Virtuaalimetsä on peliteknologian ja metsäalan ammattilaisten yhteistyön tuloksena kehitetty sovellus, joka mahdollistaa metsävaratiedon mallintamisen ja tarkastelemisen 3D-maailmassa. Virtuaalimetsän avulla voidaan lisätä kansalaisten ymmärrystä erilaisista metsänhoidon vaihtoehdoista sekä havainnollistaa metsäsuunnitelman maisemallisia vaikutuksia. Virtuaalimetsän avulla voidaan visualisoida kenen tahansa metsänomistajan tiluksia, ja sovellus on yhteensopiva metsäalan eri tietojärjestelmien kanssa.  Vapaasti ladattava Virtuaalimetsä 2.0-sovellus  julkaistiin lokakuussa 2020. 

Tavoite

Virtuaalimetsää on kehitetty Lapin ammattikorkeakoulussa vuodesta 2014 alkaen, ja sovelluksen ensimmäinen käyttötarkoitus oli hyödyntää visualisoitua metsämaisemaa metsätalouden koulutusohjelman oppimisympäristönä. Vuonna 2018 Tapio lähti yhteistyökumppanina mukaan Virtuaalimetsä 2.0 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on jatkokehittää sovellusta siten, että sen käyttöä voidaan laajentaa esimerkiksi osallistavaan maankäytön suunnitteluun, metsänomistajien neuvontaan ja metsäpalveluiden markkinointiin. Tapion rooli hankkeessa on ennen kaikkea testata sovellusta, määritellä kehitystarpeita sekä kartoittaa Virtuaalimetsän potentiaalisia käyttökohteita.

Virtuaalimetsän tarkoituksena on luoda mahdollisimman realistinen metsämaisema, jossa käyttäjä voi liikkua ja kääntää katsetta eri suuntiin – sekä kävely- että lentokorkeudella. Sovelluksen avulla voidaan avata kuviokartta, siirtyä kartan avulla kuviolta toiselle sekä tuoda keskeisimmät kuvio- ja puustotiedot käyttäjän nähtäville. Metsävaratietojen lisäksi sovellus hyödyntää maanpinnan korkeusmallia sekä maastotietokantaa, jonka avulla on sijoiteltu muun muassa tiet, polut, kalliot ja vesistöt oikeille paikoilleen.

Virtuaalimetsä tuntui ensikokeilulla mukavan todentuntuiselta. Todellisen metsän pusikkoisuus ja epäsäännöllisyys siitä tosin puuttui mutta liekö käytettävää metsäsuunnitelmaa yksityiskohtaistamalla sekin olisi mahdollista. Kehityskelpoinen työkalu mm. hahmottamaan näkymiä eri vaihtoehdoista eri hakkuutapojen vaikutuksista puustoon.”
Aki Mattila, Tilanhoitaja, Skogssällskapet Finland Oy Ab

Visualisoinnin taustalla on metsätietostandardin mukainen metsävaratieto, jota hallitaan avoimen lähdekoodin QGIS-paikkatietojärjestelmässä. Paikkatietojärjestelmän puolella metsään voidaan suunnitella hakkuita, metsänhoitotöitä, ajouria, säästöpuuryhmiä ja suojavyöhykkeitä, jotta toimenpide-ehdotusten maisemavaikutukset saadaan kuvattua realistisesti jo etukäteen ennen toimenpiteiden toteutusta. Virtuaalimetsä mahdollistaa myös aikatarkastelun – miltä maisema näyttää 5 tai 10 vuoden päästä.

Tulokset

Virtuaalimetsä-hanke aloitettiin kesäkuussa 2018, hanke valmistuu joulukuussa 2020. Hankkeessa on julkaistu Virtuaalimetsän avoin versio lokakuussa, jonka avulla kuka tahansa voi tarkastella metsää 3D maailmassa. Hankkeen aikana Virtuaalimetsää tullaan vielä kehittämään siten, että kuka tahansa voi tuoda omien metsiensä metsäsuunnitelmat sovellukseen ja liikkua omassa virtuaalimetsässä.

Virtuaalimetsää voidaan hyödyntää esimerkiksi taajama-alueilla olevien metsien osallistavassa päätöksenteossa, minkä odotetaan lisäävän hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden hyväksyttävyyttä asutusalueilla. Virtuaalimetsän avulla metsäsuunnitelmaa ja hakkuuehdotuksia voidaan tarkastella myös etäyhteydellä paikallisen metsäammattilaisen ja kaukana tilastaan asuvan metsänomistajan kesken. Virtuaalimetsä-sovellus on tulossa esille myös Metsämuseo Lustoon, jossa kohderyhmänä ovat suomalaisesta luonnosta ja metsäelinkeinosta kiinnostuneet matkailijat.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto

Yhteistyökumppanit

Hanketta johtaa Lapin Ammattikorkeakoulu Oy. Muut yhteistyökumppanit ovat Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Arbonaut Oy.

Lisätietoa

Sovelluksen lataus: Virtuaalimetsä 2.0 -sovellus
Tiedote 6.10.2020: Virtuaalimetsä 2.0 – ovi uudenlaiseen metsäsuunnitteluun
Tiedote 8.4.2020: Virtuaalimetsä mahdollistaa metsänhoidon suunnittelun etäyhteydellä
Webinaari 12.5.2020, katso tallenne YouTubessa: Virtuaalimetsä 2.0 – kohti realistisempaa metsätiedon 3D-visualisointia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Niko Pöllänen
  • Metsätietoasiantuntija
  • niko.pollanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6018