Hankkeen tavoitteena on pysäyttää kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

Hakkuualueiden hallitun tulenkäytön avulla voidaan lisätä luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuuden suojelua sekä metsänhoidon vastaavuutta luonnonhäiriöihin.

Kulotustoimintaa on kehitetty ja tuettu useissa METSO-ohjelman hankkeissa ja -verkostoissa viimeisen 10 vuoden aikana. Kehittämistyöstä ja luonnonhoidollis-metsänhoidollisia kulotuksia puoltavista tutkimustuloksista huolimatta kulotustoiminta on taantunut jo pidemmän aikaa. Tilannetta pyritään korjaamaan Tuli takaisin metsiin -hankkeen toimenpiteillä.

Hankkeen tulokset

Tuli takaisin metsiin – kulotuksiin kannustamisen perusteet, tavoitteet ja tukeminen -raportti

Tuli takaisin metsiin –raportti esittelee ehdotuksen kulotusten tukemisesta osana metsätalouden tulevaa kannustejärjestelmää. Raportti antaa perusteltuja vastauksia kysymyksiin, millaisia vuotuisia kulotuspinta-aloja yksityismetsissä voitaisiin tavoitella, millaisia taloudellisia kannustimia tarvittaisiin niiden toteuttamiseksi ja minkälaisia kustannuksia tavoitteiden toteuttamisesta koituisi yhteiskunnalle?

Lisätietoa

Hankkeen projektipäällikkö, Johtava asiantuntija Lauri Saaristo, lauri.saaristo(at)tapio.fi, puh. +358 40 573 9168