Neuvonta vaikuttaa myönteisesti metsänomistajien käsityksiin laho- ja lehtipuista

31.1.2024

Tapiossa on laadittu laho- ja lehtipuiden neuvontamateriaali. Siinä kerrotaan kattavasti lahopuiden ja lehtipuusekoituksen hyödyistä ja lisäämiskeinoista. Lisäksi materiaalissa on kysymyksiä, joilla metsäammattilainen voi kartoittaa metsänomistajan tavoitteita ja metsän ominaisuuksia. Materiaali on tarkoitettu metsäammattilaisen ja metsänomistajan välisen keskustelun tueksi sekä viestinnän apuvälineeksi.

Neuvontamateriaali tehtiin yhteistyössä Tapion ja Metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Materiaalia kehitettiin mm. haastattelemalla 11 metsäammattilaista eri organisaatioista. Tapiossa harjoittelussa ollut ja Monimetsä-hankkeessa opinnäytetyönsä tehnyt Pia Lehmusvuori piti 15 metsänomistajalle henkilökohtaiset neuvontatilanteet, joissa hän hyödynsi materiaalin luonnosta. Neuvonnan lopussa metsänomistajat haastateltiin tilanteen vaikuttavuuden arvioimiseksi, ja heidän antamiaan kehittämisehdotuksia otettiin huomioon materiaalin parantamisessa.

Lue alta Pian havaintoja ja kehittämisideoita haastatteluissa esiin tulleista asioista!

Henkilökohtainen neuvonta muutti käsityksiä

Metsänomistajien haastattelut osoittivat, että henkilökohtainen neuvonta muutti usean metsänomistajan käsitystä laho- ja lehtipuista myönteisemmäksi. Valtaosa neuvontaa saaneista suhtautui neuvontatilanteen jälkeen aiempaa positiivisemmin talousmetsien lahopuihin. Mielikuva lehtipuista tuli positiivisemmaksi lähes puolella.

Usea metsänomistaja oli ollut jo ennen neuvontatilannetta tietoinen lehtipuiden hyödyistä metsälleen. Tämä voi johtua siitä, että lehtipuuston merkitys havupuumetsiköiden terveydelle on ollut julkisuudessa vahvasti esillä kirjanpainajatuhojen lisääntymisen vuoksi.

Neuvontatilanne lisäsi lähes kaikkien osallistujien tietoja laho- ja lehtipuista. He mainitsivat uutena tietona esimerkiksi lahopuiden merkityksen pölyttäjien elinoloille. Osa pölyttäjistä pesii lahopuissa, kuten mehiläiset pystyssä olevien lehtilahopuiden koloissa.

Kaikkien hyötyjen esiin tuonti tehoaa

Neuvontamateriaalissa kerrotaan kattavasti erilaisista laho- ja lehtipuiden hyödyistä metsälle, ei pelkästään hyödyistä luonnon monimuotoisuudelle. Tämä voi vedota myös niihin metsänomistajiin, joille luonnon monimuotoisuuden edistäminen ei ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Muissakin luonnonhoidon opasmateriaaleissa kannattaa tuoda esiin kaikki metsälle aiheutuvat hyödyt, koska tietoisuus niistä voi lisätä metsänomistajien aktiivisuutta keinojen toteuttamisessa. Lisäksi PEFC- ja FSC-metsäsertifiointijärjestelmien vaatimusten perusteluista ja vaikutuksista tulisi tiedottaa nykyistä laajemmin, jotta metsänomistajat ymmärtäisivät myös vaatimusten taustat.

Metsänomistajan päätöksentekoa voisi helpottaa virtuaalinen mallinnus, jossa hän voisi kokeilla ennen hakkuutta omilla metsäkuvioillaan erilaisten luonnonhoitokeinojen vaikutusta maisemaan. Mallintaa voisi esimerkiksi säästöpuiden, tekopökkelöiden ja suojatiheikköjen määrän ja sijainnin, suojavyöhykkeiden leveyden sekä hakkuutapojen vaikutuksen.

Metsänomistajan tavoitteet on otettava neuvonnassa huomioon

Laho- ja lehtipuun vähäisyys talousmetsissä on merkittävä metsälajiemme uhanalaisuuden syy ja uhkatekijä. Laho- ja lehtipuiden lisäämiseen on kustannustehokaita keinoja, jotka parantavat luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistavat puuston elinvoimaa ja metsän sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen. Neuvontamateriaalin avulla niistä on helppo kertoa metsänomistajille.

Metsänhoitoyhdistyksissä ja metsäteollisuusyrityksissä metsänomistajia neuvotaan yleensä puukauppojen ja metsänhoitotöiden suunnittelun yhteydessä. Aikaa perusteelliseen luonnonhoidon neuvontaan ei välttämättä silloin ole. Suomen metsäkeskus ilmoitti joulukuussa 2023 luopuvansa yksilöllisestä metsänomistajaneuvonnasta.

Erilaiset ryhmäneuvontatilaisuudet eivät voi kuitenkaan kokonaan korvata henkilökohtaisen neuvonnan merkitystä. Metsänomistajakohtaista neuvontaa tarvitaan, jotta metsänomistaja saa päätöksentekonsa pohjaksi tavoitteensa ja metsänsä ominaisuudet huomioon ottavaa tietoa luonnonhoidon keinoista ja hyödyistä.

Kirjoittaja Pia Lehmusvuori on MMM ja metsätalousinsinööri (AMK).

Lehmusvuoren Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle laatima opinnäytetyö Metsänomistajien neuvontamateriaalin kehittäminen lahopuun ja lehtipuusekoituksen lisäämiseksi talousmetsissä toteutettiin osana Monimetsä-hanketta. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu myös Nora Arnkilin blogiin Laho- ja lehtipuista tarvitaan lisää puhetta – Monimetsän neuvontamateriaalista apua.

Lämpimät kiitokset kaikille neuvontamateriaalin kehittämiseen osallistuneille metsänomistajille ja metsäammattilaisille!