Auditointi todentaa yrityksen toiminnan laadun

24.10.2018

Parhaat metsäpalveluyritykset ovat hyvin johdettuja. Asiakkaat arvostavat ja odottavat entistä enemmän toiminnan laadun todentamista metsäkone-, metsäpalvelu-, kuljetus- ja metsäenergiayrityksiltä sekä yrittäjämetsureilta. Puolueeton toiminnan laadun arviointi auttaa tunnistamaan yrityksen vahvuudet ja kehityskohteet.

Yritysten toimittaja-auditoinnit ovat yleistyneet metsäalalla. Tilaaja, eli asiakas haluaa todentaa, että hänen käyttämänsä alihankkijat toimivat urakointisopimuksen ja metsäurakoinnin yhtenäisten auditointikriteerien mukaisesti. Tapion auditointipalveluja ostavat sekä alihankintatyön tilaajat että palvelujen toimittajat, sillä laadun todentaminen hyödyttää molempia.

“Monissa yrityksissä auditointi on nostanut esille johtamisen, henkilöstö- ja turvallisuusasioiden sekä työohjeiden kehittämistarpeita. Auditointi on myös parantanut yritysten riskien hallintaa – on viisasta varautua odottamattomiin tilanteisiin”, sanoo Ari Nieminen Tapiosta.

Riippumaton toiminnan ja johtamisjärjestelmän arviointipalvelu

Auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi, joka osoittaa, toimiiko yritys asetettujen vaatimusten (yleensä metsäurakoinnin auditointikriteerien) mukaisesti. Toimittaja-auditointi puolestaan tarkoittaa alihankkijan toiminnan arviointia — noudatetaanko palvelun tilaajan ja palvelun toimittajan keskinäistä sopimusta.

Näin auditointi tapahtuu

Auditointikäynnillä arvioidaan yrityksen johtamiskäytännöt ja toimintakäsikirjan sisältö. Lisäksi auditoija perehtyy muun muassa työohjeisiin ja työturvallisuuteen, sopimuskäytäntöihin ja lakisääteisten velvoitteiden dokumentteihin sekä haastattelee tarvittaessa henkilöstöä.

Yritys saa auditoinnista raportin, jolla se voi osoittaa asiakkailleen toimivansa auditointivaatimusten mukaisesti. Auditointiraportti sisältää myös koosteen mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja auditoijan havainnot ensisijaisista kehittämiskohteista. Auditointi on voimassa kolme vuotta ja tuloksen hyväksyy useimmat metsäalan toimijat, puunostajat, metsäpalvelujen tuottajat, metsänhoitoyhdistykset ja Metsähallitus sekä metsäkone- ja kuljetusyrittäjien etujärjestöt.

Jos yritykselläsi on useita asiakkaita, yksi auditointi voi riittää

Puunkorjuu- ja kaukokuljetusyrittäjät sekä metsäpalvelu- ja metsäenergiayrittäjät tuottavat usein palveluja monelle asiakkaalle, jotka voivat edellyttää, että urakoitsijan toiminta on todennettava auditoinnilla. Onkin varsin tavallista, että yritys on todentanut toimintansa laadun jokaiselle tilaajalle erikseen.

Tapio käyttää auditoinneissa metsäurakoinnin yhtenäisiä auditointikriteerejä, jonka tuloksen pääosa metsäalan toimijoista hyväksyy. Kun yrityksellä on tuore (enintään 3 vuotta vanha) auditointiraportti, vältytään päällekkäisiltä toimittaja-auditoinneilta.

Metsäurakoinnin yhtenäisillä kriteereillä voidaan auditoida

  • metsäkoneyrityksiä
  • puutavaran kaukokuljetusyrityksiä
  • metsäpalveluyrityksiä
  • metsäenergiayrityksiä
  • yrittäjämetsureita

Anssi Nykänen, FinnHarvest Oy

“Auditointi ja ajantasainen johtamisjärjestelmä pitävät asiat tärkeysjärjestyksessä. Toiminnan auditointi metsäurakoinnin yhtenäisten auditointikriteerien perusteella toi uutta ajattelutapaa toiminnan seurantaan ja raportointiin sekä seurantatietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen”, sanoo talous- ja kehitysjohtaja Anssi Nykänen FinnHarvest Oy:stä.

FinnHarvest Oy on kuopiolainen metsäkoneyritys, joka toimii laajalla alueella itäisessä ja keskisessä Suomessa. Vakituista henkilöstöä on yli 40 ja puuta korjataan vuosittain sopimusyrittäjien kanssa yli 500 000 m3. FinnHarvest tuottaa myös metsänhoitopalveluja ja tekee linjanvarsihakkuita.

“Johtamisjärjestelmän dokumentointi jäsentää toimintaohjeet, jolloin ne ovat koko henkilöstöllä samalla tavoin saatavilla ja päivittäistoiminta tehostuu. Kehittämisen painopisteet havaitaan paremmin ja toimintatapoihin syntyy hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi yrityksen perehdyttämismenettely on uudistettu”, toteaa Anssi Nykänen.

Anssi Nykänen esittelee FinnHarvest Oy:n auditointitodistusta.

Metsäurakointi Behm Oy, Kerimäki

Metsäurakointi Behm on Etelä-Savossa toimiva metsäkoneyritys, joka korjaa puuta 2–3 asiakkaalle noin 300 000 m3 vuodessa alihankintaverkostonsa kanssa. Tapio auditoi Metsäurakointi Behmin toimintaa Metsäurakoinnin yhtenäisten auditointikriteerien mukaisesti, jolloin hyötynä on, että raportilla ja erillisellä auditointitodistuksella yritys voi osoittaa asiakkailleen toimivansa yhteiskunnallisten velvoitteiden ja metsäalalle yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti.

Auditoinnissa todennettiin yrityksen johtamiskäytännöt omien korjuuketjujen ja alihankkijoiden kanssa, henkilöstöasiat ja työturvallisuusvastuu sekä kaluston kunnossapidon menettelytavat ja ympäristöriskien hallinta. Metsäkoneyrityksen auditoinnissa todennetaan myös työmaiden ketjutus ja korjuuketjun ohjaus työmaalla sekä puutavaran mittaus.

Hilkka Haatainen ja Risto Härkönen seuraamassa auditointia Metsäurakointi Behm Oy:n työmaalla

 

Vuosikymmen auditointeja opettaa

Tapiolla on pitkäaikainen kokemus metsäalan pk-yritysten auditoinneista sekä laatujohtamisen ja auditointimenettelyn kehittämistä mm. Stora Enso Metsän ja Metsätehon kanssa. Vuodet työmailla ovat opettaneet, mikä metsäalan yrittäjille on laadunhallinnassa tärkeää ja miten varmistetaan, että toiminta vastaa metsäalan yleisiä vaatimuksia sekä asiakkaan odotuksia. Luotettava kumppani on arvokas asia!

Ota yhteyttä, niin keskustellaan teidän tilanteeseenne sopivasta auditointipalvelusta.

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047