Kuivuneita soita halutaan palauttaa luonnontilaisempaan suuntaan ojasuunnittelijoiden ja suojeluasiantuntijoiden yhteistyötä kehittämällä. Kuivuneiden suojelusoiden vesitaloutta voidaan parantaa palauttamalla suon viereisiltä alueilta vesiä soille. Jopa yksittäinen oja voi ohjata valuma-alueelta runsaasti virtaavan veden täysin suon ohi, joten yhteistyötä ojasuunnittelijan ja suojelualueesta vastaavan asiantuntijan kanssa tarvitaan.

Tapio ja Suomen metsäkeskus etsivät Hydrologia-LIFE -hankkeessa kestäviä ratkaisuja suojelusuon vesitalouteen. Veden palauttaminen hyödyttää ojien kunnostushankkeen toteuttajaa ja parantaa myös kuivahtaneen suojelusuon vesitaloutta ja luonnonarvoja. Veden palauttaminen edistää suoluonnon monimuotoisuutta sekä puhtaan veden kiertoa.

Keinoja soiden vesitalouden palauttamiseksi luonnontilaisempaan suuntaan etsitään. Erilaisten suoluontotyyppien, pienvesien ja lintujärvien tilaa halutaan parantaa. Suojelualueiden ulkopuoliset ojitukset ovat kuivattaneet suojelualuerajauksen sisäpuolella olevia osia soista, jolloin luontaisen vesitalouden ylläpitämät luonnonarvot ovat heikentyneet. Joskus jopa yksittäinen oja voi ohjata valuma-alueelta runsaasti virtaavan veden täysin suon ohi. Tapio yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa keskittyy veden palauttamiseen ojien kunnostusalueelta kuivuneelle suojelusuolle Hydrologia-LIFE -hankkeessa. Veden palauttaminen hyödyttää ojien kunnostushankkeen toteuttajaa sekä se parantaa myös kuivahtaneen suojelusuon vesitaloutta ja luonnonarvoja. Veden palauttaminen edistää säilyttämään suoluonnon monimuotoisuuden sekä puhtaan veden kierto.

Tiivistelmä

Suomessa on runsaasti Natura 2000-soita, joiden vesitaloutta pitäisi palauttaa luonnontilaisempaan suuntaan. Hydrologia-LIFE (2017-2023) on merkittävimpiä soiden ja pienvesien tilaa parantava hankkeita koko Euroopan mittakaavassa. Se keskittyy soiden ennallistamiseen ja pienvesien sekä purojen kunnostamiseen kautta Suomen.

Tapion toteuttamalla Hallittu vesien viivyttäminen valuma-alueella ja ELY-keskuksen vetämällä SuoOHKE-hankkeella laadittiin toimintamalli tilanteita varten, joissa ojien kunnostus toteutetaan suojelusuon valuma-alueella. Samalla luotiin palvelu ojien kunnostuksen suunnittelijoille, jota hyödyntämällä he voivat suunnitella ojien kunnostushanketta suojelusuon viereisellä valuma-alueella. Hydrologia-LIFE-hankkeessa Tapio ja Suomen metsäkeskus etsivät ojien kunnostuskohteita, jotka sijaitsevat kuivahtaneen suojelusuon valuma-alueella ja jotka soveltuvat veden palauttamiseen. Hankkeen toimintaan kuuluu myös toimijoiden koulutus sekä maanomistajien tietoisuuden lisääminen.

Historia

Soidensuojeluohjelman toteutuksen alkuajoista, 1980-luvun alkupuolelta lähtien metsäojitushankkeiden suunnittelijoita ohjeistettiin välttämään vesien johtamista soidensuojeluohjelmaan kuuluvalle suolle. Ohjeena ja käytäntönä oli noin 40 metrin ojittamaton vyöhyke ojitusalueen ja suojelualueen välillä. Ojitusalueelta vedet johdettiin tästä syystä aina suojelualueen rajan suuntaista laskuojaa suojelualueen ohi. Tämä uusi käytäntö, jossa vettä palautetaan suojelualueelle syntyi soidensuojeluohjelman täydennystyöryhmän ajatuksena parantaa suojelurajauksen sisäpuolella olevien kuivahtaneiden osien elinympäristön tilaa.

Tavoitteet

Hydrologia-LIFE -hankkeen tavoitteena on parantaa suoluontotyyppien, pienvesien ja lintujärvien tilaa. Veden laatua ja tulvasuojelua parannetaan. Hankkeella halutaan kasvattaa tietoisuutta kosteikkojen ja Natura 2000-verkoston merkityksestä. Hankkeen tavoitteena on selvittää ennallistamisen vaikutuksia monimuotoisuuteen, ekosysteemin toimintaan ja paikallistalouteen.

Tapion roolina, yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa, on edistää veden palauttamista suojelusuon ulkopuolisten ojitusten kuivattaneille suojelusoille. Tätä tavoitellaan toteuttamalla viisi kuivuneen suojelusuon valuma-alueella olevaa ojien kunnostushanketta, joissa vesi palautetaan suojelusuolle. Ojien kunnostusalueen tulee sijaita kuivahtaneen suojelusuon valuma-alueella ja maanpinnan kaltevuuksien täytyy olla suotuisat hankkeen toteuttamiseksi. Näille alueille järjestetään retkeilyjä, jotka on suunnattu ojien kunnostuksen suunnittelijoille ja muille toimijoille sekä maanomistajille.

Veden palautuskohde Vahtisuolla, Sonkajärvellä.

Veden palauttamisen hyödyt ja haasteet

Hyödyt

 • Tehostaa metsäojien kunnostushankkeen vesiensuojelumenetelmiä.
 • Suojelusuota voidaan käyttää pintavalutuskenttänä metsäojien kunnostushankkeen vesiensuojelun tehostamisessa.
 • On usein vesitaloudellisesti järkevää metsäojien kunnostuksen kannalta, verrattuna pitkien laskuojien kaivamiseen alueen ohitse.
 • Voi parantaa tulvasuojelua.
 • Vähentää usein metsäojien kunnostushankkeen kustannuksia.
 • Parantaa kuivahtaneen suojelusuon vesitaloutta ja suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

Haasteet

 • Saattaa aiheuttaa vettymishaittaa metsäojien kunnostusalueella.
 • Saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

Yhteistyökumppanit

Hydrologia-LIFE -hanke toteutetaan 1.8.2017-31.12.2023. Hankkeen päätoteuttaja on Metsähallituksen luontopalvelut. Muita yhteistyökumppaneita ovat Tapio, Metsähallitus Metsätalous OySuomen metsäkeskusLukeKeski-Suomen ELY-keskusPohjois-Savon ELY-keskusJyväskylän yliopistoOulun yliopisto ja Turun yliopisto.

Aineistot

Lisätietoa

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 5341 043
Hankkeen projektipäällikkö Eerika Tapio, Metsähallituksen Luontopalvelut, eerika.m.tapio(at)metsa.fi, puh. +206 39 4225

Kuvat: Maija Kauppila

 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6015
 • Maija Kauppila
 • Ympäristöasiantuntija
 • maija.kauppila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6024