Tuhkan hyötykäyttöön kehitetään vastuullisia toimintamalleja

3.4.2020

Tuhkalannoituksien lisäämiseen saatiin 2.4.2020 uutta vauhtia, kun Valtioneuvosto hyväksyi Kemera asetuksen tuhkalannoituksien tuen laajentamisesta. Tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että metsien tuhkalannoitukseen voidaan 1.5.2020 alkaen myöntää tukea entistä useammille hankkeille. Tavoitteena on kolminkertaistaa tuhkalannoituksen määrä 30 000 hehtaariin vuodessa.

Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisessä Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla tuhkan hyötykäyttöä voitaisiin lisätä. Toimintamalleilla mahdollistetaan hyvälaatuisen tuhkan ohjautuminen metsänlannoitukseen kustannustehokkaasti.

Tuhkalannoituksen määrän lisääntyessä korostuu myös tuhkan ympäristövastuullinen käyttö. Hankkeessa selvitetään tuhkalannoituksen ympäristövaikutuksia ja tuhkaan liittyvä tietous ja hyvät käytännöt kootaan työoppaaksi tuhkan tuottajille ja hyötykäyttäjille.

Tuhkasta apua metsänkasvuun ja hiilensidontaan

Tuhkalannoituksen kasvua lisäävä vaikutus näkyy suometsissä useiden vuosikymmenten ajan. Hyvin kasvavat suopuustot sitovat hiiltä ja hillitsevät näin osaltaan ilmastonmuutosta. Tuhkan käyttö lannoitteena edistää myös kiertotaloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuhkalannoitus parantaa suometsien puuston terveyttä ja kasvua sekä haihdutusta. Tämä vähentää suo-ojien kunnostustarvetta.

Lisäys uutiseen 6.4.2020

Tuhkalannoitteeseen tarvitaan tuoteseloste

Tuhkalannoitteita koskevat vaatimukset säädellään Lannoitevalmistelaissa 539/2006 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11. Lannoitelainsäädännön mukaan tuhkalannoitteen valmistaminen tai tuhkan luovuttaminen toiselle toiminnanharjoittajalle käytettäväksi lannoitevalmisteen valmistuksessa edellyttää, että tuhkan tuottaja rekisteröityy Ruokaviraston ylläpitämään valvontarekisteriin ja ilmoittaa toiminnasta. Rekisteröinti edellyttää tuotetusta tuhkaerästä näytteenottoa ja analysointia sekä tietojen ilmoittamista rekisteriin. Tiedoista tulisivat ilmetä asetuksen mukaiset tuhkan ravinne- että haitta-ainepitoisuudet.

Tuhkan tuottajaa koskee lannoiteasetuksen mukaan niin ikään kirjanpito- ja omavalvontavelvoite. Ruokavirastoon lähetetään vuosittain toimintaa koskeva omavalvontaraportti. Tuhkalla, jota luovutetaan tai myydään lannoitteeksi, on oltava tuoteseloste.

Edellä kuvattu tarkoittaa sitä, että mitä tahansa ja kenen tahansa tuhkaa metsään ei uudessakaan tilanteessa voida levittää. Tuhkan tulee täyttää lannoiteasetuksen vähimmäisvaatimukset ja maanomistajalla on oikeus vaatia nähtäväksi seloste, minkälaista tuhkaa hänen metsäänsä levitetään.

Lisätietoa

Vastuullista liiketoimintaa-tuhkasta

 

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015