Tapion raportti nro 30

Tuli takaisin metsiin – kulotuksiin kannustamisen perusteet, tavoitteet ja tukeminen

Yksityismetsien kulotuksia tulisi lisätä merkittävästi nykytasosta. Toimiva kulostusrahoitus ja riittävät resurssit mietittävä. Tuli turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden.

Metsätalouden kannustejärjestelmä ollaan uudistamassa lähivuosina. Talousmetsien kulotus on osa nykyistä sekä aiempia kannustejärjestelmiä. Yhteiskunnan tuesta huolimatta kulotusmäärät ovat romahtaneet tällä vuosituhannella niin alhaiselle tasolle, että on herännyt huoli toiminnan loppumisesta kokonaan.

Tulella on suuri merkitys metsäekosysteemin lajien ja luontotyyppien monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Tuli takaisin metsiin -hankkeen tavoitteena on pysäyttää kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulenkäyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Hankkeen yhtenä tehtävänä on tuottaa ehdotus kulotusten tukemisesta osana metsätalouden tulevaa kannustejärjestelmää. Tehtävää koskevat tulokset on koottu tähän raporttiin.

Yksityisten metsänomistajien kulotuksia tarkastellaan osana hallitun tulenkäytön kokonaisuutta, johon sisältyvät myös metsähallituksen ja metsäyhtiöiden omissa talousmetsissään tekemät kulotukset, luonnonsuojelualueiden ennallistamis- ja hoitopoltot sekä luonnonpalot. Raportti antaa perusteltuja vastauksia kysymyksiin, millaisia vuotuisia kulotuspinta-aloja yksityismetsissä voitaisiin tavoitella, millaisia taloudellisia kannustimia tarvittaisiin niiden toteuttamiseksi ja minkälaisia kustannuksia tavoitteiden toteuttamisesta koituisi yhteiskunnalle?

Raportti sisältää tiiviissä muodossa hyödyllistä tietoa kulotuksista, ennallistamispoltoista ja metsäpaloista.  Raportti on suunnattu aiheesta kiinnostuneille metsäammattilaisille, pelastusviranomaisille, viestijöille, lainsäädännön kehittäjille sekä poliittisille päättäjille.

  • Metsäpalot ja kulottaminen viime vuosikymmeninä
  • Kulottamistavat 2000-luvulla
  • Kulotuksen ja polttojen lisäämisen perusteet
  • Kulotusten lisäämisen haasteet
  • Perusteet 2020-luvun kulotustavoitteen määrittämiselle
  • Laji- ja luontotyyppisuojelun näkökulma tavoitteiden perustana
  • Kulotustavoitteen kustannukset ja resurssit
  • Kulotusten tukeminen uudessa kannustejärjestelmässä

Lataa Tuli takaisin metsiin -raportti tästä (pdf)

Tuli takaisin metsiin – kulotuksiin kannustamisen perusteet, tavoitteet ja tukeminen

Lindberg, H. Saaristo, L. & Nieminen, A. 2018. Tuli takaisin metsiin – kulotuksen kannustamimsen perusteet, tavoitteet ja tukeminen. Tapion raportteja nro 30.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-66-8