Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta -hankkeessa on vahvistettu metsien ilmastokestävyyttä kehittämällä uusia ratkaisuja riista- ja metsätalouden yhteensovittamiseen.

Tausta

Hyvinvoivilla metsillä on korvaamattoman suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Metsätuhot ovat kuitenkin merkittävä uhka ilmastonmuutoksen edetessä, ja keskeisin metsätalouden haavoittuvuutta aiheuttava ongelma. Tuhot vähentävät metsien kykyä sitoa ja varastoida hiiltä.

Valtakunnan metsien viimeisimmän inventoinnin mukaan hirvien aiheuttamia metsätuhoja oli noin 520 000 hehtaarilla. Myös pienemmät hirvieläimet aiheuttavat vahinkoja. On arvoitu, että hirvieläinvahingoista aiheutuu vuosittain noin 50 miljoonan euron menetykset metsänomistajille. Metsä- ja riistatalouden yhteensovittamisella turvataan metsätalouden rinnalla mahdollisuudet metsästykseen ja kestävään riistakannan ylläpitoon ja hoitoon.

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetut menetelmät ja toimintamalli vähentävät käyttöönotettuina sorkkaeläinten haittoja metsille ja niiden kasvukyvylle. Tämä ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Samalla tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on

 • lisätä metsien sekapuustoisuutta ja edistää kasvupaikalla parhaiten kasvavien puulajien menestystä.
 • vähentää hirven ja muiden hirvieläinten aiheuttamaa riskiä mänty- ja lehtipuutaimikolle.
 • vahvistaa metsä- ja riistatalouden yhteensovittamista.

Toiminta

Hanke kytkeytyy maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan ja se on toteutettu seuraavasti:

 • Kootaan uusimman tutkimustiedon ja kehittämishankkeiden johtopäätökset sorkkaeläinkannan hoidon ja metsätalouden yhteensovittamisen keinoista yhdeksi kokonaisuudeksi.
 • Tuotetaan hirvikantatavoitteiden asettamiseen päätöstukityökalu, jolla voi aluetasolla tarkastella, mitä eri hirvimäärät tarkoittaisivat alueen metsätuhojen kannalta.
 • Metsänhoidon päätöksentekoa ja riistanhoidon suunnittelua pilotoidaan alueellisesti ja testataan riistanhoidon suunnittelua kokeilemalla vahinkojakaumaennusteen käyttöä. Metsänomistajille tarjotaan metsäalan organisaatioiden yhteistyönä tietoa tavoista, joilla hirvieläinten aiheuttamaa vahinkoriskiä voidaan pienentää, sekä selvitetään metsänomistajien ja metsästysseurojen yhteistyön toteutustapoja.
 • Päivitetään metsänhoidon suositusten sisällöt teeman osalta.
 • Lisätään viestinnän ja koulutuksen keinoin metsä- ja riistatalouden ammattilaisten sekä metsänomistajien ja metsästäjien välistä yhteistyötä mm. sekapuustoisuuden lisäämiseksi.

Tuotetut aineistot

Yhteistyökumppanit ja rahoitus

Hanketta koordinoi Tapio. Tapion lisäksi toteutuksesta vastasivat Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus.

Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen kesto

Hanke toteutettiin vuosien 2021-2023 aikana.

Lisätietoja

 • Tommi Tenhola
 • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6061