Tapion raportti nro 43

Metsät ja kaavoitus –hankkeen loppuraportti

Metsät ja kaavoitus -hankkeen tavoitteena oli selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ennen 1.5.2017 hyväksyttyjen ja voimassa olevien yleiskaavojen maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla. Hankkeessa ideoitiin ja kuvattiin erilaisia keinoja maisematyölupakäytäntöjen sujuvoittamista varten. Vaihtoehtoja kartoitettiin muun muassa kirjallisuudesta, kuntien verkkosivuilta sekä haastattelemalla kuntien ammattilaisia, sidosryhmiä ja metsätalouden toimijoita. Vaihtoehdoista laadittiin lisäksi lainsäädännöllinen selvitys.

Maisematyölupamenettelyn sujuvoittamista kehitettiin ja pilotoitiin yhdessä kuntien kanssa 2019. Lopputuloksena viimeisteltiin kuusi keinoa:

  • Lisää yhteistyötä ja vuorovaikutusta
  • Maisematyöluvalle selkeät ohjeet
  • Selkeyttä menettelyn vaiheisiin
  • Maisematyöluvan voimassaolo enintään 10 vuodeksi
  • Metsätalousosaamisen varmistaminen
  • Tilannearvio kaavamuutoksen yhteydessä

Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin tapoja, joilla voidaan edistää maisema-arvojen huomioimista muutoin kuin kaavoituksella. Tapojen kehittämisen taustaksi käytiin läpi nykyisiä tapoja kirjallisuuden, lainsäädännön ja muiden Pohjoismaiden käytäntöjen pohjalta.

Tapoina tunnistettiin muun muassa sopimuksellisuus, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus, maisemakampanjat, maanvaihdot, kumppanuudet ja maiseman visualisoinnit. Tapojen kehittäminen jatkui työpajoissa ja pilotoinneissa 2019. Lopputuloksena viimeisteltiin kaksi tapaa.

  • Yhteistyö ja vuorovaikutus
  • Sopimukset

 

→ Lataa Metsät ja kaavoitus -hankkeen loppuraportti

 

Metsät ja kaavoitus -hanke oli kolmivuotinen. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus sekä asiantuntijana MTK ry. Lainsäädännöllisen selvityksen laati Linnunmaa Oy ja maisematyölupamenettelyn sujuvoittamiseen selvitystä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Espoon kaupunki, Lahden kaupunki, Porvoon kaupunki, Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry, Metsähallitus Metsätalous Oy, MTK ry ja Tapio Oy. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Matila, A., Salmi, M. & Tenhola, T. 2020. Metsät ja kaavoitus —hankkeen loppuraportti
Tapion raportteja nro 43.
ISBN 978-952-5632-94-1
ISSN 2342-804X(pdf)
© Tapio Oy