Metsien käytön vaikutukset talouteen ja huoltovarmuuteen tehdään näkyviksi ja ymmärrettäviksi

15.5.2024

Metsien talouskäytön vaikutuksia kuvaavia tietoja on saatavilla useista lähteistä, mutta tiedon hajanaisuus heikentää sen käytettävyyttä varsinkin alan ulkopuolisille toimijoille. Tätä vajetta paikkaa Tapion ja Pellervon taloustutkimus PTT:n käynnistämä hanke, jossa luodaan visuaalinen ja päivitettävä tietokoonti metsien talouskäytön vaikutuksista paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla sekä huoltovarmuudessa.

”Hankkeen avulla parannetaan ja ylläpidetään metsien talouskäytön edellytyksiä, kun tuodaan nykyistä selkeämmin esiin sen moninaiset vaikutukset yhteiskuntaan. Hanke edistää metsien merkityksen tunnistamista kansantalouden, huoltovarmuuden ja alueellisen elinvoiman näkökulmista”, sanoo Tommi Tenhola Tapiosta.

Tuotettavan ratkaisun avulla metsäalan toimijat, alueelliset päättäjät ja muut metsistä kiinnostuneet pystyvät nykyistä paremmin hyödyntämään tietoa  metsien talouskäytön vaikutuksista sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Tämä lisää todennäköisyyttä sille, että vaikutukset tulevat myös huomioiduksi alalle tärkeissä päätöksissä ja viestinnässä.

Hankkeessa tuotetaan avoimeen käyttöön verkkopohjainen visuaalinen tietokoonti, jonka avulla on helppo havainnollistaa metsien talouskäytön vaikutuksia eri tasoilla ja kertoa sitä koskevia ydinviestejä niin alan sisällä kuin ulkopuolisille. Se perustuu tuoreimmille tiedoille tärkeimmistä metsien talouskäyttöä kuvaavista tunnusluvuista.

Tiedon esittämistavan ja alustan valinnassa käytetään apuna metsäalan toimijoiden näkemyksiä. Koonti on helposti päivitettävissä ja luo pohjan toimialan vaikutusten säännölliselle seurannalle.

”Tavoitteena on koostaa mukaan sekä metsäsektorin suoria vaikutuksia että kerrannaisvaikutuksia. Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota metsien talouskäytön turvallisuus- ja huoltovarmuusvaikutuksiin esimerkiksi energian, taloudellisen omavaraisuuden ja tiestön näkökulmista”, kertoo Matti Valonen PTT:stä.

Tietokoonti on määrä julkaista alkuvuodesta 2025. Hankkeen toteuttavat Tapio ja PTT.

Hankkeen rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa: www.mmsaatio.fi

Lisätietoja

Tutustu hankkeeseen Tapion ja PTT:n verkkosivuilla.

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061