeessa luotu toimintamalli. Tarkoitus on, että tuotokset palvelevat muita toimijoita ja edistävät vastaavanlaisten hankkeiden toteutusta jatkossa.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Yksityis-Vespa hankkeen suurin rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Muut rahoittajat ovat Iin Micropolis, John Nurmisen säätiö, United bankers, sekä Finsilva.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Iin Micropoliksen ja John Nurmisen säätiön kanssa. Hankkeen pilottialueiden valinnassa yhteistyötä on tehty United bankersin, Finsilvan ja Luonnonperintösäätiön kanssa.

Hanke on alkanut 5.4.2023 ja se päättyy 15.6.2025

          

Lisätietoa

  • Matias Virta
  • Ennallistamis­asiantuntija
  • matias.virta(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6045
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134