Uusia ratkaisuja hirvieläinten metsille aiheuttamien haittojen vähentämiseksi – ilmastokestävyyden ja metsien sekapuustoisuuden lisääminen keskeistä

13.9.2021

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa hyvinvoivilla metsillä on korvaamattoman suuri merkitys. Metsätuhot ovat kuitenkin suuri uhka ilmastonmuutoksen edetessä ja keskeisin metsätalouden haavoittuvuutta aiheuttava ongelma. Nyt käynnistyneessä hankkeessa vahvistetaan metsien ilmastokestävyyttä kehittämällä uusia ratkaisuja riista- ja metsätalouden yhteensovittamiseen.

Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta -hankkeessa kehitetään uusimpaan tutkimustietoon perustuvia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja, joilla metsänhoitoa ja hirvieläinkantojen hallintaa voidaan sovittaa yhteen aikaisempaa paremmin.

Sorkka-hankkeen keskeisinä tavoitteina on lisätä metsien sekapuustoisuutta ja tuhokestävyyttä. Edistämällä kullakin kasvupaikalla parhaiten kasvavien puulajien menestystä ylläpidetään metsien elinvoimaisuutta ja kestävää puuntuotantoa. Sekametsien osuuden lisääntyminen vahvistaa metsäekosysteemien hyvinvointia, monimuotoisuutta ja siten sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen.

Hankkeessa tuotetaan hirvikantatavoitteiden asettamisen tueksi uusi laskentatyökalu, jolla voi aluetasolla tarkastella, mitä eri hirvimäärät tarkoittaisivat alueen metsätuhojen kannalta.  Laskentatyökalun tuottamia ennusteita testataan alueellisissa pilottikokeiluissa metsän- ja riistanhoidon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Hanke järjestää metsä- ja riistatalouden ammattilaisille sekä metsänomistajille suunnattuja verkkokoulutuksia ja seminaareja. Tapahtumissa jalkautetaan tietoa tavoista, joilla hirvieläinten aiheuttamaa vahinkoriskiä voidaan pienentää. Myös teeman osalta päivitettävät metsänhoidon suositukset tulevat tarjoamaan metsänomistajille käytännön tietoa, miten hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen riskiä voidaan vähentää metsänhoidollisin keinoin.

Tapio, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus toteuttavat hankkeen yhteistyössä metsä- ja riistatalouden toimijoiden kanssa. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Hanke käynnistettiin elokuussa 2021 ja sen tulokset valmistuvat syksyllä 2023.

Lisätietoa:

Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola@tapio.fi, 0400 981 652

Juho Matala, Luonnonvarakeskus, juho.matala@luke.fi, 029 532 5275

Janne Miettinen, Suomen riistakeskus, janne.miettinen@riista.fi, 029 4312264

Markku Remes, Suomen metsäkeskus, markku.remes@metsakeskus.fi, 044 548 8380