Metsän kiertoajan pidentäminen nykyisistä suosituksista on nopea ratkaisu ylläpitää ja kasvattaa metsien hiilensidontaa. Tämä edellyttää tietoa soveltuvista kohteista ja tuhoriskien lisääntymisestä sekä hyvää riskien hallintaa. Pidennetty kiertoaika mahdollistaa järeän puuraaka-aineen tuotoksen lisäämisen ja erikoispuun kasvatuksen, joita voidaan käyttää pitkään hiiltä varastoiviin tuotteisiin. Myös puuston hiilivarastoa on mahdollista kasvattaa pidentämällä kiertoaikaa sille sopivilla kohteilla sopivia harvennusmenetelmiä hyödyntäen. Pidennetyn kiertoajan hyötyjä monimuotoisuuden kannalta voivat olla esimerkiksi lahopuun ja kookkaiden lehtipuiden määrän lisääntyminen, sekä peitteisen metsäalan lisääntyminen vuotuisten uudistamispinta-alojen pienentyessä.

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa (PIKMA) -hankkeessa selvitetään, minkälaisia vaikutuksia on, jos metsänomistajat ottavat kiertoajan pidentämisen laajemmin käyttöön. Samalla tarkennetaan kiertoajan pidentämiseen liittyviä riskejä ja puuston kasvatusmallien toimivuutta. Hanke toteutetaan vuosien 2022–2024 aikana.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on lisätä ilmastohyötyjä konkretisoimalla kiertoajan pidentämisen kannattavuutta eri näkökulmista ja edistää siten menettelyn käyttöä sille soveltuvilla kohteilla. Hankkeessa määritellään ja tarkennetaan kiertoajan pidentämiseen liittyvät päätöskriteerit ja luodaan mittareita, joiden avulla tunnistetaan sopivimmat kohdetyypit ja arvioidaan kiertoajan pidentämisen vaikutuksia käytännössä.

PIKMA-hankkeessa:

 • tunnistetaan soveltuvimmat kohteet pidennetyn kiertoajan kasvatukselle sekä ns. no-go kohteet
 • määritellään kohdetyypeille tavoitellut pidennetyt kiertoajat
 • kuvataan pidennetyn kiertoajan menetelmiä (harvennukset, uudistamisketjut)
 • arvioidaan pidennetyn kiertoajan vaikutukset kohdetyypeittäin ja aluetasolla
 • arvioidaan pidennettyihin kiertoaikoihin siirtymisen vaikutuksia alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • tarkistetaan maastossa paikkatietoperusteisen pidennetyn kiertoajan kohdekartoituksen tarkkuus
 • tuotetaan yleisesti hyödynnettäväksi menetelmäkuvaus kohdekartoituksen toteuttamisesta.

Toiminta

Kiertoajan pidentämisen potentiaalia selvitetään paikkatietoanalyysien ja maastotarkastusten avulla kahdessa esimerkkimaakunnassa, Uudellamaalla ja Kainuussa sekä case-maanomistajien metsissä. Analyysi selventää kiertoajan pidentämisen nykytilannetta, mahdollisuuksia ja vaikutuksia mm. talouteen, monimuotoisuuteen, hiilensidontaan ja puuston hiilivaraston kehitykseen. Lisäksi tehdään suuraluetason pitkän aikavälin tarkastelu, jossa vertaillaan pidennettyjen kiertoaikojen vaikutuksia metsävarojen kehitykseen ja metsien kokonaiskestäviin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Hanke toteutetaan viitenä työpakettina

Työpaketti 1: Taustaselvitys ja kriteerien määrittely

 • kirjallisuuskatsaus
 • haastattelut nykykäytännöistä ja motiiveista
 • työpajat pidennetyn kiertoajan kriteereistä
 • yhteenveto kohteista, kriteereistä sekä motiiveista seuraavia työpaketteja varten

Työpaketti 2: Pidennetyn kiertoajan vaikutukset, soveltuvat kohteet ja kasvatusstrategiat 

 • erilaisten metsikkötyyppien soveltuvuuden arviointi pidennetyn kiertoajan harjoittamiseen talousmetsissä
 • koko maan kattava pitkän aikavälin tarkastelu pidennettyjen kiertoaikojen vaikutuksista metsävarojen kehitykseen ja metsien kokonaiskestäviin hyödyntämismahdollisuuksiin
 • pidennetyn kiertoajan kasvatusstrategiat kohdetyypeittäin

Työpaketti 3: Maakunnittainen paikkatietoanalyysi ja case-tarkastelut 

 • maakunnittainen paikkatietoanalyysi
 • case-tarkastelut metsänomistajien metsissä
 • paikkatietoanalyysin menetelmäkuvaus ja jakelu

Työpaketti 4: Tiedon jalkautus ja viestintä

 • laskuri metsikön kiertoajan pidentämisen vaikutuksista
 • neuvonta- ja koulutusmateriaalia kiertoajan pidentämisen kohdevalinnasta, vaikutuksista ja kasvatusstrategioista
 • verkkokoulutukset metsänomistajille ja metsäalan toimijoille

Työpaketti 5: Hankkeen koordinointi ja hallinnointi

 • hankkeen koordinoinnista ja raportoinnista vastaa Tapio

Yhteistyökumppanit

Hankkeen koordinoinnista vastaa Tapio. Tapion lisäksi toteutuksesta vastaavat Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä.

Lisätietoja

Hankkeeseen liittyvät tiedotteet, uutiset ja artikkelit löydät kootusti tältä sivulta.

 • Tommi Tenhola
 • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6061

Tapion, Metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Hiilestä kiinni logot