Hankkeessa etsitään ja esitetään toimia metsäalan kansainvälisen osaamisen, yhteistyön ja vaikuttamisen lisäämiseksi. Haastattelemalla metsä- ja ympäristöalan organisaatioita kartoitetaan kuva suomalaisten kansainvälisestä yhteistyöstä ja selvitetään kansainvälistymisen etuja, tavoitteita sekä pullonkauloja. Valittuja pilottiorganisaatioita autetaan laatimaan omat kansainvälistymisstrategiansa. Tulokset tiivistetään toiminta- ja politiikkasuosituksiksi sekä kansainvälistymisen tiekartoiksi.

Kansallisen metsästrategian tavoitteena on edistää metsäalan uudistumista ja kilpailukykyä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös osaamisen lisäämistä kansainvälisessä toiminnassa. Hankkeessa tavoitteeseen vastataan ”tuuppaamalla” suomalaisia metsäalan organisaatioita laatimaan itselleen kansainvälistymisstrategiat.

Vaikka metsäosaaminen kuuluu osaksi laajempaa metsä-ympäristö-ilmasto-kokonaisuutta, toimialamme kansainvälisessä edunvalvonnassa näkökulma on ollut kapeahko. Suomen EU-vaikuttaminen metsiä koskevaan lainsäädäntöön on ollut vaatimatonta ja painoarvomme toimijana kansainvälisellä kentällä vähentynyt. Tämän hankkeen avulla kansainvälistymisen laskeva trendi käännetään nousuun. Hanke lisää mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja kasvattaa suomalaisten vaikuttamismahdollisuuksia muun muassa EU:n metsä- ja ympäristölinjauksissa.

Hankkeen toiminta

Hankkeessa analysoidaan metsäosaamisen kansainvälisen toimintaympäristön muutosta haastattelemalla 20–30 metsäalan organisaatioita. Näiden toimijoiden kansainvälistymisen tavoitteet sekä pullonkaulat kuvataan. Haastatteluiden perusteella määritellään, mitä suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisellä tavoitellaan, ja mitä toimia sen saavuttamiseksi vaaditaan.

Haastateltujen organisaatioiden joukosta valitaan 5–8 pilottiorganisaatiota, joille laaditaan omat kansainvälistymisstrategiat. Pilottiryhmän tulosten perusteella tuupataan laajempaa toimijaryhmää kansainvälisen toimintaekosysteemin rakentamiseen.

Tulokset tiivistetään toiminta- ja politiikkasuosituksiksi sekä kansainvälistymisen tiekartoiksi, jotka esitellään loppuseminaarissa keväällä 2024.

Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi


 

How to make Finnish forest know-how more international

This project focuses on identifying means how to increase Finnish forest expertise and its impact on an international level.  A group of organizations representing various dimensions of the forest and environmental sectors will be interviewed and the benefits, goals and bottlenecks related to these organizations’ international activities will be analyzed.  A few pilot organizations will be selected and strategies to increase the level of their international activities will be developed during this project.  The findings will be compacted into business and policy recommendations as well as road maps towards increased international involvement.

The goal of the Finnish National Forest Strategy is to promote the renewal and competitiveness of the forest sector.  Reaching this goal requires also more active international involvement.  This challenge is tackled by “nudging” forest sector organizations towards developing strategies for international business and cooperation.

Even if the forest-related expertise consists of a wide range of substance knowledge belonging to the broad forest-environment-climate context, the focus in the forest sector’s international-level lobbying activities has been rather narrow and traditional.  Finnish impact on the EU forest legislation has been rather modest and the role of Finland in various fields of international cooperation has even declined.  This project aims to reverse the dwindling trend through activated international cooperation and improved impact on, e.g. EU forest and environmental policies.

Project activities

Changes within the international operating climate will be analyzed through interviews among 20-30 forest sector organizations.  These organizations’ goals as well as obstructions related to developing their international business or cooperation will be described.  The interviews will contribute towards establishing a better understanding of the targets set for international forest know-how and the measures needed to meet those targets.

Some 5 to 8 pilot organizations will be selected for further study aiming to establish tailor-made strategies for their international activities.  Based on the results, a broader group of organizations will be “nudged” towards setting up international operating environments.

The results will be compiled into business and policy recommendations and road maps which will be presented at a work shop in spring 2024.

This project is funded by the Metsämiesten Säätiö Foundation. www.mmsaatio.fi

Lisätietoja / More information
 • Risto Päivinen
 • Senior advisor
 • risto.paivinen(at)tapio.fi
 • +358 500 577 308
 • Markku Kanninen
 • Senior Advisor
 • markku.kanninen(at)tapio.fi
 • +358 45 123 8796
 • Pekka Rajala
 • Senior Advisor
 • Liisa Käär
 • Senior Advisor
 • liisa.kaar(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6031