Suometsäosaaja-hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa suometsien hoidon osaamista. Suometsäosaaja-opiskeluaineisto valmentaa metsäammattilaisia suunnittelemaan suometsien hoitohankkeita kokonaisvaltaisesti ja tunnistamaan hankkeen koko toimenpideketjun tarpeet. Hyvällä suunnitteluosaamisella edistetään metsätalouden kannattavuutta, monimuotoisuuden turvaamista, luonnonhoitokohteiden tunnistamista ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia.

Suometsäosaaja-verkkosivusto (suometsaosaaja.fi) on suometsien rakenteeseen ja käsittelyyn sekä ojituksen ja metsänkasvatuksen ympäristövaikutuksiin perehdyttävä metsäammattilaisten itseopiskeluaineisto. Aineistoa voivat hyödyntää kaikki suometsien hoidosta tietoa tarvitsevat, kuten metsäammattilaiset, metsänomistajat, opiskelijat ja viranomaiset.

Suomessa suometsien osuus metsätalouden maasta on noin kolmannes ja kasvullisesta metsämaasta suometsiä on noin neljännes. Soiden kokonaispinta-alasta puolet on ojitettu. Suomen metsien puuvarannosta noin 25 % on suometsissä mutta vuosittain korjattavasta puumäärästä hieman yli 20 % kertyy suometsistä. Puunkäytön lisäystavoite kohdistuu ojitettuihin suometsiin, joissa on runsaasti harvennustarvetta. Suometsien hoidon kokonaisuus on kivennäismaiden metsienhoitoa monisyisempää, menetelmien valinnoissa täytyy huomioida vesitalous, ravinnetalous, ilmastovaikutukset, monimuotoisuus sekä puunkorjuun erityispiirteet. Tämän hallitseminen vaatii erikoisammattitaitoa.

Puunkäytön lisääntyessä metsätalouden eri toimenpiteiden hyväksyttävyyttä kyseenalaistetaan yhä enemmän niin resurssitehokkuuden, vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuuden kuin osaamisen näkökulmasta. Talousmetsien puuntuotantoa voidaan lisätä ja metsien hoidon laatua parantaa kestävällä tavalla niin, etteivät toimenpiteet vaaranna metsäluonnon monimuotoisuutta, metsien muita ekosysteemipalveluita tai rajoita tarpeettomasti metsien muita käyttömuotoja.

Suometsäosaaja koostuu neljästä verkkokurssista ja lisätietoa tarjoavasta materiaalipankista. Opiskeluaineistot löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi. Osaamista voi testata ja osaamisensa osoittaa suorittamalla Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän suometsäosaajan osaamiskokeen.

Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen tiedotteet

Tiedote 5.11.2020 : Metsäammattilaisille suometsänhoidon koulutusta ja osaamiskoe
Tiedote 18.2.2022: Juuri avattu Suometsäosaaja-sivusto perehdyttää suometsien hoitoon ja vaikutuksiin

Lisätietoa

Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta (LUKE)

Metsätalouden kannustejärjestelmän (METKA)

 

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047

 

Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot