Metsien kasvua turvataan ilmastokestävällä metsänhoidolla

7.12.2020

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyössä laatimassa raportissa esitetään uusinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin. Raportissa avataan, miten metsien puusto ja metsäekosysteemin hiilensidonta muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena ja miten metsänhoidolla voidaan vastata muutoksiin. Työ on osa metsänhoidon suositusten laadintaa, jota Tapio koordinoi.

Metsien kasvu ja hiilensidonta perustuvat puuston hyvään sopeutumiseen vaihtelevissa ja muuttuvissa ympäristöoloissa. Muutokset, kuten lämpötilan ja sateisuuden vaihtelut, voivat myös heikentää ilmastonmuutoksen tuomaa metsien lisäkasvua.

Tapion toimeksiantona tehty metsäfaktoja sisältävä koontiraportti Ilmastonmuutos ja metsänhoito kerää olemassa olevaa tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon. Raportti tulee osaksi Tapion tänä vuonna kokoamaa Ilmastokestävä metsätalous -koontia, jota tullaan hyödyntämään metsänhoidon suositusten uudistamistyössä.

Ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin voidaan varautua aktiivisella päätöksenteolla metsänhoidossa

Raportissa todetaan, että sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin riskeihin voidaan varautua erilaisin metsänhoitotoimenpitein. Ennen kaikkea metsänhoidossa tulisi huolehtia entistä paremmin metsänhoitotöiden hyvästä laadusta ja oikea-aikaisuudesta.

Ilmastonmuutosta ja metsiä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Metsien hoidolla parannetaan metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämän lisäksi metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

”Metsät toimivat raaka-aineen ja uusiutuvan energian lähteenä, mutta myös tärkeänä hiilen nieluna ja varastona. Näiden välillä on keskinäisiä vaihtosuhteita”, toteaa tutkija Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta.

Ilmastotavoitteiden valossa metsänhoidon tulee tuottaa hiilinieluja ilmastonmuutoksen hillintää varten nyt ja tulevaisuudessa. Tällöin metsien käsittelyä suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös ilmastonmuutoksen seurauksena kasvavat tuhoriskit.

Tutkimus antaa pohjaa keinovalikoimalle

Raportissa kerrotaan kattavasti olemassa olevasta metsänhoidon keinovalikoimasta ja mitkä ovat metsänhoidon mahdollisuudet vastata muuttuvaan ilmastoon. Raportissa käsiteltyjä keinoja arvioidaan suositustyön edetessä. Tuloksena syntyvät vahvasti tieteeseen pohjautuvat uudistetut suositukset, joista metsänomistaja voi valita omia tavoitteitaan parhaiten tukevat menetelmät.

Tutkimuskoonnissa käsitellään teemoja, jotka nähdään keskeisinä puhuttaessa ilmastokestävästä metsänhoidosta.

”Metsäojitettujen soiden turve on suuri hiilen varasto. Hiilen hävikkiä turpeesta voi pienentää välttämällä liian tehokasta kuivatusta ja suosimalla jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä. Suometsien käsittelypäätöksiä tehtäessä tulee huomioida kasvupaikkojen väliset erot”, kertoo tutkija Sakari Sarkkola Luonnonvarakeskuksesta.

Kivennäismailla on tärkeää välttää istuttamasta kuusta kuivumiselle alttiille kasvupaikoille.

”Metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen voidaan parantaa tavoitteellisella kuusi–koivu- ja mänty–kuusi-sekametsien perustamisella. Laadukas maanmuokkaus ja jalostetun viljelymateriaalin käyttö taas takaa taimikon nopean alkukehityksen ja lisää puuntuotosta. Samalla lisätään metsän hiilensidontaa”, toteaa tutkija Timo Saksa Luonnonvarakeskuksesta.

Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia

Vuosina 2020–2023 uudistettavissa metsänhoidon suosituksissa huomioidaan entistä vahvemmin olemassa olevan tutkimustiedon näyttö ja sen vahvuus. Kaikesta metsänkäytöstä ei ole tutkimustietoa ja silloin joudutaan tukeutumaan käytännöstä saatuihin kokemuksiin.

”Olemme tänä vuonna koonneet laajasti tutkijoiden ja käytännön metsänhoidon toimijoiden näkemyksiä ilmastokestävästä metsänhoidosta. Tämä antaa pohjaa luoda entistä paremmin metsänomistajaa ja metsäalaa palvelevia metsänhoidon suosituksia”, kertoo metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Metsänhoidon suositusten uudistamisen myötä ilmastokestävyys tulee olemaan kiinteä osa metsänhoidon vaihtoehtoja. Uutena näkökulmana on erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän huomioiminen. Uudistuksella varmistetaan, että suositukset palvelevat jatkossa yhä monipuolisemmin eri arvoja painottavia metsänomistajia.

Lisätietoja

johtava tutkija, ryhmäpäällikkö Timo Saksa, Luonnonvarakeskus (Luke), puh. 029 532 4834, timo.saksa@luke.fi

tutkija, ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 803, sampo.soimakallio@ymparisto.fi

Metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo, Tapio, puh. 040 192 1874, kalle.vanhatalo@tapio.fi

Raportti: Ilmastonmuutos ja metsänhoito →

png-muotoinen Tapion logo

 

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067