Tapion raportti nro 41

Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen metsätaloudessa

Uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten eliölajien esiintymätiedon huomioon ottaminen metsätalouden toiminnassa on tärkeä metsien monimuotoisuuden turvaamisen keino. Lajiturva-hankkeessa on selvitetty ympäristö- ja metsähallinnon asiantuntijoiden, metsätalouden toimijoiden ja metsänomistajien kokemuksia uhanalaisten lajien esiintymien turvaamisesta metsätalouden toiminnassa. Tulokset on koottu käsillä olevaan raporttiin.

Raportti nostaa esiin kehittämistarpeita liittyen mm. uhanalaisten lajien paikkatiedon ajantasaisuuteen ja saatavuuteen, tiedonkulun ja yhteistyön parantamiseen eri viranomaistahojen ja toimijoiden välillä, viranomaisten antamaan asiantuntijatukeen sekä lajien ekologiasta ja hoitosuosituksista saatavilla olevaan tietoon.

Selvityksen tulosten perusteella uhanalaisten lajien huomioon ottamisen toimintamallia ja siihen liittyvää lajilistaa kehitetään Lajiturva-hankkeessa vuoden 2020 aikana. Vuosina 2019–2021 toteutetun Lajiturva-hankkeen rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö. Lajiturva on osa METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

Raportti on tuotettu yhteistyössä hankkeen toteuttajien, Tapion, Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Suomen metsäkeskuksen, kanssa.

Lataa Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen metsätaloudessa (pdf)

Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen metsätaloudessa

Arnkil, N., Saaristo, L., Syrjänen, K., Kaipiainen-Väre, H., Uddström, A., Kotiharju, S., Raatikainen, R. & Uimonen, J. 2020. Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen metsätaloudessa. Tapion raportteja 41

© Tapio Oy

ISBN 978-952-5632-91-0
ISSN 2342-804X (pdf)