Tapion raportti nro 45

Ehdotus luonnonhoidon laadunseurannan järjestämiseksi 2020-luvulla ja siitä eteenpäin

Luontolaatu-hankkeen loppuraporttiin on koottu yhteenveto talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan kehittämistarpeista sekä ehdotus järjestelmän kehittämisestä. 

Vuosina 2018–2020 toteutetun Luontolaatu-hankkeen tavoitteena on ollut tietopohjan tuottaminen talousmetsien luonnonhoidon laadun seurannan uudistamiseksi. Hankkeessa on arvioitu käytössä olevaa luonnonhoidon laadun seurantaa, täsmennetty siihen liittyvät tieto- ja kehitystarpeet sekä selvitetty, miten seurantatietoa luonnonhoidon laadusta saadaan kerättyä kustannustehokkaasti vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyisiä ja tulevia tietotarpeita.

Luontolaatu-hanke toteutti ennen päättymistään sidosryhmiä osallistaneen asiantuntijatyön, jossa arvioitiin järjestelmää koskevia kehittämisehdotuksia. Loppuraporttiin on koottu asiantuntijatyön tulokset. Lisäksi raportti esittelee  hankkeessa muotoillut tavoitteet luonnonhoidon laadun seurannan kehittämisessä sekä seurannan sisältöön liittyvät ehdotukset.

Ehdotus luonnonhoidon laadunseurannan järjestämiseksi 2020-luvulla ja siitä eteenpäin

Lauri Saaristo, Hannes Pasanen, Matti Ylänne, Kari T. Korhonen, Jarmo Laitinen, Jarkko Partanen,
Pekka Punttila & Juha Siitonen, 2021, Ehdotus luonnonhoidon laadunseurannan järjestämiseksi 2020-
luvulla ja siitä eteenpäin. Tapion raportteja nro 45.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-5632-17-0
ISSN 2342-804X (pdf)