Suometsäosaaja-hankkeen tavoitteena on vahvistaa suometsien hoidon osaamista. Hankkeessa luodaan malli ojien kunnostuksia ja vesiensuojelua suunnittelevien sekä toteuttavien henkilöiden suometsäosaamisen kehittämiseen ja mittaamiseen. Vuonna 2021 valmistuva Suometsäosaaja-valmennus liittyy tulevaan metsätalouden kannustejärjestelmään. Rahoitettavien suometsän hoitohankkeiden suunnittelijoilta tullaan edellyttämään näyttöä riittävästä suometsien hoidon osaamisesta ja toimenpiteiden ympäristövaikutusten hallinnasta. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Suomessa suometsien osuus metsätalouden maasta on noin kolmannes ja kasvullisesta metsämaasta suometsiä on noin neljännes. Soiden kokonaispinta-alasta puolet on ojitettu. Suomen metsien puuvarannosta noin 25 % on suometsissä mutta vuosittain korjattavasta puumäärästä hieman yli 20 % kertyy suometsistä. Puunkäytön lisäystavoite kohdistuu ojitettuihin suometsiin, joissa on runsaasti harvennustarvetta. Suometsien hoidon kokonaisuus on kivennäismaiden metsienhoitoa monisyisempää, menetelmien valinnoissa täytyy huomioida vesitalous, ravinnetalous, ilmastovaikutukset, monimuotoisuus sekä puunkorjuun erityispiirteet. Tämän hallitseminen vaatii erikoisammattitaitoa.

Puunkäytön lisääntyessä metsätalouden eri toimenpiteiden hyväksyttävyyttä kyseenalaistetaan yhä enemmän niin resurssitehokkuuden, vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuuden kuin osaamisen näkökulmasta. Talousmetsien puuntuotantoa voidaan lisätä ja metsien hoidon laatua parantaa kestävällä tavalla niin, etteivät toimenpiteet vaaranna metsäluonnon monimuotoisuutta, metsien muita ekosysteemipalveluita tai rajoita tarpeettomasti metsien muita käyttömuotoja.

Suometsien osalta tutkimus- ja kehittämistoimissa kiinnitetään huomiota rationaalisen metsätalouden jatkamisen edellytyksiin. Erityisesti keskitytään kustannus-hyötysuhteeltaan edullisten metsänkasvatus-, uudistamis-, taimikon- ja luonnonhoidon ja vesiensuojelun menetelmien kehittämiseen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttamiseen. Eri toimenpiteitä tarkastellaan suhteessa ilmastohyötyihin sekä vesiensuojelun ja luontolaadun parantamisen tavoitteisiin. Valuma-aluetasoisella suunnittelulla ja sitä toteuttavilla toimintamalleilla sovitetaan käytännön tasolla yhteen metsien eri käyttömuotojen tavoitteet.

Tavoitteet

Päätavoitteena on vahvistaa suometsien hoidon osaamista kentän toimijoiden parissa ja luoda osaamisen todentamisen malli, jota voidaan hyödyntää tulevassa metsätalouden kannustejärjestelmässä (METKA).

 • Tulevassa metsätalouden kannustejärjestelmässä (METKA) edellytetään suometsähankkeiden suunnittelijoilta riittävän osaamisen todentamisesta.
 • Tarkoitus on varmistaa suunnittelijan osaaminen vesiensuojelussa ja metsien käsittelyssä, luonnonhoidossa sekä tehtävien toimenpiteiden ympäristövaikutusten hallinnassa
 • Hyväksytty suoritus antaa pätevyyden suunnitella metsätalouden kannustejärjestelmän perusteella tuettavia suometsänhoitohankkeita
 • Osaamiskoe suoritetaan sähköisessä oppimisympäristössä

Toteutus

Vuonna 2021 tuotetaan koulutusaineistot ja osaamiskoe. Koulutuksen toteutuksen ratkaisut:

 • Suometsäosaajan itseopiskeluaineisto, jossa pohjana ovat metsänhoidon suositukset. Tavoitteena tarjota monipuolinen tausta-aineisto suometsien käsittelyn perusteista, taustatietoa toimenpiteistä, niiden ympäristövaikutuksista sekä hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta.
 • Suometsäosaaja-verkkokurssi. Tiivis kokonaisuus suometsän hoitohankkeen toteutuksesta.

Verkkokurssin alustava sisältö jakautuu neljään osioon:

 

Viestintä ja tapahtumat

Tiedote 5.11.2020 : Metsäammattilaisille suometsänhoidon koulutusta ja osaamiskoe

Lisätietoa

Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta (LUKE)

Metsätalouden kannustejärjestelmän (METKA)
Projektipäällikkö, johtava asiantuntija Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen(at)tapio.fi
Asiantuntija Ari Nieminen, Tapio, puh. +358 40 718 2595, ari.nieminen(at)tapio.fi

Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot

 • Kati Kontinen
 • Johtava asiantuntija
 • kati.kontinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6003
 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047